Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Uğur Dündar'ın seçim anketi

29.05.2013 12:13
Uğur Dündar bugünkü köşesinde genel ve yerel seçimlere yönelik iki anket yayınladı.

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar bugünkü köşesinde iki ayrı anket yayınladı. Ak Parti oylarının eridiğini söyleyen Dündar,  özellikle İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde MHP ve CHP'nin oylarının yükseldiğini yazdı.

İşte Dündar'ın köşe yazısı:

Sev­gi­li okur­la­rım,

 

Önüm­de bir ka­mu­oyu yok­la­ma­sı du­ru­yor.

Hiç­bir yer­de ya­yın­lan­ma­mış bu an­ket, ki­bir sar­hoş­lu­ğu için­de­ki AK­P'­yi sar­sa­cak ve­ri­ler­le do­lu.

YEREL SEÇİMLERDE AK PARTİ YÜZDE 34

Ör­ne­ğin "Bu haf­ta ye­rel se­çim­ler ya­pıl­sa, İl Ge­nel Mec­li­si­'n­de oyu­nu­zu han­gi par­ti­ye ve­rir­si­niz?" so­ru­su­na, hal­kın sa­de­ce yüz­de 34,3'ü "AK­P" ce­va­bı­nı vermiş.

Di­ğer par­ti­le­rin oy oran­la­rı ise şöy­le sı­ra­lan­mış: CHP yüz­de 28.6, MHP yüz­de 25.8 ve BDP yüz­de 7.8.

MHP VE CHP'NİN OY ORANINDA CİDDİ ARTIŞ

Araş­tır­ma, Do­ğu böl­ge­le­ri­miz­den Ba­tı­'ya doğ­ru gi­dil­dik­çe, AKP oy­la­rı­nın hız­lı bir dü­şü­şe geç­ti­ği­ni gös­te­ri­yor. Özel­lik­le Ak­de­niz ve İç Ana­do­lu böl­ge­le­rin­de MHP ve CHP oy­la­rın­da cid­di ar­tış­lar göz­le­ni­yor.

AKP, ye­rel yö­ne­tim se­çim­le­rin ya­nı sı­ra, Mil­let­ve­ki­li Ge­nel Se­çim­le­ri­'n­de de ini­şe geç­miş du­rum­da. "Bu­gün Mil­let­ve­ki­li Ge­nel Se­çi­mi ya­pıl­mış ol­sa, oyu­nu­zu han­gi par­ti­ye ve­rir­si­niz?" so­ru­su kar­şı­sın­da seç­men­le­rin yüz­de 41.7'si "AK­P" de­miş.

Ka­mu­oyu yok­la­ma­sı­na gö­re CHP yüz­de 28.2, MHP yüz­de 19.5 ve BDP yüz­de 9.1 ora­nın­da oy alı­yor.

Gö­rül­dü­ğü gi­bi AK­P'­nin oy­la­rı dü­şer­ken, CHP, MHP ve BDP'­nin oy­la­rı ar­tı­yor. Özel­lik­le BDP, ül­ke ba­ra­jı­nı geç­me­ye doğ­ru iler­li­yor.

Bu haber toplam 4478 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri