Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

İşte Osmanlı'nın Adalet Anlayışı

27.03.2013 11:23
18 Ekim 1900 tarihinde Osmanlı Sadrazamı tarafından yayınlanan emre göre Filistin’e ziyaret için gelen Yahudiler ile ilgili olarak alınan kararların, Yahudilerin seyahat haklarını kısıtlamaya yönelik olmaması emrediliyor.

Batı Şeria içerisindeki 900’ü aşkın kontrol noktası ve karakol aracılığı ile işgal ettiği topraklarda birçok hakkın yanı sıra Filistin’de seyahat özgürlüğünü de kısıtlayan İsrail’e Osmanlı arşivleri adeta ders veriyor. 18 Ekim 1900 tarihinde Osmanlı Sadrazamı tarafından yayınlanan emre göre Filistin’e ziyaret için gelen Yahudiler ile ilgili olarak alınan kararların, Yahudilerin seyahat haklarını kısıtlamaya yönelik olmaması emrediliyor.

İşte adaletin Osmanlıca belgesi

Bâb-ı Âli

Daire-i Sadâret-i Uzmâ

Divan-ı Hümâyûn Kalemi

Yahudi züvvârı hakkında talimât suretidir

Birinci madde: Gerek Memâlik-i Mahrûse-i Şahane’den ve gerek memâlik-i ecnebiyeden Ii-ecli’z-ziyare Arz-ı Filistin’e gidecek olan züwâr-ı Museviye mutlaka sıfat veya tâbiiyetini ve maksad-ı seyahatini mutazammın bir mürûr tezkiresini veya pasaportu hâmil olacakdır.

İkinci madde: Bu makûle züvvâr-ı Museviye Beyrut Vilâyeti’nin veya Kudüs-i Şerif Sancağı’nın hangi iskelesine varacaklar ise oranın tezkire memuruna hâmil oldukları mürûr tezkiresini ya pasaportu terk ve tevdî’ ile Arz-ı Filistin’de üç ay müddet zarfında seyr u seyahate ve ikamete me’zûn olacağını mübeyyin bir kuruş ücret-i tab’iyye mukâbilinde bir muvakkat ziyaret ve ikamet tezkiresini istihsâl edecek ve bu tezkire kolaylıkla diğer tezkirelerden tefrîk edilebilmek için başka şekil ve renkde olacakdır.

Ve bu tezkireler gerek esnâ-yı ikametde ve gerek esnâ-yı seyr u seyahatde memurîn-i hükümet ve zâbıta-i mahalliye tarafından istenildikçe muayene olunacak ve tarih-i ¡‘tâsından itibaren muayyen olan üç ay müddetini geçirmiş olanlar zâbıta veya mensub olduğu devlet konsolatosu ma’rifetiyle Arz-ı Filistin’den cebren çıkarılacakdır.

Üçüncü madde: Madde-i sâbıkada beyân olunduğu üzere züvvâr-ı Muse- viye’ye memuru cânibinden verilecek muvakkat ikamet tezkirelerinin münder icâtını ve tarihlerini mübeyyin her ay nihâyetinde bir cedvel tanzimiyle müddetini geçirmiş olanların Arz-ı Filistin’den ihraçları hususunun takibi zımnında memurîn-i hükümet ve zâbıtaya i’tâ olunacak ve tekâsül edenler mes’ul tutulacakdır.

Dördüncü madde: İkamet ve seyahate me’zûn olduğu müddeti ikmâl ile Arz-ı Filistin’den çıkacak veya vapura râklb olmak için Beyrut iskelelerinin birisine gelecek olan veyahud müddet-i ikametini geçirmiş olduğu yedinde bulunan muvakkat ikamet tezkiresinden veya hiç ikamet tezkiresi ibrâz edememesinden anlaşılacak ve hükûmet-i mahalliyece cebren çıkarılacak olan züvvâr-ı Museviye’ye yedinde bulunan muvakkat ikamet tezkiresi ahz u hıfzla yeniden bir pasaport veya mürûr tezkiresi verilecek ve her sene nihayetinde hîn-i vürudunda ahz u hıfz edilen mürûr tezâkiri ile pasaportlar ve onların mukabilinde verilen muvakkat tezkireler ve onlara mukabil esnayı hurûcda verilen mürûr tezâkirinin pasaportların koçanları Kudüs-i Şerif merkezine gönderilerek kontrol ve muayenesi icra edilecek ve bu bâbda hilâf-ı kaide bir gûnâ muamele îkâ’ına mücâseret etmiş memur var ise derhal taht-ı mes’uliyete aldırılacakdır.

Aslına mutabıkdır (Mühür)

Fî 23 Cumâdelâhire sene [1 ]318 - Fî 5 Teşrîn-i Evvel sene [1 ]316 / [18 Ekim 1900]

HR. SYS, 410/3

Siyonist oyun fark etti ama adaletten ayrılmadı

Ortadoğu’ya yönelik Siyonist hedefleri fark eden ve Yahudilerin bölgeye yerleşmesini engellemek isteyen Osmanlı, belgeye göre insaflı ve adil davranarak Yahudilerin özgürlüklerini de kısıtlamıyor.  Divan-ı Hümâyûn Kaleminden çıkan belgede Filistin’e ziyaret için gidecek olan Musevîlere verilecek olan farklı renkteki geçici ikamet tezkiresi ve diğer kurallarla ilgili talimatta belirtilen ve uzun senelerdir uygulanmakta olan kararların, sadece Yahudilerin Filistin’e yerleşmelerini önlemek için olduğu ve hiçbir şekilde ziyaret haklarına engel olma amacı taşımadığı konusunda, bu uygulamalara karşı çıkan ecnebi sefaretlere bilgi verilmesi emrediliyor.

Milligazete

Bu haber toplam 3858 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri