Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

K.Kerim yarışmasını Naklen Yayınlıyoruz

15.11.2009 01:07
Kur'anı Kerim ve Mealini Güzel Okuma Yarşmasını canlı yayınla Sıemızden takip edin.

 

Zinde Sosyal Geliþim Derneði’nin öncülüðünde oluþturulan Kur’an’ýn Anlamýyla Buluþmak (KAB) Platformu’nun Türkiye genelinde "Kur'an Her Zaman, Anlamak ve Yaþamak Ýçin..." sloganýyla düzenlediði “Kur’an’ý Kerim’i ve Mealini Güzel Okuma Yarýþmasý”nýn il finalleri yapýlýyor.


 

Türkiye genelinde 41 þehirde organize edilen il finalleri için 1.355 kiþi baþvurdu, ön elemeler tamamlandý.


 

Marmara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Camii'nde yapýlacak olan Ýstanbul finali, Pazar günü sabah namazýný müteakiben saat 07.00'de baþlayacak. Yarýþma, AKRA FM'den canlý yayýnlanýrken, www.akradyo.net, www.kuranimiz.net ve www.habername.com  sitelerinden görüntülü olarak canlý izlenebilecek.   

         
KAB Platformu yetkilileri, 41 ilde gerçekleþtirilecek yarýþmaya Kur’an’a gönül veren herkesi davet ediyor.


 

Yarýn sabah Ýlahiyat Fakültesi Camii'nde sabah namazýný müteakiben baþlayacak yarýþmanýn jüri üyeliðini þu isimler yapacak:

- Haseki Eðitim Merkezi Kýraat Bölümü Öðretim Üyesi Talib Akbal,- Marmara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Türk Ýslam Edebiyatý Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Hasan Aksoy,
- Aksaray Valide Sultan Camii Ýmam Hatipi Habil Öndeþ,
- Eyüp Sultan Camii Ýmam Hatipi Metin Çakar,
- Beyazýt Camii Ýmam Hatipi Sabri Adalý
- Sultanahmet Camii Ýmam Hatipi Hasan Kara
 

AÞRI ÞERÝFLER ÖZENLE SEÇÝLDÝ
Pazar günü Türkiye genelinde halkýn huzurunda yapýlacak yarýþmada adaylar, jüri huzurunda çekecekleri kurada kendilerine çýkan aþrý þerifi okuyup mealini seslendirecek. Aþýrlar, geniþ kitlelerin Kur’an’
ýn anlamýyla buluþmasýna vesile olmasý amacýyla jüri tarafýndan özenle tespit edildi. Yarýþmada okunacak aþrý þerifler þöyle:
Bakara            : 164 – 167
Al-Ý Ýmran        : 144 – 148
Yunus              : 5 – 10
Kasas              : 83 – 88
Ankebut          : 41 – 45
Rum                : 54 – 60
Mümin            : 61 – 66
Fussilet           : 30 – 36
Hadid              : 12 – 16
Teðabun         : 1 – 8


Ýl finallerinin Ýstanbul'da Marmara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Camii'nde, Ýzmir'de Ali Rýza Güven Camii'nde sabah namazýna müteakip, Ankara'da Kocatepe Kültür Merkezi'nde saat 19.00'da yapýlacaðý belirtildi.
Yarýþmanýn yapýlacaðý merkezlerle ilgili detaylý bilgiye www.kuranimiz.net  adresinden ulaþýlabilmektedir.
Yarýþmanýn diðer önemli yönünün ise eleme ve final safhalarýnýn “Seher Vakti” veya “Sabah Namazý Vakti” olarak belirlenmiþ olmasý. KAB Platformu yetkilileri, böylelikle toplumun büyük kesiminin ihmal ettiði bu deðerli vakitlere de dikkat çekilmiþ olacaðýný belirtti.
Yarýþmada il bazýnda dereceye giren birincilere bin TL, Türkiye birincisine 10 bin TL, ikincisine 7 bin 500 TL ve üçüncüsüne de 5 bin TL ödül takdim edilecek.
Yarýþma hakkýnda detaylý bilgi KAB Platformu’nun web sitesi www.kuranimiz.net‘te yer alýyor.

AKRA FM

Bu haber toplam 2098 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri