Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

İnci KAYAR

ASKERİ DİSİPLİN KANUNU TASARISINDAN KISA KISA

21 Aralık 2012 Cuma

Öncelikle yazımın uzunluğu rahatsız etmesin isterim. Zira henüz Tasarı halinde olan ama TBMM'ye sunulan Tasarıyı hep birlikte gözden geçirerek incelemeyi istediğimden sizlerle burada paylaşma gereği duydum.

Disiplin Cezası Suç Sayılan Hangi Fiillerde Uygulanacak.

Aşırı borçlanmak veya borçlarını ödeyememek, ahlaki zayıflık, hizmete engel davranışlarda bulunmak, gizli bilgileri açıklamak, ideolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak, uzun süreli firar etmek, disiplinsizliği alışkanlık haline getirmek, iffetsiz bir kimse ile evlenmek veya böyle bir kimse ile yaşamak, (eşcinsellik) gayri tabi mukarenette bulunmak Silahlı Kuvvetler'den ayırma gerektirecek disiplin suçları arasında yer alacak.

Disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından savunma alınmadan ceza verilemeyecek. 

Ceza Kapsamına Girecek Bireyler Ve Cezaların Sınıflandırılması Nasıl Olacak ?

Askeri hakimler hariç, subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında verilebilecek disiplin cezaları, uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam, aylıktan kesme, hizmet yerini terk etmeme, oda hapsi, Silahlı Kuvvetlerden ayırma olarak belirtiliyor. Bu cezalardan uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam, aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri; hizmet yerini terk etmeme ve oda hapsi cezaları disiplin kurulları ve disiplin amirleri tarafından; silahlı kuvvetlerden ayırma cezası ise yüksek disiplin kurulları tarafından verilebilecek.

Oda hapsi, disko gibi uygulamalar kaldırıldı denirken Tasarının; Cezanın ağırlaştırılması ve disiplin amirlerinin takdir hakkını içeren bölümüne ait (madde 14/5) incelendiğinde bu konuda net olmayan ifadelerin olduğu gözden kaçmayacaktır.  Yani burada oda hapsinin uygulanmasında takdir disiplin amirlerine bırakılmaktadır. Aa denilecek ki disiplin amirliği kaldırılacak kuruldakiler kimlerden oluşacak diye bir soruyu hemen sorarım. Aynı taslak madde 33-34 (Disiplin kurullarının oluşumunu; 33. madde: (1) Disiplin kurulları; asgari binbaşı rütbesinde bir başkan ile meslekte beş yılını tamamlamış, başkandan kıdemsiz bir subay ve bir astsubay üye olmak üzere, disiplinsizlik yapan personelin astı olmayan toplam üç kişiden oluşur. Kurulun başkan ve üyeleri teşkilatında kurulduğu komutan veya askeri kurum amiri tarafından her yılın aralık ayında bir yıllığına görevlendirilir. Kurul üyeleri, zorunlu nedenler hariç görev süresi içinde değiştirilmezler. Görev süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir. (2) Başkan veya üyelerin olmadığı zamanlarda görev yapmak üzere asıl üye sayısı kadar yedek üye bulunur. Başkanın olmadığı zamanlarda en kıdemli üye başkan olur. Başkan ve üyeler tahkikat süresi içinde disiplinsizlik yapan personelin ve birbirlerinin en yakın amiri olamazlar. (3) Subayların tahkikatında astsubay üye yerine görev yapmak üzere ayrıca bir subay üye belirlenir ve görevlendirilir. Disiplinsizlik yapanın astı konumunda olan üyelerin yerine yedek üyelerden, yedek üyeler arasında da uygun nitelikte personel bulunmuyor ise birlik veya kurum içerisinden geçici görevlendirme yapılır. (4) Disiplin kurullarının yetkisine giren birliklerde bu Kanunda yazılı nitelikte başkan ve üye yoksa veya mevcut olanların görevlerini yapmalarına kanuni engeller bulunursa, uygun nitelikte başkan ve üyelerin seçimi ve görevlendirmesi için en yakın kıt'a komutanı veya askeri kurum amirine başvurulur. Disiplin Kurullarının Rütbe Yönünden Yetkisi de 34. maddede- (1) Teşkilatında disiplin kurulu kurulan komutan veya askeri kurum amiri hakkındaki disiplin tahkikatı bir üst komutanlık veya askeri kurum amiri teşkilatında kurulan disiplin kurulunda yapılır. Ancak general ve amiraller hakkındaki tahkikat Genelkurmay Başkanlığı Disiplin Kurulunda yapılır” diyerek devam eder. Bu durumda kalkıp kalkmadığına hep beraber karar verelim mi?

İşte bir sürpriz ek; Gerek görülmesi halinde, hakkında disiplin soruşturması yapılacak kişiden rütbe ve kıdemce daha aşağıda bir disiplin soruşturmacısı veya heyet başkanı da görevlendirilebilecek.

Zamanaşımı Nasıl İşleyecek ;

Disiplin amirleri tarafından, disiplinsizliğin kendileri tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay ve her halde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilemeyecek. Fiil, inceleme ve araştırma yapmayı gerektirmiş ise bir ay içerisinde inceleme ve araştırmaya başlanmış olmak ve altı ayı geçmemek kaydıyla, inceleme ve araştırma için geçen süre bir aylık süreye dahil edilmeyecek. Disiplin kurullarında yapılan tahkikatlarda, fiilin disiplin amiri tarafından öğrenilmesinden itibaren bir yıl ve her halde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilemeyecek. Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası gerektiren durumun oluştuğunun disiplin amirleri tarafından tespit edilmesinden itibaren iki yıl geçtikten sonra aynı sebeple yüksek disiplin kurulu tarafından ceza verilemeyecek. Fiilin disiplin cezasını gerektirdiği savcılık, mahkeme, disiplin kurulu tarafından anlaşılırsa, söz konusu zaman aşımı süreleri, bu konu ile ilgili karar veya hükmün kesinleşerek, evrakın yetkili makama iade edildiği tarihten itibaren başlayacaktır.

Yenilikler Olarak Bahsedilenler Nelerdir?

Tasarıyla disiplin koğuşu ve kıtada oda hapsi cezaları kaldırılıyor. Barış zamanında, Türk karasuları dışındaki gemilerde hizmet yerini terk etmeme cezası gerektiren bir disiplinsizlik yapan personele, eylemin niteliği ve disipline olan olumsuz tesiri göz önüne alınarak, gemi komutanı tarafından hizmet yerini terk etmeme cezası yerine oda hapsi cezası verilebilecek. Verilen bu cezanın karasuları dışında yerine getirilemeyen kısmı, hizmet yerini terk etmeme cezası olarak yerine getirilecek.

Subayların tahkikatında astsubay üye yerine görev yapmak üzere ayrıca bir subay üye belirlenir ve görevlendirilir. Disiplinsizlik yapanın astı konumunda olan üyelerin yerine yedek üyelerden, yedek üyeler arasında da uygun nitelikte personel bulunmuyor ise birlik veya kurum içerisinden geçici görevlendirme yapılır.

Hala Eksiklik Veya Hatalara Karşı Eleştiriler Nelerdir;

Öncelikle Ceza Kanunu’nda Kanun Koyucu aynı fiilden dolayı bireye iki ayrı ceza verilmez der iken bu durum 657 DMK’da mevcut bir hata iken burada da aynı hataya düşülen bir eleştiri noktası da kısmıdır. Ceza Kanunu aynı fiil için tek ceza öngörülür derken, hem adli ceza hem de idari ceza uygulamasındaki yanlışlık hala uygulanmakta olan DMK’da da mevcut olup aynı sıkıntı bu tasarıda da maalesef ki yerini alacaktır.

Ayrıca tasarı incelendiğinde bir önceki yenilik olarak bahsin geçtiği bir cümlenin devamındaki cümlede çelişkiye düşüldüğü gözlerden kaçmayacaktır. Şöyle ki bir üst paragrafımda belirttiğim gibi; “Tasarıya göre, bir fiile birden fazla disiplin cezası verilemeyecek, fiilin diğer kanunlar kapsamında idari yaptırıma bağlanması, söz konusu fiile disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmeyecek. İlave hizmet ve görev yükümlülüğü sonucunu doğuran disiplin cezaları kapsamında, kamu veya hizmet yararına olmayan keyfi görevler verilemeyecek. Herhangi bir fiilden dolayı yapılan adli soruşturma veya kovuşturma, aynı fiilden dolayı ayrıca disiplin soruşturması ve tahkikat yapılmasını, disiplin cezası verilmesini ve bu cezanın yerine getirilmesini engellemeyecek.” Bu cümlelerin incelenmesi ve yorumunda çelişkilerin bulunduğu gözlerden kaçmayacaktır.

Diğer eleştirilere gelince bu durumun bir kısırdöngüye yol açacağıdır. Şöyle ki; disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı, cezanın tebliğ edilmesinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecek. İtiraz bir üst disiplin amirine yazılı olarak yapılacak. Süresi içinde itiraz edilmez ise ceza kesinleşecek. İtirazı inceleyen üst disiplin amiri verilen cezayı hafifletebilecek veya tamamen kaldırabilecek. Disiplin kurulu tarafından verilen kararlara karşı, tebliğinden itibaren beş iş günü içinde, teşkilatında disiplin kurulu kurulan komutan veya askeri kurum amiri ile hakkında karar verilen kişi tarafından bir üst komutanlığın disiplin kuruluna iletilmek üzere itiraz edilebilecek. Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı teşkilatında kurulan Disiplin Kurulu'nun kararlarına karşı yapılan itirazı, hükme katılanlardan daha kıdemli olan başkan ve üyelerden kurulan yeni bir kurul inceleyecek. Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen silahlı kuvvetlerden ayırma cezaları ile subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından barış zamanında verilmiş olan aylıktan kesme, hizmet yerini terk etmeme ve oda hapis cezalarına karşı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde iptal davası açılabilecek. Dava açma süresi cezanın kesinleşmesinden itibaren başlayacaktır. Kaldı ki  Tasarıya bakıldığında ve sonrasında da Askeri Ceza Kanunu incelendiğinde zaten eşdeğerliklerde görülecektir.

Dikkat: Yayınlanan bu yazının/haberin tüm hakları habername.com Grubuna aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu yazı toplam 6246 defa okunmuştur
Tsk
Alper yalcin
inci hanim tesekkurler.
15 Şubat 2013 Cuma 08:48
Beğendim (0)Beğenmedim (0)
YORUMUN DEVAMI
YAZARIN SON YAZILARI
Üye İşlemleri