Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Kılıçdaroğlu: Camiye de gidin cemevine de

21.09.2013 17:11
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Cami de bizim cemevi de" diyerek partililere 'ayrım yapmadan ziyaret' talimatı verdi.

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, ye­rel se­çim­ler ön­ce­si il ve il­çe­ler­den ge­len si­vil he­yet­ler­le gö­rüş­me­le­ri­ni hız­lan­dır­dı. Bugün'den Ezelhan Üstünkaya'nın hbaerine göre Ge­nel Mer­ke­z'­de, par­ti­li­lerle ger­çek­le­şen top­lan­tı­lar­da, özel­lik­le Ge­zi olay­la­rı son­ra­sı CHP'­nin 'A­na­do­lu­'da­ki ima­jı­' ile il­gi­li gö­rüş alış­ve­ri­şi ya­pı­lı­yor.

CA­Mİ­LE­RE Zİ­YA­RET

Fark­lı il­ler­den ge­len par­ti­li­le­rin, AK Par­ti­li­le­r'in alan ça­lış­ma­sın­da CHP'­yi din kar­şı­tı gi­bi gös­ter­me­ye ça­lış­tı­ğın­dan ya­kın­dı­ğı öğ­re­nil­di. Par­ti­li­le­rin Kı­lıç­da­roğ­lu­'na par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri ve mil­let­ve­kil­le­ri­nin özel­lik­le Ana­do­lu­'da da­ha çok ca­mi zi­ya­re­ti ger­çek­leş­tir­me­si­ni ta­lep et­tik­le­ri be­lir­til­di.

İNANÇ­LA­RA SAY­GI­

Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu ise "CHP hiç­bir za­man din kar­şı­tı ol­ma­dı. Ca­mi de bi­zim ce­me­vi de. Ca­mi­yi de ih­mal et­me­ye­ce­ğiz ce­me­vi­ni de. Bü­tün va­tan­daş­la­rı­mı­zın inanç ve has­sa­si­yet­le­ri­ne say­gı­lı ola­ca­-ğı­z" de­di. Kı­lıç­da­roğ­lu­'nun, par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ve mil­let­ve­kil­le­ri­ne "Her ye­re gi­de­ce­ğiz, ay­rım yap­ma­dan bü­tün va­tan­daş­la­rı­mı­za ula­şa­ca­ğız, ca­mi ve ce­mev­le­ri­ni da­ha çok zi­ya­ret ede­ce­ği­z" de­di­ği ifa­de edil­di.ENSONHABER

Bu haber toplam 1670 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri