Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

PKK SINIRDIŞINA ÇEKİLME ŞARTLARINI AÇIKLADI

23.03.2013 12:13
Terör Örgütü PKK, Öcalan'ın çağrısı sonrası sınır dışına çekilme şartlarını açıkladı...

 

21 Mart'ta Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında İmralı'da bulunan Öcalan'ın "çözüm süreci"ne ilişkin mektubu okunmuştu.

Öcalan o mektupta özetle "silahlar sussun, fikirler konuşsun" demiş ve "artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Öcalan o mektubunda "ne silah bırakın" demiş ne de "silahlı unsurlar sınır dışına çekilsin" şeklinde net bir ifade kullanmıştı. Silah bırakın yerine silahları sussun demiş; Sınır dışına çıkın yerine de PKK'ya çağrı yapmış ve "silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir" diyerek PKK'ya sınır dışına çekilme çağrısı yapmıştı.

Vatan Gazetesi'nin haberine göre; Öcalan'ın bu çağrısına terör örgütü PKK'dan yanıt geldi. Öcalan'ın Di­yar­ba­kı­r’­da oku­nan mek­tu­bun­da son­ra bek­le­nen ge­liş­me­le­ri, PKK’­ya yakınlığıyla bilinen Fı­rat Haber Ajan­sı açık­la­dı.

İMRALI'DA BİR MUTABAKAT METNİ İMZALANDI

Ajans, İm­ra­lı­’da bir mu­ta­ba­kat met­ni im­za­lan­dı­ğı­nı belirterek, AKP ik­ti­da­rın­dan bek­le­nen adım­la­rı kendi ifa­dele­riy­le şöy­le sı­ra­la­dı:

"ATEŞKES ÇİFT TARAFLI"

1) Med­ya sa­vun­ma alan­la­rı­na (Kan­dil, Ha­kurk, Zap ve Haf­ta­nin gi­bi Ira­k’­ta­ki PKK kampları­na) yö­ne­lik ha­va sal­dı­rı­la­rı ke­sil­me­li­dir. Yani si­lah­la­rın çift ta­raf­lı
sus­ma­sı için hiç­bir komplek­se ka­pıl­ma­dan üze­ri­ne dü­şe­ni yap­ma­lı­dır. Çün­kü ba­rış sü­re­ci­nin ol­maz­sa ol­maz ko­şu­la­rın­dan bi­ri­si, çift ta­raf­lı ateş­kes­tir.

"ÖCALAN'IN ÖZGÜRLÜK KOŞULLARI DÜZELTİLMELİ"

2) Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın sağ­lık, gü­ven­lik ve “özgür­lü­k” ko­şul­la­rı hız­la dü­zel­til­me­li­dir. İm­ra­lı süre­cin­de ön­gö­rül­dü­ğü gi­bi, Öca­lan’ın da­ha ak­tif ve di­rekt ola­rak
sü­re­ce ka­tıl­ma­sı için ola­nak­lar oluş­tur­ma­lıdır. Hü­kü­met, ata­ca­ğı adım­lar­la İm­ra­lı sis­te­mi­ne ar­tık son ver­di­ği­ni gös­ter­me­li­dir.

"HÜKÜMET POLİTİK VE YASAL GÜVENCE VERMELİ"

3) ‘Si­lah­lı un­sur­la­rın sı­nır dı­şı­na çekilmesi­’ ka­ra­rının ha­yat bul­ma­sı için hü­kü­met tara­fın­dan ge­rek­li po­li­tik ve ya­sal gü­ven­ce­ler hız­la sağ­lan­ma­lı­dır. Öcala­n’­ın, “Ar­tık silah­lı unsurlarımızın sı­nır öte­si­ne çe­kil­me­si aşa­ma­sı­na gelin­miş­ti­r” sö­zü bir sü­re­cin baş­lan­gı­cı ola­rak algılan­ma­lı­dır. Hü­kü­met, üze­rin­de an­la­şı­lan ‘mutaba­kat
met­ni­ni­’ bir oyun ola­rak al­gı­larsa, çekil­me baş­la­ma­dan bi­te­r.

"KCK DAVALARI DÜŞÜRÜLMELİDİR"

4) Hükümet, (İmralı’da başlatılan) süreci iler­let­mek için ye­ni re­form­la­ra hızlandıracağının açık sin­yal­le­ri­ni ver­me­li­dir. Ör­ne­ğin KCK adı al­tın­da yü­rü­tü­len ve bin­ler­ce Kürt si­ya­set­çi­nin esir alın­dı­ğı (tu­tuk­lan­dı­ğı) si­ya­si soy­kı­rım da­va­la­rı­nı kök­ten­den dü­şür­me­li­dir. Re­hin tut­tu­ğu DTK es­ki Eşbaş­ka­nı Ha­tip Dic­le baş­ta ol­mak üze­re, BDP’­li tutuklu vekiller (Faysal Sarıyıldız, Selma Irmak, Kemal Aktaş, Gülser Yıldırım ve İbrahım Ayhan)  dahil tüm seçilmişleri serbest bırakmalıdır.

Bu haber toplam 2010 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri