Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

İnci KAYAR

Mesleki Gelişim ve Mali Konularda Tamamlanan ve Devam Eden Çalışmalar

25 Aralık 2012 Salı

İntibaklarla ilgili de yapılan incelemede göze çarpanlar: 

Astsubay Okulları, 2003 yılında 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulu Kanunu ile 2 yıllık Üniversite statüsüne kavuşturulmuş ve Astsubayların aylık gösterge tablosunda düzenleme yapılarak, Astsubaylar 10 uncu derecenin 1 inci kademesinden mesleğe başlarken 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden mesleğe başlamaları sağlanmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan beri Subay ve Astsubay yetiştirmek için ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite seviyesinde okullar açılmış, sürece paralel olarak öğrenim düzeyleri de sürekli artmıştır. Öğrenim düzeyinin yükselmesi bazı yasal düzenlemeleri beraberinde getirmiş, eğitim düzeyi artanlara birtakım haklar verilmiş ve eşitlik ilkesi gereği de görevde ve emekli olanların ekonomik durumlarının geçici kanun maddeleri ile eşitlenmesi yoluna gidilmiştir. Örneğin eskiden 1970 yılına kadar Harp Okulları 2 yıllık üniversite statüsünde iken, 1976 yılına kadar 3 yıllık, 1978 yılından sonra ise 4 yıllık üniversite statüsüne kavuşturulmuş, bu okullardan mezun olan Subayların çalışan ve emeklileri de dahil olmak üzere tamamı 4 yıllık lisans seviyesinden mezun kabul edilerek, mesleğe başlama intibakları 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden 8 inci derecenin 1 inci kademesine indirilmiş, emeklilerine de 1 derecelik ilerleme sağlanmıştır. 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulu Kanunu çıkarılırken, göreve devam eden ve emekli olan Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezunu olmayan Astsubaylara geçici kanun maddesi ile bu hak verilmemiştir. Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu olmayan Astsubaylara bu hak verilmediği takdirde aynı statüdeki insanlar arasında bir ayrımcılık doğacaktır. Harp Okulları Kanunu değiştirilip, eğitim süresi 4 yıla çıkarılırken, geçici kanun maddesi ile lise, 1 yıl, 2 yıl ve 3 yıllık Harp Okulu mezunu tüm Subayların 4 yıllık lisans seviyesinden mezun kabul edilip, mesleğe başlama intibakları 8 inci derecenin 1 inci kademesine indirilmesi ve emeklilerine de 1 derecelik ilerleme sağlanması, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulu kanunu değiştirilip, eğitim süresi 2 yıla çıkarılırken, geçici kanun maddesi ile Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu olmayan tüm Astsubayların 2 yıllık lisans seviyesinden mezun kabul edilmeyip, mesleğe başlama intibaklarının 10 uncu derecenin 1 inci kademesinden 9 uncu derecenin 1 inci kademesine indirilmemesi ve emeklilerine de 1 derecelik ilerleme sağlanmamasının nedeni merak konusudur.

Mali Konularda Tamamlanan ve Devam Eden Çalışmalar:

 (1) Astsubayların 1inci derecenin 4’üncü kademesine yükselebilmesini amaçlayan “6318 sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 03 Haziran 2012 tarihinde 28312 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 (2) Son bir yıllık sürede; İç Güvenlik Harekat (İGH) bölgesindeki personelin tamamı ile diğer bölgelerden makam ve rütbesi itibarıyla taşıdığı sorumluluğu, eğitimi, üstlendiği görevin riski/zorluk derecesi ve personelin ihtisası gibi hususlar da göz önünde bulundurularak seçilen personelin tazminatlarında kısmi artışlar sağlanabilmiştir. Bu kapsamda;

 (a)İç güvenlik faaliyeti icra edilen bölgelerde görevli personele verilmekte olan operasyon tazminatı (aylık 567 TL) ile ilgili olarak tazminat verilen personel ve birlik sayısında artış yapılmıştır.

 (b)Ayrıca, birinci derece kritik illerde (Hakkari, Şırnak, Siirt, Hatay vb.) görev yapan personele halen ödenmekte olan 567 TL operasyon tazminatına ilave olarak astsubayları da kapsayacak şekilde;

 (I) Tabur ve aşağı seviyedeki hudut birlikleri, operasyon icra eden tabur ve aşağı seviyedeki birlikler ile ilçe jandarma komutanlıkları ve bağlı karakollardaki personele aylık sabit 677 TL,

 (II) Kritik illerde operasyon icra eden diğer birlikler ile havacılık unsurlarına, operasyona iştirak edilen gün ile orantılı olarak günlük 11-43 TL ilave operasyon tazminatı ödenmesine başlanmıştır.

 

(c) Emsallerine göre daha zorlu şartlarda görev yapanları ve mesleki gelişim için personeli teşvik etmek, mahrumiyet bölgelerinde görev yapanlar ile risk seviyesi yüksek görevlerde bulunanları motive etmek maksadıyla;

 (I) Astsubay Üst Karargah Hizmetleri Eğitimi (AÜKHE) alan Astsubaylara,

 (II) Belediye sınırları dışındaki Jandarma Karakol Komutanlıkları’nda görevli personele,

 (III) Patlayıcı madde imhası görevinde çalışan personele ilave tazminat verilmesi sağlanmıştır.

 (ç) 2629 sayılı Kanun kapsamında; uçucu, paraşütçü, dalgıç, kurbağa adam gibi niteliklere sahip personelin tazminatlarında ortalama %5-20 oranında artış yapılmıştır.

 (3) MİT, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli gibi emeklilerin maaşlarına 2006 yılında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nda yapılan değişiklikle sağlanan 100 TL iyileştirmenin, makam tazminatı alamayan Astsubaylara da yapılması konusunda hazırlanan T.C.Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı 09 Eylül 2012 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiştir.

 (4) Birinci dereceden maaş alan Astsubaylara görev tazminatı verilmesini öngören 926 sayılı TSK Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı yasalaştırılmak üzere 11 Haziran 2012 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiştir.

 (5) 2003 yılı ve öncesi göreve başlamış olan Astsubaylarımızın bir üst dereceye intibak işlemlerinin yapılması için hazırlanan 926 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağına ilişkin yasal düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir.

 (6) Gelir seviyesi kısmen düşük olan Astsubayların maaşlarına %20 oranında artış yapılması amacıyla TSK Hizmet Tazminatında artış yapılmasına ilişkin yasal düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir.

 (7) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında görevlendirilen  Astsubaylara, görev yaptıkları her gün için en yüksek devlet memuru aylığının brüt tutarının 1/10’u tutarında (63 TL) ödeme yapılması maksadıyla hazırlanan 926 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağına ilişkin yasal düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir.

 (8) Mevcut durumda lojman tahsis edilmeyen personele herhangi bir tazminat ödenmemektedir. Lojman tahsis edilmeyen TSK personeline, yaklaşık 400 TL artış getirilmesini öngören 926 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı yasalaştırılmak üzere 24 Nisan 2012 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiştir.

 (9) Ayrıca, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarda, mal sorumluluğu verilen Bölük/Batarya Astsubay/İkmal Astsubaylarına ödenen tazminatların artırılması planlanmaktadır.

Mesleki Gelişime Yönelik Tamamlanan ve Devam Eden Çalışmalar:

TSK’de görev yapan Astsubayların mesleki motivasyonunu yükseltmek, aidiyet duygularını geliştirmek, Kuvvet Komutanlıkları arasında uygulama birliği sağlamak ve Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde birlik ve beraberlik ile dayanışmayı artırmak maksadı ile;

 (1) 05 Nisan 2010 tarihinden itibaren, TSK Astsubay Üst Karargah Hizmetleri Eğitimi (AÜKHE) verilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda;

 (a) Eğitimi başarıyla bitiren Astsubaylara bir yıl kıdem, tazminat ve Astsubay Üst Karargah Hizmetleri Şerit Rozeti verilmesi sağlanmış,

 (b) Ayrıca; 20 Mart 2012’den itibaren AÜKHE programına yurt dışı tetkik gezisi ilave edilmiştir.

 (c) AÜKHE kontenjanları, Kuvvet ihtiyaçları ve On Yıllık Temin ve Tedarik Programı

(OYTEP) kadroları dikkate alınarak 128’den 220’ye çıkarılmıştır. Yeni kontenjanlar aşağıda sunulmuştur:

 

Kontenjanın Kuvvetlere Göre Dağılımı

Kuvveti……………Eski Kontenjan……Yeni Kontenjan

K.K.K.Iığı……………...47……………………..80

Dz.K.K.lığı…………… 18……………………...27

Hv.K.K.lığı…………….31……………………..52

J.Gn.K.lığı…………… .30……………………...56

S.G.K.lığı……………… 2……………………..  .5

Toplam……………….128…………………… 220

                                                                               

(2) Yurt dışında yabancı dil eğitimi imkanları artırılarak 2007 yılından itibaren 115 Astsubay yurt dışına (ABD, İngiltere vb.) yabancı dil eğitimine gönderilmiştir.

 (3) 2008 yılından 2012 yılına kadar Astsubay yurt dışı sürekli görev (NATO ve ataşelik) kadrolarında % 51, yurt dışı geçici görev kadrolarında ise % 26 artış sağlanmıştır. Yeni NATO Komuta Yapısı kadro görüşmelerinde Astsubay kadrolarının artırılmasına yönelik girişimler devam etmektedir.

 (4) Astsubayların mesleki motivasyonlarını artırmak maksadıyla, azami %15 olan Astsubaylıktan Subaylığa geçiş kontenjanı, 2012 yılında %25’e çıkarılmıştır.

 (5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan muvazzaf Subay ve Astsubayların yükümlülük süresini günümüz koşullarına uygun hale getirerek kısaltılmasını amaçlayan “6318 sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 03 Haziran 2012 tarihinde 28312 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 (6) Disiplini ve mesleki bilgisiyle emsallerine göre temayüz etmiş lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu Astsubayların askeri okulların uygun görülecek öğretmen kadrolarında görevlendirilmelerine imkan sağlamak amacıyla hazırlanan 5044 sayılı Askeri Okullar Öğretmenleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağına ilişkin yasal düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir.

 (7) Bu çalışmalara ilave olarak;

(a) Astsubayların atanabilecekleri görevlere ilişkin olarak görev-rütbe hiyerarşisi oluşturmak maksadıyla Astsubay kadrolarının Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yeniden düzenlenmesi,

(b) Astsubay statüsündeki personelin, personel yönetim sistemi içinde sorunlarının çözümü ile kurum içi iletişimlerinin sağlıklı ve güvenli bir yapıda yürütülmesine destek olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı Astsubay kadrosu ihdas edilmiş ve 16 Temmuz 2012 tarihinde atama yapılmıştır. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilave olarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında da kuvvet Astsubaylığı uygulaması başlatılmıştır. Bu kapsamda; Genelkurmay Başkanlığı Astsubaylığı ve Kuvvet Astsubaylığı müesseselerine işlerlik kazandırma bakımından, TSK ağındaki kuvvet personel yönetim bilgi sistemleri üzerinde Astsubay İletişim Forumlarının oluşturulması,

(c) Belirli bir yaşın üzerinde bulunan personelin temel ve savaş beden eğitimi birlik standartlarını yerine getirme konusunda yaşadığı sıkıntıları gidermek maksadıyla, birlik standartlarının, “Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi” yaş gruplarına benzer şekilde yeniden düzenlenmesi,

 (ç) Sınıf okullarındaki öğretmen yardımcısı kadroları ile AÜKHEM’deki öğretim elemanı ve öğretim elemanı yardımcısı kadrolarının “öğretmen” unvanı ile değiştirilmesi,

 (d) Mevcut kadro görevleri ve bu görevlerin gerektirdiği eğitim ihtiyaçları doğrultusunda Astsubaylara kuvvet nam ve hesabına lisans tamamlama imkanı verilmesi,

 (e)Astsubaylara öğrenim kıdemi verilecek lisansüstü eğitim kontenjanları ve ilgili bilimsel dal sayılarının artırılması kapsamında kadroların yeniden incelenmesi,

(f) Pilotlar hariç diğer uçuş görevlerinde çalışan personelin bröve kullanma esaslarının MY 53-1 (B) TSK Bröve Yönergesi kapsamında belirlenmesi çalışmalarına devam edilmektedir.

c. Sosyal hakların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar:

 (1) Hastanelerde statü ayrımı yapılmaması kapsamında;

 (a) Polikliniklerde uygulanan “muayene öncelik sırası”, statü ayrımı gözetilmeksizin randevulu hastalara öncelik verecek şekilde değiştirilmiş,

 (b) “Hasta Servisleri”nin rütbelere göre değil hastaların cinsiyetlerine ve hastaların durumuna göre ayrılması şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 (2) Tanınmış kişilerin orduevi ve askeri gazinolara girişinde, Astsubayların referansı ile tanınmış kişi kartı verilmesi uygulamasına 24 Nisan 2012 tarihinden itibaren başlanmıştır.

 (3) 20 Nisan 2012 tarihinde “Sanık Asker Kişiler İçin Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve  Esasları Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile asker kişilerin; karakol, karakol nöbetçisi, devriye, nakliyat muhafazası hizmetlerinde veya asayişi temin ve kaçakçılığın men, takip ve tahkiki için görevlendirildiklerinde ya da önleyici, caydırıcı, düzenleyici, koruyucu ve adli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında veya bu görevlerinden dolayı sanık durumuna düşmeleri halinde avukatlık ücretlerinin ödenmesine imkan sağlanmıştır.

 (4) OYAK Genel Kuruluna, Temsilciler Kurulu tarafından seçilen 20 üyenin 8’i Astsubaydır. Ayrıca; Milli Savunma Bakanı, Maliye Bakanı, Sayıştay Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bşk. ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanından oluşan seçim komitesi tarafından OYAK Yönetim Kuruluna bir Astsubay seçilmiştir.

 (5) Disiplin hukukuna ilişkin problem sahalarının değişen ve gelişen günümüz hukuk anlayışına da uygun bir şekilde çözülmesinin gerekli olduğundan hareketle yeni bir Disiplin Kanunu oluşturulmasına yönelik olarak bir çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda; oda ve göz hapsi cezaları, dolayısıyla da Disiplin Ceza ve Tutukevleri kaldırılmış, amirlik görevinin en önemli yetkilerinden birisi olan disiplin cezası verme konusunda sicil verme yetkisi olan bütün Astsubaylara ceza verme yetkisi tanınmıştır. Buna rağmen Tasarıdaki yenilikmiş gibi gösterilen aslında eski kanunun hemen hemen daha da sertleştirilmiş maddeleriyle uygulamaya konması sıkıntıları daha da arttıracaktır.  Tasarıdaki şekliyle uygulamaya konulacak bu kanunun daha sert ve sıkıntılı bir hiyerarşi düzenini getireceği ve disiplin kurullarında hakim sıfatında üyenin bulunmayıp birim amirlerinin bulunmasının olacağı bu sistemde astların cezalarının daha da acımasız olacağı ortadadır. Ayrıca oda hapsi kaldırılmamış olup bu yanlış anlamanın düzeltilmesi gerekmektedir. Şöyle ki; oda hapsi amir takdirine bırakılarak devam etmektedir. Geçici Maddelerde bu net bir şekilde ortadadır. Böyle bir kanunun geçmesi halinde astlara daha çok baskının yapılacağı disiplin kurulunda adil kararların verilemeyeceği dikkatlerden kaçmamalıdır.

Ayrıca adli yargı ve idari yargı arasındaki sorunların giderilmesi elzemdir. Şöyle ki adli yargı olarak Ceza Kanunu’nda aynı fiile iki ayrı ceza verilmezken 657 sayılı DMK ‘da da bu sorundur, Disiplin Kanununu içinde barındıran İdari Yargı da aynı fiile farklı kanun kapsamında değerlendirme yapılarak ayrı bir ceza uygulanmaktadır. Bu büyük bir aksaklık ve çelişkidir.

 (6) İç Hizmet Yönetmeliğinde eski nasıplı Astsubaylardan II.Kademeli Kıdemli Başçavuş rütbesinde olanlara verilen nöbet muafiyetinin,

 (a) Astsubaylıktan subaylığa geçen personel için 23 hizmet yılını, Uzman Jandarma /Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa geçen personel için 24 hizmet yılını dolduranlara,

b) Altı yıllık bekleme süresine tabi olan yeni nasıplı Astsubaylar için Kıdemli Başçavuş rütbesine ulaşanlara verilmesi şeklindeki İç Hizmet Yönetmeliği değişiklik taslağına ilişkin yasal düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir.

 (7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi personelin özlük haklarında yapılan iyileştirmelerin Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar için de uygulanmasını amaçlayan “6318 sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 03 Haziran 2012 tarihinde 28312 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda; eşi doğum yapan, kendisi veya çocuğu evlenen; eşi, anne, baba veya kardeşi vefat eden, bakmakla yükümlü olduğu yakını kaza geçiren veya önemli bir hastalığa yakalanan personele verilecek izin sürelerinin, Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan iyileştirmelere paralel hale getirilmesi sağlanmıştır.

 (8) TSK personelinin orduevi, askeri gazino, sosyal tesisler ve özel/yerel eğitim merkezlerinden faydalanma şartlarının iyileştirilmesi hususunun incelenmesi devam etmektedir. Buna ilave olarak, subay orduevi olarak hizmet veren Ankara Sıhhiye Orduevinin  C motel binası, 09 Ekim 2012 tarihinden itibaren “Astsubay Kısmı” olarak hizmete açılmıştır.

3. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük, sosyal ve eğitim hakları ile ilgili çalışmalar, personel ayırımı gözetilmeksizin bir bütün olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda teklifler, halen görevde bulunan Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş ve Sivil memurların özlük hakları ile bunların emekli maaşlarında iyileştirme yapılmasını içerecek şekilde ihtiyaca göre muhtelif zamanlarda hazırlanmaktadır.                                                            

 

 

Dikkat: Yayınlanan bu yazının/haberin tüm hakları habername.com Grubuna aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu yazı toplam 6866 defa okunmuştur
Teşekkürler Ederiz
Misafir
İnci Hanım, biz astsubayların sorunlarını dile getirmekten dolayı teşekkür ederiz. Fakat, yapılan sözde kalan çalışmalar elle tutulur, tatmin edici ve uygulanırlılığı olmayan hususlardır. Sorunlarımız; geçmiş Hükümetler ve Genelkurmay tarafından görmezden gelinmiştir. Başta Genelkurmay Başkanlığımız ve Hükümetimiz; sorunlarımızı günlük politikalarla, öteleyerek çare bulmaya çalışmaları toplumumuzda; ümitsizliğe, sevgisizliğe, karamsarlığa, küskünlüğe, neyazık ki de aidiyet duygusunu yitirmeye sebep olmuştur. Zaman kaybı olmadan, cesur ve yürekli yöneticilerimizin sorunu topyekûn ele alarak çözmeleri gerekiyor. Aksi takdirde kanayan yara kangiren olacaktır.Sevgi ve saygılarımla.
26 Aralık 2012 Çarşamba 10:34
Beğendim (6)Beğenmedim (0)
YORUMUN DEVAMI
YAZARIN SON YAZILARI
Üye İşlemleri