Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Sicil Notuna Nasıl İtiraz Edilir

02.03.2010 16:04
Sicil notlarına itiraz etmek isteyenler için dava dilekçesi

Son yıllarda bilgi edinme yasasının ortaya çıkması ve devlet memurlarının rahatlıkla sicil notlarını öğrenmesi nedeniyle zaten bir çok kurum ve okul müdürü eskiye nazaran daha objektif ve tutarlı sicil notları vermektedir. Hal böyle olmasına rağmen bile 5 yıl üst üste 90 ve üzeri alan memurlara, somut bilgi ve belgelere dayanmadan  6. Yılda düşük sicil notu veren bir çok kurum amiri gözlenmiş ve bu notlar da mahkeme kararları ile iptal ettirilmiştir.

 

OLUMSUZ SİCİLİN SONUÇLARI


 

Memuriyetle ilişik kesme : Kanunun 120. maddesi uyarınca iki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar başka bir sicil amirinin emrine atanırlar, burada da olumsuz sicil almaları halinde memuriyetle ilişikleri kesilerek haklarında T.C.Emekli Sandığı Kanununun emeklilikle ilgili hükümleri uygulanır.

OLUMSUZ SİCİLE İTİRAZ EDİLMESİ

 


 

 OLUMSUZ SİCİL NOTU OBJEKTİF KRİTERLERE DAYANMALIDIR


 

Objektif etkilerden uzak bir şekilde subjektif kriterlerle sicilin doldurulması durumunda olumsuz sicil işlemi mahkemelerce iptal edilmektedir. Örneğin “olumsuz sicil alan memurla ilgili idare tarafından herhangi bir belge ibraz edilmemesi nedeniyle Danıştay 5.Dairesi 27.09.1989 tarih, E.1988/1629 ve K.1989/1599 sayılı kararıyla işlemi iptal etmiştir.”


 

            Sicil raporlarının özellikle ilgilinin yürüttüğü görevdeki bilgi ve başarı düzeyi, iş disiplini ve verimliliği gibi konularla ilgili sorularına verilen cevapların olumsuz olması halinde bu değerlendirmeye yol açan nedenlerin ve bu olumsuzluğun hizmete etkisinin somut olarak ortaya konması gerekmektedir. (Danıştay 5. Dairesi 24.2.1993 tarih, E. 1991/2111, K. 1993/794)


 

            Danıştay 5. Dairesi 27.12.1976 tarih, E.1976/1706, K.1976/9703 sayılı kararında ?23 yıllık memuriyet döneminde 22 yıl olumlu sicil alan memurun bir yıl içinde yetersiz duruma düştüğünün kabulünün mümkün olamayacağı sonucuna varmıştır. Böylece yıllardır mesleki açıdan gerekli çalışma düzenine ve performansına sahip birinin aniden olumsuz bir çalışma içerisine gireceğini mahkeme inandırıcı bulmamış, olumsuz işlemin subjektif kriterlere göre gerçekleştirildiğini kabul etmiştir.


 

SOMUT BİLGİ VE BELGELERE DAYANMADAN VERİLEN OLUMSUZ SİCİLLER HUKUKA AYKIRIDIR


 

Amirin kişisel, subjektif değerlendirmeleriyle memura olumsuz sicil verebilmektedir. Ancak olumsuz sicilin hukuken muteber olabilmesi için olumsuz sicil işleminin somut bilgi ve belgelere dayanması gerekmektedir. Aksi takdirde idari yargıya başvuran memur bu işlemi iptal ettirebilecektir.


 

Örneğin Danıştay 5.Dairesi 14.5.1990 tarih, E. 1990/62 K. 1990/982 sayılı kararında ikaz ve uyarılara rağmen kendisine çeki düzen vermediği, hal ve hareketleri ile sorumsuz ve amirlerine karşı saygısız davranışlarda bulunduğu, günlük iş yapma yeteneğini geliştirmediği, bu nedenle olumlu sicil alamadığı gerekçesiyle adaylık süresi içinde 657 sayılı Kanunun 56. maddesine göre görevine son verilen memurun açığı davada görevine son verilmesine esas alınan fiil ve hususların somut bilgi ve belgelerle kanıtlanmadığı, soyut iddialardan öteye gitmediğinin anlaşıldığı, gerekçesiyle işlemi iptal etmiş, mahkeme kararını onamıştır.


 

Yine bir başka kararında Danıştay 5. Dairesi 6.4.1993 tarih, E.1991/1255, K.1993/1464 sayılı kararıyla memurlar hakkında düzenlenen sicil raporlarının objektif esaslara uygun olarak düzenlenmesinin ve olumsuz görüş ve kanaatlerin belgelere dayandırılmasının memur hukukunun önemli ilkelerinden olduğunu hükme bağlamıştır.


 

SİCİL AMİRLERİNİN ÇELİŞİK NOT VERMESİ DURUMUNDA     


 

Birinci ve ikinci sicil amirlerinden birinin olumlu birinin olumsuz not vermesi halinde üçüncü sicil amirine müracaat edilerek not tespiti yapılacaktır. Nitekim Danıştay 2. Dairesi 13.10.2004 tarihinde verdiği E. 2004/6221ve K. 2004/809 sayılı kararında ilgili  memurla ilgili birinci sicil memurunun olumlu ikinci sicil amirinin olumsuz not vermesi üzerine ortalaması alınarak olumlu sicil verilmesine ilişkin kararını üçüncü sicil amirinin kanaati alınarak çelişkinin giderilmesi gerekçesiyle bozmuştur.


 

Yukarıda izah olunan hukuki gerekçeler ve açıklamalar doğrultusunda devlet memurlarının sicilleri ile ilgili açmak istedikleri dava için izlenmesi gereken yol şu şekildedir.


 

Öncelikle devlet memurlarının bilgi edinme yolu ile sicil notlarını öğrenmeleri gerekmektedir. Sicil notlarını öğrenen devlet memurları iptal edilmesini istediği sicil notunu, sicil notunun kendisine tebliğ edildiği günden itibaren 60 gün içinde yargıya taşıması gerekmektedir.


 

Sicil notlarını dava etmek isteyen ziyaretçilerimiz için bir dava dilekçesi örneği hazırladık. Devlet memurları bu davaları kendileri açabilecekleri gibi, sendikalarına vekalet vermek suretiyle de dava açtırabilirler.


 


 

SİCİL NOTUNU DAVA ETMEK İSTEYENLER İÇİN HAZIRLANMIŞ DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ


 

 


 

………..  İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA


 

                                                                                                             ………….


 

DAVACI………...….:          (T.C. Kimlik No)


 

Adresi……………....:


 

DAVALI……………:


 

TEBLİĞ TARİHİ….: …….. Bu dava süresi 60 gün süresi içersinde açılmıştır.


 

DAVANIN KONUSU : …. Okulunda …..olarak görev yapmaktayım. ……. yılı sicil notumun …… olarak düzenlenmesine ilişkin işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kalacağım özlük haklarımın ve parasal haklarımın yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesine karar verilmesi istemidir.


 

OLAYLAR VE HUKUKİ AÇIKLAMA:


 

1-……. Okulunda……… olarak görev yapmaktayım. Görevimde başarılıyım. Sicillerim çok iyi derecede olup dava konusu işleme kadar herhangi bir soruşturmam ve disiplin cezam da bulunmamaktadır.


 

2- …… yılı sicil ve başarı değerlendirme notum (………) iken , ve niteliklerimde, özelliklerimde, iş verimliliğimde hiçbir değişiklik olmamışken …… yılı sicil ve başarı notum (………) olarak belirlenmiş ve böylece  başarı başarı notum düşürülmüştür. İş verimliliğimde ve çalışmam da hiçbir değişiklik olmamasına rağmen, bunun yanında hiçbir şekilde yaptığım görevde verim düşüklüğü ile ilgili bir uyarı almamama ve disiplin cezamın olmamasına rağmen …… yılında sicil amirim tarafında yapılan değerlendirme subjektifdir.


 

3-Her ne kadar idarenin takdir yetkisi varsa da takdir yetkisi keyfilik anlamına gelemez. İdari makamlar işlemlerini tesis ederken hukuken geçerli ve somut nedenlere dayanmak zorundadırlar. Niteliklerinde hiçbir değişiklik olmayan personelin sicil ve başarı değerlendirme notunun düşürülmesinin tatmin edici, hukuken geçerli ve somut bir sebebinin olması gerekmektedir. …. Yılında (…) olarak verilen düşük sicil notu hiçbir şekilde somut belgelere dayyanmadığı için açıkça hukuka aykırıdır. Bu nedenle işlemin iptaline karar verilmesi gerektiği kanaatini taşımaktayım.


 

4- Davalı idare tarafından subjektif olarak verilen sicil notumdan ötürü özlük haklarım yönünden maddi olarak zarara uğradım. Bu nedenle subjektif olarak verilen sicil notumdan ötürü uğramış olduğum maddi zararlarımın yasal faiziyle beraber tahsiline karar verilmesini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.


 

YASAL DELİLLER: : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar…


 

SONUÇ VE İSTEM:


 

Açıklanan nedenlerle : ………. olarak görev yapmaktayım. ……. yılı sicil notumun …… olarak düzenlenmesine ilişkin işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kalacağım parasal haklarımın yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesini, yargılama giderleri ve diğer sahir giderlerin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini istemekteyim.


 

Gereğini saygılarımla arz ederim…


 

                                                                                                              İmza


 

                                                                                                              Tarih


 

Adres                                                                                                   Adı Soyadı


 

Ekler: Sicil Notları


 

          Emsal Kararlar


 

Not: Bu dava sadece örnek bir formattır. Bu davaya ekleme yada çıkarmalar yapabilirsiniz. Örneğin sicil notunuzu düşük veren sicil amiriniz tarafından verilmiş bir ödül yada belge var ise bu dava kısmına olaylar ve hukuki açıklamalar kısmında eklenebilir. Verilen ödülle, sicil notu arasındaki tutarsızlık izah edilebilir.


 

Haber: Mehmet YILMAZ


 

             Eğitim Yöneticisi


 

Kamudanhaber.com / Özel

Bu haber toplam 14200 defa okunmuştur

Etiket(ler): ,

DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri