SGK'dan sigorta borçlusuna Müjde

SGK'dan sigorta borçlusuna Müjde

SGK Yönetim Kurulu, borç aslı, gecikme cezası ve zammı toplamı 2 milyon TL'ye kadar olan borçların tecil ve taksitlendirilmesinde il müdürlüklerini yetkili kıldı.

Alınan bilgiye göre, sigorta borçlarının tecil, taksitlendirme yetkileri ile usul ve esasları bir genelgeyle düzenlendi.

Genelgeye göre, sosyal güvenlik merkezlerince takip edilen kurum alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde Sosyal Güvenlik İl Müdürü yetkili olacak.
Sosyal Güvenlik İl Müdürleri, tecil ve taksitlendirme yetkilerini il müdür yardımcılarına veya merkez müdürlerine devredemeyecek ancak görevde bulunmamaları halinde bu yetki vekilleri tarafından kullanılabilecek.

Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde, borç türleri (sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası vb.) ayrı ayrı değerlendirilecek ve 2 milyon TL'lik sınır her bir borç türü için geçerli olacak.

Başvurular Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu ile iş yerlerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine yapılacak.
Talep formu ile birlikte borçlularca, “çok zor durum” halinin tespitine ilişkin Mali Durum Bildirim Formu veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavirlerce Düzenlenen Çok Zor Durum Halinin Tespitine İlişkin Rapor ya da halka açık olan şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu'na verdikleri en son bilançonun verilmesi gerekecek.

Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde borçlunun “çok zor durum” halinin tespitinde, “Kasa Banka Kısa Vadeli Alacaklar/Kısa Vadeli Borçlar” formülü sonucu bulunacak oranın “2” ve altında olması halinde, bu durum borçlu açısından “çok zor durum” hali olarak kabul edilecek.
Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçlunun “çok zor durum” halinin incelemesi sonucu bulunan rasyo değerine göre tecil ve taksitlendirmeye konu borçlar azami 30 veya 36 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Rasyonun, “1,5” ve altında olması durumunda tecil ve taksitlendirme işlemi azami 36 aya kadar, “1,51” ila “2” aralığında olması halinde tecil ve taksitlendirme işleminin azami 30 aya kadar eşit taksitler halinde ödenmesini sağlayacak ödeme planı düzenlenebilecek.

Yapılacak hesaplama sonucu bulunacak rasyonun “2,01” ve üzerinde olması halinde ise, borçluların tecil ve taksitlendirme talepleri reddedilecek.

BORÇLUNUN İYİ NİYETİNE DE BAKILACAK

Borçların tecil ve taksitlendirilmesinde borcun eşit taksitlerle ödenmesi esas olacak. Ancak borçlularca kademeli ödeme planında ısrar edilmesi ve ünitece
borçlunun taksitlerini eşit olarak ödeyemeyecek durumda olduğuna kanaat getirilmesi halinde, en fazla ilk altı taksit, eşit taksitlere bölünmüş ödeme planındaki taksit tutarının yüzde 50'sinden az olmamak kaydıyla kademeli olarak tecil ve taksitlendirilebilecek.

Borçluların, 36 ayı aşan ya da talepte bulunulan borç türüne ilişkin borcun, sadece icraya intikal eden kısmının tecil ve taksitlendirilmesi gibi talepleri kabul edilmeyecek.

Borç tutarına bakılarak, borçlunun zor durumuna, borçlarının ödenmesi hususundaki iyi niyetine ve daha önce yapılan tecil ve taksitlendirmelerde borcun ödenip ödenmediği gibi hususlara bakılarak azami taksitlendirme süreleri kadar borçların tecil ve taksitlendirilmesine gidilebilecek.

Tecile yetkili makamlarca borcun azami taksitlendirme sürelerinden daha az bir sürede ödenebileceğine kanaat getirilmesi halinde bu sürelerden daha az süreli taksitlendirme işlemi yapılabilecek.

Tecil ve taksitlendirmeye konu taksitlerden bir veya birbirini izleyen iki taksitin ödenmemiş olması durumunda, bu taksit ya da taksitlerin, ödenmeyen ilk taksiti izleyen üçüncü taksitle birlikte tüm taksitlerin ödenmiş olması ve ödeme planındaki son taksit süresinin aşılmaması kaydıyla tecil ve taksitlendirme işlemi bozulmayacak.

Aylık taksitlerin ve cari ay borçlarına ilişkin ödeme yükümlülükleri ile diğer şartların, borçlularca yerine getirilmemesi durumunda tecil ve taksitlendirme işlemi bozularak, muaccel olan alacağın tahsili için cebri icra işlemlerine derhal başlanılacak.

Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçluların tecil ve taksitlendirme talebinde bulunduğu tarihten önceki iki takvim yılı içinde, özel kanunlardan yararlanmak amacıyla bozulmuş olanlar hariç olmak üzere, 3 defa tecil ve taksitlendirme işleminin bozulmuş olması durumunda taksitlendirmeye konu borç ödenmediği sürece tecil ve taksitlendirme talepleri kabul edilmeyecek.