Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Cübbeli Ahmet: Tayyip Bey'e duacıyım

09.03.2015 11:54
Cübbeli Ahmet, dün Vahdet’te yayınlanan yazısında “On­la­ra yar­dım edil­di­ği, ül­ke­mi­ze alıp ba­kıl­dı­ğı ve bu me­se­le­de İra­n’­ın ya­nın­da yer alın­ma­dı­ğı için ben, Tay­yip Bey’­e du­a edi­yo­rum. ” dedi.

Vahdet gazetesinde yazıları yayınlanan Cübbeli Ahmet, “Tay­yip Be­y’­in hak­kı­nı in­kâr et­me­ye­lim. Al­lah se­la­met ver­sin. Onun Su­ri­ye me­se­le­sin­de Ehl-i Sün­ne­t’i tut­tu­ğu ke­sin­dir. Bun­dan do­la­yı ben du­acı­yım. Du­a edi­yo­rum çün­kü 4 mil­yon mu­ha­cir ol­du. Ha­ki­ka­ten hü­kü­met ola­rak bu iş­te İra­n’­ı tut­ma­dı­lar. İran bü­yük bir ha­in­lik yap­tı.” dedi.

 

İşte Cübbeli Ahmet’in yazısı:

Lüb­na­n’­da­ki Şi­i olan Hiz­bul­lah var ya zan­ne­der­sin ki İs­ra­il ile sa­va­şı­yor. Ne­tan­ya­hu yi­ne git­miş Ame­ri­ka­’ya ko­nu­şu­yor. “İ­ran şöy­le, İran böy­le, nük­le­er si­lah ya­pa­ca­k” fa­lan di­ye an­la­tı­yor. Al­lah Al­lah ne nu­ma­ra ya! Hâl­bu­ki İran ile en iyi dost Ya­hu­di­’dir. Şi­a’­yı kur­du­ran İbn-i Se­be Ya­hu­di­’dir. Bü­tün Ehl-i Sün­ne­t’­in ba­şı­na be­la olan Ya­hu­di­’dir.

HA­LA ESED İLE GÖ­RÜ­ŞEN­LER VAR

Ye­me­n’­e gi­di­yor­sun İran be­la­sı, Hu­si­ler iş­gal et­miş. Ta­ci­kis­ta­n’­dan bah­se­di­yor­sun “Şi­a ele al­dı bü­tün her ye­ri­” di­yor­lar. Onun için çok bü­yük teh­li­ke çok! Su­ri­ye­’de ya­pı­lan­la­ra bak­sa­nı­za. Bi­zim Müs­lü­man ge­çi­nen­ler ha­la gi­dip Esed ile gö­rü­şü­yor­lar. Es­ki­den bi­zim ada­mı­mız olan git­ti Esed ile gö­rüş­tü bu haf­ta. Çok üzül­düm. Es­ki­den Mil­li Gö­rü­ş’­ten olan adam git­ti şim­di Esed ile gö­rüş­tü. Öbü­rü git­ti gö­rü­şü­yor. Ev­vel­ce Mil­li Gö­rüş he­yet­le­ri git­ti gö­rüş­tü. Ya ar­ka­daş! Bu adam bü­tün Müs­lü­man­la­rın ır­zı­na, na­mu­su­na te­ca­vüz et­miş, ço­cuk­la­rı kes­miş. Bu Esed en bü­yük ka­til, ca­ni­dir. Bu adam Şi­a’­nın elin­de­dir, onun ada­mı­dır. İran bu­na bir ke­re dur, yap­ma de­mez. Bü­tün ko­mu­tan­la­rı­nı gön­de­rir “Be­nim ko­mu­tan­la­rım se­ni yö­net­si­n” der. Her gün bir ta­ne İran ge­ne­ra­li Su­ri­ye­’de öl­dü­rü­lü­yor.

TAYYİP BEY’E DUACIYIM

Şim­di ye­ni pro­je­le­ri var­mış. IŞİD ve El Nus­ra tür­be­le­ri, kut­sal me­kân­la­rı yık­ma­sın di­ye on­la­rı ko­ru­mak için

İra­n’­dan adam it­hal ede­cek­ler­miş. Ken­di adam­la­rı yet­mi­yor­muş. Oluk oluk bü­tün Şi­i genç­le­ri­ni gön­de­ri­yor­lar. Ney­miş efen­dim kut­sal me­kân­la­rı ko­ru­ya­cak­lar­mış. Esas me­se­le Ehl-i Sün­ne­t’i kes­mek, bo­ğaz­la­mak, doğ­ra­mak! Onun için Tay­yip Be­y’­e Ehl-i Sün­ne­t’e yap­tı­ğı yar­dı­mın ha­tı­rı için, 4 mil­yon­dan faz­la

Ehl-i Sün­net mu­ha­ci­re ba­kıl­dı­ğı için, bun­la­rı ül­ke­mi­ze al­dık­la­rı, Ese­d’­in ta­ra­fı­nı tut­ma­dık­la­rı, bu nok­ta­da İran ile iş bir­li­ği yap­ma­dık­la­rı için Al­lah-u Teâ­lâ Haz­ret­le­ri nus­ret ve tev­fik ih­san ey­le­sin. Ben du­acı­yım. Ben Ehl-i Sün­ne­te ba­ka­rım, ba­ba­mın oğ­lu­na bak­mam ben.

 

Haber 10

Bu haber toplam 2796 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri