Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

"This is the holiest man I have ever seen."

28.03.2014 13:44
Amerika' da Utah'ta, kendisine intisabýmýzdan evvelki yýllarda tanýdýðýmýz Mormon aileleri vardý. Bunlardan birisi bize orda evsahipliði yaptý.
Amerika' da Utah'ta, kendisine intisabýmýzdan evvelki yýllarda tanýdýðýmýz Mormon aileleri vardý. Bunlardan birisi bize orda evsahipliði yaptý. 1956 - 1957 yýllarýnda, Salt Lake City'nin güneydoðusunda, Sfenchfok diye bir yerde...
Ailem de beraberdi o zaman bizimle... Ýlk defa müslüman dinini tanýdýlar onlar ve bizi çok enterasan buldular. Hattâ ilk tanýdýklarýnda bir vesile olmuþtu. O zat herhalde birkaç sene evvel vefat etti, topraðý bol olsun...
"--Biz müslümalýðý bir nevî putperestlik olarak biliyoruz." demiþti.
Ben de ona:
"--Bil&# 39;akis biz tevhid diniyiz." dedim.
Bizi kiliselerinde bir konuþma yapmaða davet etti. Kendisi de kilisede biþýk konsül diyorlar, yâni oranýn yukarý seviyede bir heyeti, onun üyesi... O Mormon kilisesi çok enterasan; hem dünya iþlerini yürütüyorlar, hem de orada vazifeliler. Herkes dünya iþinde olduðu gibi kilisede de vazifeli... Çok iyi örgütlenmiþler.
Neyse, biz ayrýlýrken verdiði vedâ yemeðinde dedi ki:
"--Bunlar da bizim gibi ayrý bir ümmetler!" dedi. Yâni, müslümanlarýn da ayrý bir ümmet olduðunu kabul etti.
Bu zat, 1965 senesiydi buraya geldi. Burda bir iþ teklif edilmiþ kendisine... Bir ara bizim misafirimiz oldu, hattâ hanýmýný da getirmiþti. Rahmetli annem saðdý.
Biz onu Ýskenderpaþa&# 39;da Hocaefendi ile tanýþtýrdýk. O zaman Hocaefendi bu taraftaki dairede kalýyordu. Onun önünde sohbet ettiler. Derken namaz vakti geldi. Biz camiye girdik. Ona da dedi ki:
"--Git mahfelden bizim namaz kýlmamýzý seyret!" dedi.
O zat da yukarý mahfelden namaz kýlmamýzý seyretti. Elinde ufak, portatif bir film kamerasý vardý. Hocaefendi&# 39;nin de iki dakika, birbuçuk dakika kadar filmini çekmiþti.
Üç sene sonra ben Sanfransisko&# 39;ya gidiyordum, Türkiye Petrolleri&# 39;ndeki bir iþim dolayýsýyla... Onlarda bir gece misafir kaldým. Geniþ de nüfûzu var... Benim geleceðimi duyunca, o civardan yüz kiþilik bir topluluðu evine davet etti ve Türkiye'de çektiði filmi oynattý onlara...
Tam Rahmetli Hoca Efendi Hazretleri&# 39;nin filmi gelince durdurdu ve aynen Ýngilizce olarak dedi ki: "This is the holiest man I have ever seen." Yâni, "Hayatýmda gördüðüm en mübarek adamdýr." diye duygusunu ifade etti. Bu onlar için fevkalâde önem taþýyan bir beyandýr.

Korkut Özal.. 
Bu haber toplam 1394 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri