Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Rusya'ya tarım ihracatında TL dönemi

06.02.2015 11:29
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Rusya ile ihracat ve ithalatta milli paraların kullanımı konusunda çalıştıklarını söyledi.

Dövizde özel­lik­le de do­lar­da ya­şa­nan ha­re­ket­li­lik ne­de­ni ile ih­ra­cat­çı­la­rın kay­ba uğ­ra­ma­la­rı­nın önü­ne ge­çi­le­cek. Bu yön­de eko­no­mist­le­rin, "dev­rim" de­dik­le­ri bir adım atı­lı­yor. Rus­ya ile kar­şı­lık­lı ola­rak mil­li pa­ra­lar­la it­ha­lat, ih­ra­cat ya­pı­la­cak. Gı­da Ta­rım ve Hay­van­cı­lık Ba­ka­nı Meh­di Eker, "Rus­ya ile mil­li pa­ra­la­rın kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da ça­lı­şı­yo­ruz. Türk Li­ra­sı üze­rin­den ih­ra­cat yap­ma­mız söz ko­nu­su idi. Bu­nun­la il­gi­li ola­rak Eko­no­mi Ba­kan­lı­ğı­mız, Dışiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­mız ça­lı­şı­yor. İh­ra­cat mil­li pa­ra­lar üze­rin­den ya­pı­lır­sa da­ha da ko­lay­la­şır" de­di.

RUS­YA İYİ­LEŞ­ME­Yİ GÖR­DÜ

Vahdet’in haberine göre Eker, ih­ra­cat­ta re­kor de­ni­le­cek bir iler­le­me kaydedildiğini be­lir­te­rek, "Ta­rım ih­ra­ca­tın­da 2014’ü yüz­de 6.1 bü­yü­me ile ka­pat­tık. İh­ra­ca­tı­mız 18 mil­yar do­la­rı aş­tı. Rus­ya, Tür­ki­ye'de­ ha­sat ön­ce­si alı­nan ön­lem­le­ri ve üre­tim­de­ki iyi­leş­me­le­ri gör­dü. Tür­ki­ye'den gi­den ürün­le­rin ana­liz sık­lı­ğı­nın azal­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ken­di­le­ri tek­lif et­ti" di­ye ko­nuş­tu.

DO­MA­TES­TE ANA­LİZ KALK­TI

Ba­kan Eker şun­la­rı söy­le­di: "Hat­ta ‘ba­zı ürün­ler­de ta­ma­men ana­li­zi kal­dı­rın, ge­rek yo­k’ de­di­ler. Ha­sat ön­ce­si al­dı­ğı­mız ted­bir­ler­den do­la­yı cid­di ra­hat­la­ma var. AB’­den de ay­nı şey gel­di. AB’­de do­ma­tes­te­ki ana­liz şar­tı­nı kal­dır­dı. Çün­kü tar­la kon­trol­le­rin­de pi­ya­sa kon­trol­le­rin­de biz on­la­rı sağ­lı­yo­ruz. O ne­den­le la­bo­ra­tu­var ana­liz­le­ri­ne ge­rek yok de­di­ler. Rus­ya ile bu da­ha ile­ri bir bo­yut­a da­ha iyi bir nok­ta­ya ta­şın­dı."

PAZAR BİRAZ DARALIR

Rusya'nın AB ile ekonomik sorunları olduğunu kaydeden Bakan Eker, bu durumun pazarı bir miktar daraltabileceğini kaydetti. Eker, “Rusya'daki ekonomik sıkıntılara rağmen ihracatımız devam eder. Sonuçta Rusya batmış değil. Rusya büyük bir ülke ve büyük bir pazardır. Bizden aldığı gıda maddeleri, temel gıda maddeleri vatandaşın vazgeçmeyeceği ürünlerdir. Bunlardan vazgeçmezler" dedi.

Bu haber toplam 1778 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri