Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Merhum Yazıcıoğlu'nun teklifi mecliste

01.03.2011 23:13
Teklife yeni eklenen maddelere göre, ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına ilişkin usul ve esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yenilenerek TBMM Başkanlığına sunuldu.

Bu kayıtlar ile tescil ve ilan edilmesi gerekli içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulabilen merkezi ortak veri tabanı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB nezdinde oluşturulacak.

Defterler elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulabilecek. Tacir, işletmesiyle ilgili her türlü envanteri elektronik ortamda saklamakla yükümlü olacak.

Denetçiye tanınan imtiyazlar, iyi niyet kurallarına ve şirket menfaatlerine aykırı olamayacak.

Pay sahipleri arasında devlet, il özel idaresi, belediye ve diğer kamu tüzel kişileri, meslek kuruluşları, sendikalar, dernekler, vakıflar ve kooperatiflerde; kamu tüzel kişileri lehine tesis edilebilecek imtiyazlar hariç olmak üzere, diğer pay sahiplerinden biri veya birkaçı lehine, bu kanunda düzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis edilemeyecek.

Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler, elektronik imza ile düzenlenemeyecek. Bu senetlere ilişkin kabul, aval ve ciro gibi senet üzerinde gerçekleştirilen işlemler, güvenlik elektronik imza ile yapılamayacak. Konşimentonun taşıma senedinin ve sigorta poliçesinin imzası elle, faksimile baskı, zımba, ıstampa, sembol şeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araçla atılabilecek. Düzenlendikleri ülke kanunlarının izin verdiği ölçüde bu senetlerde yer alacak kayıtlar, el yazısı, telgraf, teleks, faks ve elektronik diğer araçlarla yazılabilecek, oluşturulabilecek, gönderilebilecek.

Ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi, diğer tacirlere ilişkin olarak kanunun zorunlu tuttuğu bütün işlemler, elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabilecek. Bu işlemlerin dayanağı olan belgeler de aynı usulle elektronik ortamda düzenlenebilecek.

Şirket adına imza yetkisine sahip kişiler, kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla imza atabilecek.

Teklifle, Hal Kayıt Sisteminin daha sağlıklı uygulanması amacıyla; kamuoyunda ''Hal Yasa Tasarısı'' olarak bilinen, malların kap ve ambalajlarında bilgileri içeren künyelerin yer almasını öngören, Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un yürürlük tarihi, 1 Ocak 2012'ye ertelendi.

-MERHUM YAZICIOĞLU'NUN TEKLİFİ-

TBMM Başkanlığına dün sunulan teklifteki hükümler de yeni teklifte yer aldı. Buna göre, teklif, helikopter kazasında yaşamını yitiren eski BBP Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun verdiği teklifin hükümlerini de içeriyor.

Teklifle, özel güvenlik şirketleri tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başladığı gün mesai saati bitimine kadar ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilecek. Bu düzenlemeyle, şirketlerin cezai yaptırıma maruz kalmalarının önüne geçilmek amaçlanıyor. özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'da, ''özel güvenlik şirketleri tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başlamasından en geç bir hafta önce ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir'' hükmünde değişiklik yapılıyor.

Özel güvenlik görevlileri, bir defaya mahsus ruhsat harcı ödeyerek görevlerine devam edebilecek. Özel güvenlik şirketlerinin yanı sıra alarm izleme merkezlerinde ve eğitim kurumlarında kurucu ve yöneticilerinde de güvenlik soruşturması yapılacak. özel güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her 5 yılda bir yenilenecek.

Yükseköğrenim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmayacak. Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az 5 yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlara, özel güvenlik eğitimi şartı ile yasadaki ''Silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak'' şartı aranmayacak.

Yasadaki, ''Genel kolluk kuvvetinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az 5 yıl fiilen bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren 5 yıl süreyle özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz'' hükmü metinden çıkarılıyor.

Özel güvenlik eğitimi ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlıktan faaliyet izni alan özel eğitim kurumlarınca da verilebilecek.

-KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNİN KREDİ BORCU-

Teklifle, küçük sanayi sitelerinin desteklenmesi amacıyla verilen kredilerden kaynaklanan borçlarını ödeyemeyen girişimcilere ödeme kolaylığı sağlamak için kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan kredilerden muaccel olanlar (hemen ödenmesi gerekenler) için enflasyon oranında güncelleme yapmak suretiyle yeniden yapılandırma imkanı getiriliyor.

Buna göre, 31 Aralık 2010 tarihinden önce küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden ödeme süresi geldiği halde, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kredi alacaklarının asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin fer'ileri yerine, yasanın yayımlandığı tarihe kadar TÜFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde bu alacak yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın 36 ayda 36 eşit taksitle ödenmesi şartıyla, fer'ilerinin tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Taksitle ödemelerde 12 eşit taksit için 1,05, 18 eşit taksit için 1,07, 24 eşit taksit için 1,10 ve 36 eşit taksit için 1,15 katsayı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.

-DSİ'YE SULH YOLUYLA ÇÖZÜM YETKİSİ-

Teklif, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün işleriyle ilgili sulh yoluyla çözüm yetkisi getiriyor.

Genel Müdürlük ile kamu kurum ve kuruluşları, gerçek veya tüzel kişiler arasında ortaya çıkabilecek, ivedilikle çözülmesinde yarar görülen, bir sözleşme bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, henüz yargı mercilerine, hakeme veya icraya intikal etmemiş uyuşmazlıklarda; kovuşturulmasında veya yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmayan dava ve icra takiplerinden vazgeçilmesinde, anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesinde veya bozulmasında tanınacak veya terkin edilecek hak ve işe karşılık gelen menfaatlerden; 1 milyon liraya kadar genel müdür, 10 milyona liraya kadar bakan, 10 milyon liradan fazla olanların ise sulh yoluyla hallinde Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Teklifle, DSİ Genel Müdürlüğüne 93 avukat kadrosu tahsis ediliyor.

ARGE projelerinin desteklenmesi amacıyla ödeneği bulunan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tümü tarafından yapılan ödemelerin toplamı için sınır, her takvim yılı için 10 milyon liradan 30 milyon Türk Lirasına çıkarılıyor.

-SPOR FEDERASYONLARI ''BAĞIMSIZ'' OLACAK-

Teklife göre, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un ''özerklik'' olan ek 9. maddesinin başlığı ''bağımsız spor federasyonları'' olarak değiştirilecek.

Spor ile ilgili faaliyetleri yürütmek, gelişmesini sağlamak, sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak, teşkilatlandırmak, federasyonları uluslararası faaliyetlerde temsil etmek ve Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak üzere bağımsız spor federasyonları kurulacak.

Federasyonlar, Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, bakanın teklifi ve Başbakanın kararı ile kurulacak ve kararın Resmi Gazete'de yayınlanması ile tüzel kişilik kazanacak.

Spor Federasyonlarının merkezi Ankara olacak. Federasyonların merkez teşkilatı; genel kurul, yönetim, denetim, disiplin kurulları ile genel sekreterlikten oluşacak.

Genel Kurul, federasyonun en üst organı olacak. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, genel kurul toplantılarında gözlemci bulunduracak. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının ana statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu bakana sunulmak üzere 15 gün içerisinde verecek.

Genel kurul üye sayısı, olimpik ve paralimpik spor dallarında 150'den az, 300'den fazla, diğer branşlarda ise 100'den az, 200 üyeden fazla olamayacak.

Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanacak ve salt çoğunluk ile karar alacak. Seçimde en fazla oyu alan aday ve listesi seçilmiş sayılacak. Olağan ve olağanüstü genel kurullarını öngörülen süre ve esaslar dahilinde yapmayan federasyonların genel kurulları 60 gün içerisinde yapılacak; federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılacak.

Federasyon Başkanının, en az lise mezunu olması, son 5 yıl içerisinde 3 ay veya 6 ay hak mahrumiyeti cezası almaması; zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan ceza almamış olması gerekecek.

-YARDIMLARIN AMACINA UYGUN KULLANILMAMASI...-

Federasyonların sportif başarılarını, plan ve projelerini kontrol etmek, faaliyetlerini değerlendirmek, geliştirmek ve izlemek üzere Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu kurulacak.

Tahkim Kurulu, belirtilen hallerde federasyonu genel kurula götürecek komisyonu belirleyecek. Federasyon Başkanı ile yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının belirlenerek sevk edildikleri Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı ilgililerin itirazı üzerine karar verecek.

Tahkim Kurulu, bağımsız ve tarafsız olacak. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemeyecek.

Genel müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların amacına uygun harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden tahsil edilecek ve bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

-TAHKİM KURULU-

Teklifle, Tahkim Kurulunun çalışma usul ve esasları da belirleniyor. Buna göre, Tahkim Kurulu en az 5 üyenin katılımıyla toplanacak ve oy çokluğuyla karar alacak.

Başvurular, ilgili kişiler ve kulüp başkanları tarafından Tahkim Kurulu Başkanlığına dilekçeyle yapılacak.

Federasyon yönetim kurulu kararı ile disiplin veya ceza kurulu kararının yazılı bildiriminden itibaren 10 gün içinde kurula başvurulabilecek. Başkan, kurul üyesi olmayan ancak konusunda uzman kişi veya kişileri ücretiyle bilirkişi olarak görevlendirebilecek.

Kurula başvuru icra ve infazı durdurmayacak. Kurul kararlarını, kanun, ulusal ve uluslararası federasyonların kuralları, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi ve delile göre adalet ve hakkaniyet esaslarına göre verecek. Kurul, sportif faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerde en geç 10 iş günü, diğer konularda ise en geç 3 ay içerisinde kararını verecek. Kararlar gerekçeli olacak.

Taraflar, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yoluna başvurabilecek.

Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihte özerk olan spor federasyonları, bağımsız spor federasyonu olarak kabul edilecek.

Kaynak:
Bu haber toplam 2122 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri