Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

İŞTE 28 ŞUBAT'IN UNUTULMAZ MANŞETLERİ!

07.10.2012 12:48
28 Şu­bat’ı Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu’na ifa­de ve­ren dö­ne­min med­ya pat­ron­la­rı, dar­be­nin fa­tu­ra­sı­nı si­ya­si­le­re kesti ama med­ya­nın dar­be­ci­le­re na­sıl kı­la­vuz­luk et­ti­ği­, MGK ta­kip fo­rumların­da ortaya çıktı.

Do­ğan Med­ya gu­ru­bu­nun pat­ro­nu Ay­dın Do­ğan, ön­ce­ki gün TBMM Dar­be ve Muh­tı­ra­la­rı Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu­na ver­di­ği ifa­de­de 28 Şu­bat’ın fa­tu­ra­sı­nı si­ya­si­le­re ke­sip ma­sum ol­du­ğu­nu id­dia etmişti.

Ele geçirilen bel­ge­lerle ba­şı­nı Hür­ri­yet, Mil­li­yet, Ra­di­kal, Pos­ta ve Cum­hu­ri­yet’in çek­ti­ği 28 Şu­bat­çı med­ya­nın ya­lan ve ka­ra­la­ma ha­ber­le­rinin, cun­ta­cı ge­ne­ral­ler ve bri­fing yar­gı­sı ta­ra­fın­dan ade­ta si­lah ola­rak kullanıldığı ortaya çıktı.

1998-2000 yıl­la­rı ara­sı MGK tu­ta­nak­la­rı ve so­ruş­tur­ma ta­kip bel­ge­le­ri­ne gö­re, o dö­nem İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı olan Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan da­hil, bir­çok Re­fah Par­ti­li yö­ne­ti­ci hak­kın­da Do­ğan med­ya­sın­da çı­kan ha­ber­ler ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek so­ruş­tur­ma­lar açıl­mış. Er­do­ğan hak­kın­da 97, Me­lih Gök­çek hak­kın­da 69 ve di­ğer RP’li be­le­di­ye baş­kan­la­rı hak­kın­da açı­lan 190’dan faz­la so­ruş­tur­ma­nın bu ga­ze­te­ler­de çı­kan ha­ber­ler baz alı­na­rak açıl­dı­ğı be­lir­til­di.

Yeni Akit'in haberinde, Cum­hu­ri­yet, Ra­di­kal, Hür­ri­yet, Mil­li­yet, Pos­ta ve es­ki Sa­bah’ta ya­yın­la­nan Re­fah Par­ti­li Be­le­di­ye­le­re iliş­kin ha­ber­le­rin MGK’da gü­de­me ge­ti­ril­di­ği, so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı için il­gi­li bi­rim­le­re ta­li­mat­lar ve­ril­di­ği belirtildi. Ra­di­kal, Hür­ri­yet, Mil­li­yet ve Pos­ta’da çı­kan ha­ber­le­rin bü­yük bir dik­kat­le ta­kip edil­di­ği, o dö­nem İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı olan Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan da­hil RP’li­le­ri gö­rev­den al­dı­ra­bil­mek için ge­rek­çe ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı vur­gu­lan­dı.

Sa­de­ce 1998 ve 1999 yıl­la­rı ara­sın­da İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ve Ma­hal­li İda­re­ler Ge­nel Mü­dür­lü­ğü va­sı­ta­sıy­la Er­do­ğan hak­kın­da 97, Me­lih Gök­çek hak­kın­da 69 ve di­ğer RP’li be­le­di­ye baş­kan­la­rı hak­kın­da 190’dan faz­la so­ruş­tur­ma açıl­dı­ğı, ge­rek­çe ola­rak il­gi­li ga­ze­te­ler­de ya­yın­la­nan ha­ber­le­rin gös­te­ril­di­ği vur­gu­lan­dı.

Med­ya­nın dar­be­ci­le­re na­sıl kı­la­vuz­luk et­ti­ği­ni or­ta­ya ko­yan MGK ta­kip fo­rumların­da şu ifa­de­ler yer alı­yor:

- İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan: 30.09.1997 ta­rih­li Pos­ta ga­ze­te­si­nin “Tay­yip Baş­kan Ata’nın anı­sı­na say­gı­sız­lık et­ti” baş­lık­lı ha­ber, 06.10.1997 ta­rih ve sa­yı­lı ya­zı ile ko­nu­nun va­li­li­ğin­ce in­ce­len­me­si is­ten­miş­tir.

- İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si: 04.08.1998 ta­rih­li Mil­li­yet ga­ze­te­sin­de “Çar­şa­fa izin şor­ta ya­sak” baş­lık­lı ha­be­ri. Ko­nun in­ce­len­me­si için va­li­li­ğe in­ti­kal et­ti­ril­miş­tir. İs­tan­bul Va­li­li­ği 30.09.1998 sa­yı­lı ya­zı­sı­nın ekin­de böy­le bir uy­gu­la­ma­nın ya­pıl­ma­dı­ğı ko­nu­nun abar­tıl­dı­ğı be­lir­ti­le­rek dos­ya­nın iş­lem­den kal­dı­rıl­dı­ğı­nı be­lirt­miş­tir.

- İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı: 25.01.1997 ta­rih­li Ra­di­kal ga­ze­te­si­nin “Be­le­di­ye­de cin­ci izi”, “İş­te cin­ci­ye tor­pi­lin bel­ge­si”, “Her ta­şın al­tın­da cin­ci ho­ca” baş­lık­lı ha­ber­le­ri. İl­gi­li ga­ze­te ha­ber­le­ri üze­ri­ne (...) ya­zı ya­zı­la­rak va­li­lik­ten bil­gi is­ten­miş, 13.05.1998/55111 sa­yı­lı ya­zı ile ce­va­bın ça­buk­laş­tı­rıl­ma­sı is­ten­miş­tir. Va­li­lik so­ruş­tur­ma­sı de­vam et­mek­te­dir.

- An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­lih Gök­çek: Hür­ri­yet ga­ze­te­si­nin 22.03.1998, Ra­di­kal ga­ze­te­si­nin 21.03.1998, Hür­ri­yet ga­ze­te­si­nin 21.01.1998, 12.12.1997, 27.11.1997, Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­si­nin 27.06.1997, Tak­vim ga­ze­te­si­nin 25.09.1997, Gü­nay­dın ga­ze­te­si­nin 21.09.1997 ta­rih­li nüs­ha­sın­da id­dia edi­len 15 ko­nu. İl­gi­li ta­rih sa­yı­lı id­di­ala­rın in­ce­len­me­si ve ge­re­ki­yor­sa so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı için so­ruş­tur­ma ona­yı alın­mış­tır. Ön gö­rüş ra­po­run­da 9 ko­nu­da in­ce­me ra­po­ru, 1 ko­nu­da fez­le­ke, 1 ko­nu­da iş­le­me ge­rek ol­ma­dı­ğı, 3 ko­nu­da in­ce­le­me­nin de­vam et­ti­ği bil­di­ril­miş­tir. EGO Ge­nel Mü­dü­rü Al­tay Ra­şit Ci­van ve di­ğer­le­ri hak­kın­da As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­sin­de da­va açıl­dı­ğı, 03.05.1999 gü­nü ve 5788 sa­yı­lı ya­zı ile bil­di­ril­miş­tir.

- İs­tan­bul Eyüp Be­le­di­ye­si: 06.10.1997 ta­rih­li Pos­ta, Ra­di­kal ve Ev­ren­sel ga­ze­te­le­ri­nin “Re­fah­lı Be­le­di­ye­le­re Rüş­vet Gi­bi Ba­ğış” ve “Rüş­vet Gi­bi Ba­ğış” baş­lık­lı ha­ber­ler. Ko­nu İs­tan­bul Va­li­li­ği­ne ile­til­miş, bil­gi ve­ril­me­si is­ten­miş­tir. İs­tan­bul Va­li­li­ği­nin 20.11.1998 ta­rih­li ve 10398 sa­yı­lı ya­zı­sın­da so­ruş­tur­ma­nın de­vam et­ti­ği be­lir­til­miş­tir.

- İs­tan­bul Kar­tal Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Sek­men: 08.09.1997 ta­rih­li Mil­li­yet ga­ze­te­si­nin “Ömer­li’de Re­fah Ta­la­nı” baş­lık­lı ha­be­ri. So­ruş­tur­ma de­vam edi­yor. Dü­zen­le­nen ra­por­da Meh­met Sek­men ve di­ğer­le­ri hak­kın­da TCK 230 uya­rın­ca Lu­zum-u Mu­ha­ke­me ka­ra­rı alın­mış olup, ko­nu Da­nış­tay’da­dır.

Pos­ta, Hür­ri­yet ve Sa­bah’ta ya­yın­la­nan “Er­do­ğan’a bö­lü­cü­lük­ten bir so­ruş­tur­ma da­ha”, “Er­do­ğan’a DGM’den da­ve­ti­ye” baş­lık­lı ha­ber­ler ile Cum­hu­ri­yet’te ya­yın­la­nan “Hav­za­la­rın ya­yın pla­nı”, “Be­le­di­ye şir­ket­le­ri kay­nak ara­cı”, “İr­ti­ca­cı su­bay­la­ra ödül”, “RP’li gen­ce yol­suz­luk suç­la­ma­sı” baş­lık­lı ha­ber­ler son­ra­sı mü­fet­tiş gö­rev­len­di­ril­di.

ERDOĞAN’A BİR YIL İÇİN­DE 23 SO­RUŞ­TUR­MA AÇILDI

1999 yı­lın­da Er­do­ğan hak­kın­da açı­lan so­ruş­tur­ma­la­rın had­di he­sa­bı yok. MGK’nın il­gi­li bi­rim­ler ara­cı­lı­ğı ile Er­do­ğan hak­kın­da aç­tır­dı­ğı so­ruş­tur­ma sa­yı­sı 23... MGK Ge­nel Sek­re­ter­li­ği’ne gön­de­ri­len su­num­da be­le­di­ye ara­zi­si­nin 49 yıl­lı­ğı­na Ha­mi­di­ye Vak­fı’na ki­ra­lan­ma­sı ile il­gi­li “gö­rev­len­dir­me mü­fet­tiş so­ruş­tur­ma onay ge­re­ği için Tef­tiş Ku­ru­lu’na gön­de­ril­di. ... so­ruş­tur­ma de­vam et­mek­te­dir.” de­ni­li­yor.

Yi­ne Cum­hu­ri­yet ve Ay­dın­lık’ta yer alan “Tay­yib’in şe­ri­at­çı su­bay­la­rı” baş­lık­lı ha­ber­ler son­ra­sı “İs­tan­bul Va­li­li­ği’nce ko­nu­nun in­ce­le­ne­rek bil­gi ve­ril­me­si is­ten­miş­tir. Ya­zı­la­rı il­gi onay ile bir­leş­ti­ril­mek üze­re Tef­tiş Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı’na gön­de­ril­miş­tir. So­ruş­tur­ma de­vam et­mek­te­dir” de­ni­li­yor.

Mü­fet­tiş sı­fa­tıy­la so­ruş­tur­ma yü­rü­ten Ta­mer Aka­lın isim­li şah­sın 27.09.1999 sa­yı­lı ra­po­run­da “Çe­çe­nis­tan’dan ge­len İs­la­mi kur­tu­luş Çe­çen di­re­ni­şi­ne üye 4 ki­şi­nin ve Mı­sır’da­ki aşı­rı din­ci Müs­lü­man Kar­deş­ler ör­gü­tü­nün yet­ki­li­le­ri­nin Ho­li­day Otel’de mi­sa­fir edil­di­ği” id­dia edi­li­yor. Sek­re­ter­li­ğe gön­de­ri­len 90 say­fa­lık su­num­da Aka­lın’ın ra­po­ru üze­ri­ne baş­la­tı­lan so­ruş­tur­ma­nın akı­be­ti ile il­gi­li “Tay­yip Er­do­ğan ve di­ğer­le­ri hak­kın­da dü­zen­le­nen ra­por ge­re­ği C. Baş­sav­cı­lı­ğı­na tev­di edil­miş olup, so­nu­cun­da bil­gi is­ten­miş­tir” şek­lin­de ifa­de­ler yer alı­yor.

SO­RUŞ­TUR­MA­LAR SO­NUÇ­SUZ KA­LIN­CA ...

Üst üs­te açı­lan so­ruş­tur­ma­lar­la ba­şa­rı­lı ola­ma­yan 28 Şu­bat­çı­lar 12 Ara­lık 1997’de Si­irt’te top­lu­lu­ğa ko­nuş­ma yap­tı­ğı bir mi­ting sı­ra­sın­da oku­du­ğu şi­ir ne­de­niy­le Er­do­ğan’ı suç­la­mış­tı.

Di­yar­ba­kır Dev­let Gü­ven­lik Mah­ke­me­si’nde yar­gı­la­nan Er­do­ğan’ın, Türk Ce­za Ka­nu­nu’nun 312/2 mad­de­sin­de­ki “Hal­kı din ve ırk far­kı gö­ze­te­rek kin ve düş­man­lı­ğa açık­ça tah­rik et­mek” su­çu­nu iş­le­di­ği ile­ri sü­rül­müş­tü. 24 Ey­lül 1998 ta­ri­hin­de Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si, Di­yar­ba­kır Dev­let Gü­ven­lik Mah­ke­me­si ka­ra­rı­nı ona­dı ve bu ta­rih­te hü­küm ke­sin­leş­ti. Er­do­ğan 4,5 yıl sür­dür­dü­ğü İs­tan­bul Belediye Baş­kan­lığını bırakarak 26 Mart 1999 günü Pınar­hisar Cezaevi’ne gir­di ve 24 Tem­muz 1999 günü ceza süresini tamam­layarak hapis­ten çık­tı.

Yeni Akit 

Bu haber toplam 5240 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri