Memurların Sağlık Raporlarına Dava Açıldı

Memurların Sağlık Raporlarına Dava Açıldı

Türk Eğitim Sendikası memurların SGK kapsamına alınması ile idare tarafından memurlara yönelik bir kısıtlama getirildiğini ilgi tutarak; kazanılmış haklara saygı, hukuki güvenlik, kamu yararı ve hizmet gerekleri ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle bu hü

Mehmet YILMAZ'ın haberi

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12. maddesi uyarınca, kamu personelinin sağlık hizmetleri 15.01.2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilmişti.

 

Devirden önce memurların hastalık izni sürelerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim Ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğinin mülga hükümleri uyarınca, memurların alacağı istirahat raporlarında,

-Resmi sağlık kurulları, 657 sayılı Kanunun değişik 105 inci maddesindeki süreler dikkate alınarak, lüzum gördükleri süre kadar,

-Tek hekim ise bir seferde 20 güne kadar rapor verebiliyordu.

-Tek hekimden yıl içinde aralıklı olarak alınan sağlık raporlarının süresinin 40 günü aşması halinde ise, aşan süre açısından hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için bunların kurumun veya İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünün belirleyeceği resmi sağlık kurullarınca onaylanması gerekmekteydi.

15.01.2010 tarihinden sonra, sağlık hizmetleri SGK’ya devredilen kamu personelinin istirahat raporlarına ilişkin süreler, Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin 17. maddesine göre belirlenmektedir. Bu düzenlemeye göre, kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen raporların 10 günün altında olması halinde kurumla sözleşmeli tek hekim tarafından, 10 günü aşması halinde kurumla sözleşmeli sağlık kurulu tarafından onaylanarak geçerlilik kazanabilecek, ayaktan tedavilerde tek hekim tarafından 10 günün altında rapor verilebilirken, istirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmek şartıyla ve toplam süre yirmi günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilecektir. Kurumca yetki tanınan işyeri hekiminden ise bir kerede en fazla 2 gün istirahat raporu alınabilecektir.

Türk Eğitim Sendikası memurların SGK kapsamına alınması ile idare tarafından memurlara yönelik bir kısıtlama getirildiğini ilgi tutarak; kazanılmış haklara saygı, hukuki güvenlik, kamu yararı ve hizmet gerekleri ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle bu hükmün iptal edilmesi gerekçesiyle Danıştay’a dava açtı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :
Ekonomi