Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Meclis'ten bir dizi kanunda düzenleme

03.03.2011 20:08
MİT ve genel kolluk mensupları, tahsil şartı aranmaksızın özel güvenlik görevlisi olabilecek. Güvenlik görevlileri, bir defaya mahsus ruhsat harcı ödeyerek, görevlerine devam edebilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, AK Parti Grup Başkanvekilleri ile AK Parti Osmaniye Milletvekili Mehmet Kastal'ın Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifleri birleştirilerek görüşüldü. Görüşmelerde, teklifin ilk 12 maddesi kabul edildi.

Özel güvenlik şirketlerince üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetlerinin, ilgili valiliğe en geç bir hafta önce yazılı olarak bildirilmesi zorunluLuğu teklifle ''hizmetin başladığı gün mesai saati bitimine kadar'' olarak değiştiriliyor. Bu düzenlemeyle şirketlerin cezai yaptırıma maruz kalmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kabul edilen maddelere göre, çalışma izni için 5 yılda bir ruhsat harcı ödemek zorunda olan özel güvenlik görevlileri, bir defaya mahsus ruhsat harcı ödeyerek görevlerine devam edebilecek.

Özel güvenlik şirketlerinin yanı sıra alarm izleme merkezlerinde kurucu ve yönetici olarak çalışacaklar hakkında da güvenlik soruşturması yapılacak.

Güvenlik soruşturması ve ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında yapılacak arşiv araştırması, 5 yılda bir yenilenecek.

Yükseköğrenim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından veya bölümlerinden mezun olanlarda, silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmayacak. Mevcut kanunda, 5 yıl süreyle bu eğitim şartı aranıyor.

Genel kolluk kuvvetlerinden ve MİT'ten emekli olanlar ile en az 5 yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitimi şartı ile yasadaki ''Silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak'' şartı aranmayacak.

Özel güvenlik eğitimi ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca veya bakanlıktan faaliyet izni alan özel eğitim kurumlarınca verilebilecek.

-KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNİN KREDİ BORCU-

Teklif, küçük sanayi sitelerinin desteklenmesi amacıyla verilen kredilerden kaynaklanan borçlarını ödeyemeyen girişimcilere ödeme kolaylığı sağlıyor. Teklif, kooperatifler aracılığıyla kullandırılan kredilerden hemen ödenmesi gerekenler için enflasyon oranında güncelleme yapılarak, yeniden yapılandırma imkanı getiriyor.

Buna göre, küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden ödeme süresi 31 Aralık 2010'dan önce geldiği halde, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kredi alacaklarının asılları ile bu alacaklara ilişkin fer'ileri yerine ve ödenmemiş alacak sadece fer'i alacak ise bu alacağın yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar, azami 36 ayda 36 eşit taksitle ödenirse fer'ilerinin tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Taksitle ödemelerde 12 eşit taksit için 1,05, 18 taksit için 1,07, 24 taksit için 1,10 ve 36 taksit için 1,15 katsayı ile çarpılacak, bulunan tutar taksit sayısına bölünerek, ödemelere yansıtılacak.

-DSİ'YE SULH YOLUYLA ÇÖZÜM YETKİSİ-

ARGE projelerinin desteklenmesi amacıyla ödeneği bulunan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tümü tarafından yapılan ödemelerin toplamı için sınır, her takvim yılı için 10 milyon liradan 50 milyon liraya çıkarılacak.

Teklifte, bu rakam 30 milyon lira öngörülürken CHP ve MHP'nin ortak önergesine, iktidardan AK Parti Konya Milletvekili Hasan Angı'nın da destek vermesiyle 50 milyon liraya çıkarıldı.

DSİ'nin Hazine avukatları tarafından yürütülen hukuk işlemleri, kurumun avukatlarınca gerçekleştirilecek. DSİ Genel Müdürlüğüne, bu doğrultuda 93 avukat kadrosu tahsis edilecek.

DSİ ile kamu kurum ve kuruluşları, gerçek veya tüzel kişiler arasında ortaya çıkabilecek, yargı mercilerine, hakeme veya icraya ulaşmamış uyuşmazlıklarda; kovuşturulmasında veya yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte yarar umulmayan dava ve icra takiplerinden vazgeçilmesinde, anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesinde veya bozulmasında tanınacak veya terkin edilecek hak ve işe karşılık gelen menfaatlerden; 1 milyon liraya kadar genel müdür, 10 milyona liraya kadar bakan, 10 milyon liradan fazla olanların ise sulh yoluyla hallinde Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

-SPOR FEDERASYONLARI ''BAĞIMSIZ'' OLACAK-

Teklifle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un ''özerklik'' olan ek 9'uncu maddesinin başlığı ''bağımsız spor federasyonları'' olarak değiştirilecek.

Bağımsız spor federasyonu kurulacak. Federasyon, sporla ilgili faaliyetleri yürütecek, gelişmesini sağlayacak, sporcu sağlığıyla ilgili konularda gerekli önlemleri alacak, federasyonları uluslararası faaliyetlerde temsil edecek, Tahkim Kurulu kararlarını uygulayacak.

Federasyonlar, Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, bakanın teklifi ve Başbakanın kararıyla kurulacak, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla tüzel kişilik kazanacak.

Spor Federasyonlarının merkezi Ankara olacak. Federasyonların merkez teşkilatı; genel kurul, yönetim, denetim, disiplin kurulları ile genel sekreterlikten oluşacak. Genel Kurul, federasyonun en üst organı olacak. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, genel kurul toplantılarında gözlemci bulunduracak. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının ana statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu bakana sunulmak üzere 15 gün içerisinde verecek.

Genel kurul üye sayısı, olimpik ve paralimpik spor dallarında 150'den az, 300'den fazla, diğer branşlarda ise 100'den az, 200 üyeden fazla olamayacak.

Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanacak, salt çoğunlukla karar alacak. Seçimde en fazla oyu alan aday ve listesi seçilmiş sayılacak. Olağan ve olağanüstü genel kurullarını öngörülen süre ve esaslar dahilinde yapmayan federasyonların genel kurulları 60 gün içerisinde yapılacak; federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılacak.

Federasyon Başkanı, en az lise mezunu olacak.

-YARDIMLARIN AMACINA UYGUN KULLANILMAMASI...-

Federasyonların sportif başarılarını, plan ve projelerini kontrol etmek, faaliyetlerini değerlendirmek, izlemek üzere Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu kurulacak.

Tahkim Kurulu, belirtilen hallerde federasyonu genel kurula götürecek komisyonu belirleyecek. Federasyon Başkanı ile yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının belirlenerek sevk edildikleri Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı ilgililerin itirazı üzerine karar verecek.

Tahkim Kurulu, bağımsız ve tarafsız olacak. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemeyecek.

Genel müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların amacına uygun harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden tahsil edilecek ve bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

-TAHKİM KURULU-

Teklifle Tahkim Kurulunun çalışma usulleri de belirleniyor. Buna göre, Tahkim Kurulu en az 5 üyenin katılımıyla toplanacak ve oy çokluğuyla karar alacak.

Başvurular, ilgili kişiler ve kulüp başkanları tarafından Tahkim Kurulu Başkanlığına dilekçeyle yapılacak.

Federasyon yönetim kurulu kararı ile disiplin veya ceza kurulu kararının yazılı bildiriminden itibaren 10 gün içinde kurula başvurulabilecek. Başkan, kurul üyesi olmayan ancak konusunda uzman kişi veya kişileri ücretiyle bilirkişi olarak görevlendirebilecek.

Kurula başvuru, icra ve infazı durdurmayacak. Kurul, kararlarını kanun, ulusal ve uluslararası federasyonların kuralları, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi ve delile göre adalet ve hakkaniyet esaslarına göre verecek. Kurul, sportif faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerde en geç 10 iş günü, diğer konularda ise en geç 3 ay içerisinde kararını verecek. Kararlar gerekçeli olacak.

Taraflar, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yoluna başvurabilecek.

Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihte özerk olan spor federasyonları, bağımsız spor federasyonu olarak kabul edilecek.

Teklifin görüşmelerine 8 Mart Salı günü devam edilecek.

Kaynak:
Bu haber toplam 2312 defa okunmuştur

Etiket(ler): , , , ,

DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri