Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Sarıgül AK Parti'nin ülkeye şeriat getireceğini söyledi

14.03.2015 14:40
Mustafa Sarıgül, bir gazeteye verdiği röportajda AK Parti hükümetinin ülkeye şeriat getirmeyi amaçladığını söyledi.

30 Mart seçimlerinde Cemaat'in desteğini de alan ancak kazanamayan Sarıgül şimdi de CHP'nin ulusalcı tabanından oy alma çabasında. Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa SarıgülSözcüGazetesi'nden Hande Zeyrek'in sorularını yanıtladı.

Ön seçimlere hazırlandığını söyleyen Sarıgül, hükümetin ülkeyi şeriat düzenine götürmeyi amaçladığını söyleyerek ülkenin AK PartiHükümeti'nden temizlenmesi gerektiğini belirtti.

"AKP ŞERİAT GETİRECEK"

- Ye­rel se­çimler son­ra­sı si­ya­set­te­ki ye­ri­niz me­rak ko­nu­suy­du. Ve­kil aday­lı­ğı si­ya­set­te var ol­ma mü­ca­de­le­si mi? sorusu üzerine Sarıgül, ülkenin sıkıntıları için siyasetin içinde olmayı tercih ettiğini söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti;

"Ben si­ya­set­te var ol­mak için mü­ca­de­le ver­mem. Ül­ke­min so­run­la­rı sı­kın­tı­la­rı var. Uzun yıl­lar­dan be­ri ül­ke­mi­zin üze­rin­de ka­ra bu­lut­lar gi­bi çö­ken AKP İk­ti­da­rı var. Bu ik­ti­dar ül­ke­yi sı­kın­tı­ya so­ku­yor. Bu ik­ti­dar yurt­taş­lar ara­sın­da ‘sen-be­n’ ay­rı­mı ya­pı­yor. Onları ‘Ben­den olan­lar ve ol­ma­yan­la­r’ ola­rak ayı­rı­yor. Bu ik­ti­da­rın per­de ar­ka­sı, şif­re­le­ri ve kod­la­rı ne ya­zık ki ül­ke­yi şe­ri­at dü­ze­ni­ne gö­tür­me­ye yö­ne­lik. Ben la­ik ve de­mok­ra­tik Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin teh­li­ke­de ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­rum. La­ik ve de­mok­ra­tik Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin tek­rar şah­lan­ma­sı ge­re­ki­yor. Ben de si­ya­si so­rum­lu­lu­ğum ve bi­ri­kim­le­rim ge­re­ği bu de­ne­yi­mi­mi­zi, ener­ji­mi­zi ül­ke si­ya­se­tin­de sos­yal de­mok­ra­si an­la­yı­şı­mı­zın ik­ti­dar ol­ma­sı için se­fer­ber et­me­miz ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum. Ge­nel Baş­ka­nı­mı­zın da ben­den böy­le bir ar­zu­su ol­du. Ge­nel Baş­ka­nı­mı­zın al­mış ol­du­ğu ön se­çim ka­ra­rın­dan bü­yük mem­nu­ni­yet duy­dum."

Bu haber toplam 1070 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri