Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

2B Avcılık yasasına ek yapıldı iddiası

08.03.2010 17:30
Avcılık Kanununa orman alanları ile ilgili ek maddeler konuldu. CHP'li Topuz, "Gizli 2B düzenlemesi yapılıyor" diye itiraz etti

ZÜBEYİR KINDIRA
İNTERNETHABER

ANKARA-
TBMM'ye bugün Kara Avcılığı Kanununda bazı değişiklikler yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı sunuldu. Tasarının ek ve geçici maddelerinde maden arama ve bazı orman alanlarının gerçek ve tüzel kişilere tahsisi ile ilgili düzenlemeler bulunması kafa karıştırdı. CHP Muğla Milletvekili Fevzi Topuz, tasarının "gizli 2B düzenlemesi olduğunu' ileri sürdü.

MADENLERE AÇILIYOR
Tasarının ek maddesinde yer alan ve 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun; 16 ncı maddesindeki değişiklik öngören ilk düzenlemede “Devletçe, baraj, gölet, liman ve yol gibi yapılarda dolgu maksatlı kullanılan her türlü yapı ham maddesi üretimi için yapılacak madencilik faaliyetleri ile zorunlu tesislerinden bedel alınmaz” hükmü yer aldı. Bu madde CHP'li Fevzi Topuz tarafından, "Madencilik başta olmak üzere fıkrada sayılan işlerle ilgili faaliyetlerle ilgili tesislere tahsis edilmek üzere ormanların bedelsiz olarak satışa açıldığı' şeklinde yorumlandı.

BELEDİYELER DE ORMANA GİRİYOR
Topuz, İkinci önemli değişiklik olarak “Madencilik faaliyetleri neticesinde tabii yapısı bozulan alanların, inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları ile doldurularak ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi maksadıyla mücavir alanlarda büyükşehir belediyelerine ve il belediyelerine bedeli karşılığında izin verilebilir” hükmünü saydı. Bu hüküm ile Ormancılık faaliyetleri içine belediyelerin de sokulduğunu ileri sürdü.

ORMANLAR ÖZELE DEVREDİLECEK
Topuz, Üçüncü ve en önemli değişikliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesi ile getirildiğini belirtti. Topuz, "Bu düzenleme ormanlık alanları önce kamuya oradan da özele devrediliyor" dedi.

Orman alanlarını özel sektöre de açtığı iddia edilen ek madde şöyle:

“Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atıksu, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin; baraj, gölet, sokak hayvanları barınağı ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret bulunması hâlinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir.”

İSTANBUL VE KOCAELİNE ÖZEL MADDE
CHP'li Topuz, tasarının ek maddeleri ile önemli bir değişiklik daha getirilerek, İstanbul ve Kocaeli büyükşehir belediyelerine bedel alınmama gibi bir ayrıcalık verildiğini de ileri sürdü.

O hüküm de şöyle:

"Ek 9 uncu maddesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce yapılacak spor tesislerine 17 nci maddenin üçüncü fıkrası esaslarına göre izin verilebilir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ve il özel idarelerine bu Kanuna göre verilen izinler ile 3/1/2005 tarihli ve 5286 sayılı Kanunla İstanbul ve Kocaeli büyükşehir belediyelerine devredilen hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla adı geçen büyükşehir belediyelerine bu Kanuna göre verilen izinlerden bedel alınmaz.”

KİRALAMA VE ÖZELLEŞTİRMEYE VİZE
"Beşinci önemli değişiklik ile kiralama ve özeleştirmenin önünü açıyor" dişen Topuz, “Ek madde 11- 17 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesisi yapımı maksadıyla verilen izinlere konu tesislerin aslî üniteleri dışındaki bölümlerinin, diğer izinlerde ise izin verilen tesislerin tamamının veya bir bölümünün kiralanmasına veya özelleştirme ya da yap-işlet-devret modeli uygulamaları kapsamında işletme hakkının devredilmesine izin verilebilir,  hükmü getiriliyor" hatırlatmasında bulundu.  

YİD'DEN BEDEL ALINMAYACAK
Fevzi Topuz, İNTERNETHABER'e yaptığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Altıncı değişiklikle de YİD den bedel alınmıyor. 17 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına izin verilen alanlar ve bu alanlarda yapılan faaliyetlerle ilgili tesislerin 4046 sayılı Kanun ve 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında yap-işlet-devret modeli ile yaptırılması hâlinde, yapılacak her türlü tesis, yer ve binalardan ayrıca bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilen izinlerin özelleştirme veya yap-işlet-devret modeli kapsamında devredilenlerinden herhangi bir bedel alınmaz. İzin sahibinin bu süre içinde, izin başlangıcında alınan taahhüt senedinden doğan malî yükümlülükleri hariç diğer yükümlülükleri aynen devam eder, deniliyor. Bu madde ile ormanların talan edilmesinin yolu açılıyor."

OTELLERE KIYAK
Bir başka değişiklik ile de "2003'ten önce izin alan turizm işletmelerinin mevcut tesislerine tadilat, kapasite, tür ve sınıf değişikliğine gidebilme imkanı sağlandığını ve bu durumun orman tahribatına yol açacağını" ileri süren Topuz, Geçici maddeler ile de 'gizli 2B uygulamasının pekiştirildiğini' iddia etti.  Geçici 8 madde ile  Orman Kanununun  17 nci madde hükümlerine göre 8/11/2003 tarihinden önce verilen turizm ve diğer izinlerin kesin izin hakları devam eder, izinli saha içinde kalmak kaydıyla mevcut tesislere tadilat, kapasite, tür ve sınıf değişikliği izni verilebilir” denildiğini hatırlatan Topuz,  “Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen tadilat, kapasite, tür ve sınıf değişikliği izinleri dâhil olmak üzere daha önce turizm amaçlı tesisler için verilen izinler ile diğer izinlerin irtifak hakkına dönüştürülmesinin izin sahibi tarafından talep edilmesi hâlinde, izin sahibi lehine 115 inci maddeye göre irtifak hakkı tesis edilebilir” maddesinin de otellerin orman işgaline imkan tanıyacağını öne sürdü.  

HÜKÜMET VAZGEÇSİN
Topuz sözlerini şöyle tamamladı:

"Ormanlarımızı sadece usulüne uygun olarak genişletmek değil, aynı zamanda ormanların çeşitli tehlikelere karşı korunmasıyla bu yönde gerekli tedbirlerin zamanında alınması ve bu tedbirlere rağmen ortaya çıkabilecek tehlikelerle mücadeleye hazır bulunulması gerekmektedir.

AKP Hükümeti, ormanlarımızı ve 2B statüsündeki orman alanlarını yerli ve yabancı şirketlere satma ısrarından artık vazgeçmelidir.

Sosyal toplum ve kamu yararına dayanan projelere sırtını dönen AKP hükümeti, varlık nedeni olan, yağma, talan ve peşkeş projeleri ile kendine yeni rant alanları yaratmaktadır."

Bu haber toplam 2838 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri