Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Cumhurbaşkanı Erdoğan Obama'dan Gülen'in iadesini istedi

17.11.2015 12:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er­do­ğan’ın, G-20 Zir­ve­si­’n­de­ki gö­rüş­mesin­de Obama­’dan Fethullah Gü­le­n’­in Tür­ki­ye­’ye ia­de­si­ni is­te­di­ği öğ­re­nil­di.

Te­rör­le mü­ca­de­le­nin ana gün­dem mad­de­si ol­du­ğu G-20 Zir­ve­si­’nin ilk gü­nün­de bir ara­ya ge­len ABD Baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma ve Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ara­sın­da ge­çen gö­rüş­me­de, FE­TÖ li­de­ri Gü­le­n’­in ia­de­si de ko­nu­şul­du.

Oba­ma­’ya FE­TÖ ya­pı­lan­ma­sı­nın Tür­ki­ye­’ye ver­di­ği za­rar­la­rı an­la­tan Cum­hur­baş­ka­nı Erdo­ğa­n, ör­güt li­de­ri Fet­hul­lah Gü­le­n’­in AB­D’­de­ki otur­ma iz­ni­nin ip­tal edi­le­rek sı­nır dı­şı edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.

Er­do­ğan, Gü­le­n’­in Tür­ki­ye­’ye ia­de edil­me­si­ni is­te­di. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın 68 da­ki­ka sü­ren gö­rüş­me­de Oba­ma­’ya DA­EŞ, PKK ve FE­TÖ­’nün Tür­ki­ye­’nin ol­du­ğu ka­dar dün­ya­nın da düş­ma­nı ol­du­ğu­nu söy­le­di­ği kay­de­dil­di. 

SAVCILAR DA İSTENDİ

Al­man­ya Baş­ba­ka­nı Mer­kel ve Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu ara­sın­da ge­çen gö­rüş­me­de de FE­TÖ ile mü­ca­de­le­nin gün­de­me gel­di­ği be­lir­til­di. Da­vu­toğ­lu­’nun Mer­ke­l’le fi­ra­ri sav­cı­lar Ze­ke­ri­ya Öz ve Ce­lal Ka­ra­’nın ia­desine ilişkin konuştuğu ve diğer FETÖ üyelerine da­ir bilgi verdiği be­lir­til­di.

Bu haber toplam 1140 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri