Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

CHP anketinde CHP'nin vaatlerine inanç yüzde 20'lerde

13.05.2015 10:41
CHP'nin yaptırdığı ankete göre; Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerine her 100 kişiden 75'i inanmıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerinin seçmen üzerindeki etkisini ölçmek için partisinin yaptırdığıanketin sonuçlarını, Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk köşesinden yayınladı.

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­'nun mi­ting mey­dan­la­rın­da açık­la­dı­ğı, seçim bil­dir­ge­sin­de yer alan pro­je­le­ri­nin "et­ki­le­yi­ci ol­ma ora­nı­" ve bun­la­rın "gerçek­leş­ti­ri­le­ce­ği­ne da­ir inan­ç" araştırmasına göre;

VAATLERE HER 100 KİŞİDEN 75'İ İNANMIYOR

1- As­ga­ri üc­re­tin 1.500 li­ra ol­ma­sı ve ver­gi­den mu­af tu­tul­ma­sı­nın et­ki­le­yi­ci ol­ma ora­nı yüz­de 47'ye yak­la­şır­ken, CHP ik­ti­da­rın­da bu­nun ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği­ne ise 100 ki­şi­den 25'i ina­nı­yor.

HİÇBİR VAADE İNANÇ YÜZDE 30'U GEÇMİYOR

2- Yok­sul ai­le­le­re ay­da 720 li­ra ha­ne ge­li­ri sağ­la­na­ca­ğı va­adi­nin et­ki­le­yi­ci ol­ma ora­nı yüz­de 47, ger­çek­le­şe­ce­ği­ne da­ir inanç ise yüz­de 25 ol­du.

3- Emek­li­le­re di­ni bay­ram­lar­da top­lam iki ma­aş tu­ta­rın­da ik­ra­mi­ye ve­re­ce­ği­ne iliş­kin söz­le­rin seç­men üze­rin­de­ki et­ki­si yüz­de 50,3'ü bu­lur­ken, iki ma­aş ik­ra­mi­ye ve­ri­le­ce­ği­ne da­ir inanç da yüz­de 30 ci­va­rın­da ger­çek­leş­ti.

4- Çift­çi­ye ma­zo­tun 1,5 li­ra­dan ve­ril­me­si seç­me­nin yüz­de 49'u­nu et­ki­le­di. Ma­zo­tun 1,5 li­ra­ya in­di­ri­le­ce­ği­ne da­ir inanç ise yüz­de 25 ol­du.

5- Ka­mu­da ta­şe­ron ola­rak ça­lı­şan iş­çi­le­rin kad­ro­ya ge­çi­ril­me­siy­le il­gi­li söz, CHP'nin di­ğer pro­je­le­ri ara­sın­da en et­ki­li olan­la­rın ba­şın­da gel­di. Bu pro­je­nin et­ki­le­yi­ci ol­ma ora­nı yüz­de 55,4 ola­rak gö­rü­lür­ken, ger­çek­le­şe­ce­ği­ne da­ir inanç da yüz­de 29'la di­ğer pro­je­le­re gö­re inanç­ta bir nu­ma­ra ol­du.

OY ORANLARI

Yapılan Ge­nel Se­çim Araş­tır­ma­sı­'n­da, oy kul­lan­ma­ya­cak­lar, ka­rar­sız ve söy­le­mek is­te­me­yen­le­rin oran­la­rı da dik­ka­te alı­nıp par­ti­le­re da­ğı­tıl­dı­ğın­da çıkan oy oranları şu şekilde;

 

AK Parti yüz­de 39,2,

CHP yüz­de 28,1,

MHP yüz­de 17,8,

HDP yüz­de 10,3,

Di­ğer par­ti­ler yüz­de 4,6.

MİLLETVEKİLİ SAYISI

Araş­tır­ma şir­ke­ti­nin bul­gu­la­rın­dan yo­la çı­kıp, bu du­rum­da par­ti­le­rin çı­ka­ra­bi­le­ce­ği mil­let­ve­ki­li da­ğı­lı­mı­nın na­sıl ola­ca­ğı­nı CHP'­li bir uz­man he­sap­lat­tır­dı. Bu­na gö­re;

AK Parti 232,

CHP 151,

MHP 104,

Ba­ra­jı geç­me­si du­ru­mun­da HDP 63 mil­let­ve­ki­li çı­ka­ra­bi­li­yor. HDP'­nin ba­raj al­tın­da kal­ma­sı du­ru­mun­da CHP ve MHP'­ye önem­li sa­yı­da mil­let­ve­ki­li kay­ma­sı ola­cak.

Bu haber toplam 1090 defa okunmuştur
seçim ve asgari ücret üzerine
ardahanlı
hükümetin yerine olsam öncelikle bu uçuk asgari ücretlere sesçıkarmayan kodaman patronlara seçimden sonra buyrun asgari ücret 1500 tl ve hatta bunuda firmanın ekonomik yapısına göre yükseltebilirizde ama birde madalyonun diğer yüzü var oda acab sene sonu gelince özel sektör çalışanına ne zam yapıyor bu siyasilerin haberin haberi var mı, yada 3 kuruş vergiden kaçırmak için elden maaş ödeyen hadi onuda geçtik ya hersene sgk giriş çıkışı yaparak 3 kuruş tazminattan kaçanlardan haberi var mı hele bide aman ekeonomik kriz var deyip faturayı işçiye kesen ama kazanıncada yatlarına yat katlarına kat katan kodamanların sıra işçi zamına gelince eflasyon oranını dayatanlardan haberi var mı elbetteki var ama milleti salak sanıyorlar işte bu uyanıklara inanacak kardeşlerime sesleniyorum bir kez olsun kendinizi patronunuzun yerine koyun asgari ücretin 1500 tl olması demek yüzde 50 zam demek sizce bunu yapacak bir patron var mı bu ülkede? umarım bu millet uyanmıştır yoksa elimizdekinden de olcaz
13 Mayıs 2015 Çarşamba 11:31
Beğendim (0)Beğenmedim (0)
YORUMUN DEVAMI
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri