Sözleşmelilere Kadro Mağduriyeti

Sözleşmelilere Kadro Mağduriyeti

Sözleşmeli olarak çalışanlara kadro veren kanun hükmünde kararname, 4 Haziran 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. Kararnamede yer alan hükümlere göre düzenleme sadece 4/B'li olarak çalışanlar ile 4924'e tabi olarak çalışan sözleşmeli personel

Sözleşmeli olarak çalışanlara kadro veren kanun hükmünde kararname, 4 Haziran 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. Kararnamede yer alan hükümlere göre düzenleme sadece 4/B'li olarak çalışanlar ile 4924'e tabi olarak çalışan sözleşmeli personeli kapsıyor. Mahalli idarelerdeki sözleşmeli personelin kapsam dışında bırakıldığı ifade ediliyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın “Kamuda ne kadar sözleşmeli varsa kadroya alacağız” sözüyle umutlu bir bekleyişe giren Belediye ve İl Özel idaresi çalışanları, Cumartesi günü yayınlanan KHK'de kapsam dışında bırakıldıkları söylentileri karşısında büyük bir şok yaşadı.

Her ne kadar KHK'de “Mahalli İdareler Kapsam dışında bırakılmıştır” şeklinde bir ibare bulunmasa da, özellikle facebook, twitter ve internetteki memur forumlarında büyük bir belirsizlik yaşandı. Bir kesim belediye ve il özel idarelerinde çalışanların da 657 Sayılı yasanın 4b hükümleri kapsamında olduğunu belirtirken bir grup da KHK'nin Belediye çalışanlarını kapsamadığını öne sürdü.

İnternetten kampanya başlatıldı

Belediye ve il özel idarelerinde çalışan binlerce 4b sözleşmeli internet üzerinde örgütlenerek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e mesajlar göndererek mağduriyetlerini dile getiriyor.

Bembirsen: Belediye Çalışanları kadro hakkına kavuştu:

Öte yandan, BEMBİRSEN, resmi internet sitesine koyduğu bir açıklamayla Belediye ve İl Özel İdaresi Çalışanlarının da kadroya alındığını, bu konuda muğlaklık bulunmadığını açıkladı.

Bembirsen açıklamasında;  şu görüşler dile getirildi:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADRO HAKKINA KAVUŞMUŞTUR

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta içerisinde birden fazla medya kuruluşunda bahsetmiş olduğu kamu kurumlarında görev yapan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenleme 04.06.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu bu düzenleme Sayın Başbakanımızın da defaatle altını çizdiği üzere tüm kamu kurumlarında görev yapan sözleşmeli personeli kapsamaktadır.

Bu doğrultuda Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personel de kadroya alınmıştır.

         Çünkü Mahalli idarelerde görev yapan personele ilişkin hükümleri düzenleyen 5393 sayılı Kanunun 49. Maddesinde;

“  … Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır…” ; ile 5302 sayılı Kanunun 36. Maddesinde ise yine 5393 sayılı Kanuna atıfta bulunularak;

“ … İl özel idarelerinde sözleşmeli personel ile kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması hususunda Belediye Kanununun 49 uncu maddesi hükümleri uygulanır...” denilmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz mahalli idarelerdeki personelin istihdam edildiği kanun metninden de açıkça görüleceği üzere mahalli idarelerdeki personel hakkında 5393 ve 5302 sayılı Kanunlarda hüküm bulunmadığı hallerde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uygulanacaktır. Buna göre mahalli idarelerde görev yapan personel 4/B'li değildir demek hukuka aykırıdır. Mahalli idarelerdeki personelin kamu görevlisi olduğuna dair hem Devlet Personel Başkanlığının görüşleri hem 4688 sayılı Kanunun 3. Madde hükmü hem de birçok yargı kararı bulunmaktadır. Bir kişinin kamu görevlisi sayılması halinde tabi olacağı kanun da malum olduğu üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'dur.      

Kanun koyucular tarafından yapılan yasal düzenlemelerde aksine istisnai bir hüküm bulunmadığı sürece metinde bahsedilen hükümler genel olarak doğrudan uygulanır. Bu kapsamda yukarıda da açıklandığı üzere yayınlanan değişiklik metninde 657 4B'li personelin kadroya geçirilmesi konusunda bir muğlaklık bulunmamaktadır. Ayrıca mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personelin de 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) Fıkrası'na tabi olduğu yukarıdaki açıklamadan anlaşılmaktadır. Resmi gazetede yayınlanan değişiklik metninde de mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personele ilişkin herhangi bir istisnai düzenleme bulunmamaktadır.

Bazı kamu görevlilerine yönelik yayın yapan internet sitelerinde söz konusu değişiklik metni kendilerince, hukukun genel ilkelerine aykırı olarak yorumlanmış ve kamu çalışanları arasında gereksiz bir kafa karışıklığına yol açmıştır.

BEMBİRSEN'İN Resmi Web sitesinde yapılan açıklama ise şöyle:

YEREL YÖNETİM ÇALIŞANLARININ KADROYA GEÇMELERİ MEVCUT KHK İLE MÜMKÜNDÜR, AYRICA BİR DÜZENLEME YAPILMASINA İHTİYAÇ YOKTUR

4 Haziran 2001 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA GEÇİRİLMESİNE YÖNELİK KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’YE istinaden kamuoyunda mahalli idarelerde çalışanların bu kapsama girip girmeyeceği konusunda tereddüt oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Hukukî anlamda değerlendirildiğinde kanunda, mahalli idarelerde çalışan personelin 657/4b hükümlerinde olup olmadığına dair mahkeme kararlarında, hatta Devlet Personel Başkanlığı’nın olumlu görüşleri ortada iken aksini ifade etmek hukukî değil sadece yorumdur.

Sayın Başbakanı bu konuda bilgilendirenler kanımızca yanıltmaktadırlar.

Her ne kadar Sayın Başbakan 32. Gün’de yer alan konuşmasında; seçim sonrasında mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel ile KİT’lerdeki sözleşmeli çalışanların kadroya geçirileceğini, “bu konuda söz vermişsek yapacağız elbette ” şeklindeki sözleri ile beyan etmiş olsa da, Bem Bir Sen olarak bu konuda yeni bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç olmadan bu personelin kadroya geçirelebileceği konusunda netiz.

Bu konuda süreci hem adli olarak hem de idari olarak yakından takip ediyoruz. Bizim inancımız konunun en kısa zamanda tüm tereddütleri ortadan kaldıracak şekilde kamuoyuna olumlu açıklamanın yapılması yönündedir.

205 bin olduğu ifade edilen sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi kapsam içi iken mahalli idarelerde yer alan 16 bin 500 sözleşmeli personelin kapsam dışında tutulması mantık çerçevesinde kabul edilebilir değildir.

Kadroya geçiş işleminin ekonomik olarak kamuya bir yükü de bulunmamaktadır. Aileleri ile birlikte 50 binin üzerindeki insan, bu süreci mağdur olarak algılayacak ve ona göre tavır belirleyeceklerdir.

Başbakanın bu süreçte olumlu düşündüğünü ve çözüm için hazır olduğuna inancımız vardır. Bürokratik bakış açısını değiştirdiğimiz anda sorun kalmayacaktır.

Kadroya geçiş işlemleri yaklaşık 60 günlük bir süreci kapsamaktadır.Kimse yarın kadroya geçecek değil, kimsenin de hakkı bu süreçte kaybolmayacaktır.

Mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personelden isteğimiz Ek’te takdim edilen dilekçeleri Başbakanlığın 0 312 419 13 99 numarasına faks çekmeleri veya posta yoluyla göndermeleridir. Bu işlemin ivedilikle yapılması için kamuoyu baskısı oluşturulması açısından son derece önemlidir.

Bu konuda Sendika olarak hukuki çalışmamız hazırdır. Olumsuz gelişmeler olması durumunda dava açılacak olup bu süreçte Başbakan ile de görüşerek de çözüm üretmek konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

Sözleşmeli Personelimiz rahat olsun. Bu konu kimsenin mağduriyetine fırsat verilmeden çözümlenecektir.

BAŞBAKANLIK MAKAMINA GÖNDERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ

T.C. BAŞBAKANLIK MAKAMINA

Konu: Mahalli İdarelerde Çalışan Sözleşmeli Personelin
Kadroya geçirilmesi talebi

632 sayılı KHK, 04.06. 2011 tarih ve 27954 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan bu kanun hükmündeki kararname biz mahalli idarelerde çalışan personeli de kapsamaktadır.

Ancak gerek kamuoyunda, gerekse görev yaptığımız kurumlardaki idari personel bazında biz mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli kamu görevlilerinin 657/ 4b kapsamında değedrlendirilmediği iddiasıyla kadroya alınmayacağı ifade edilmektedir.

Oysa ki biz mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personelin 657/4b kapsamında olduğuna ilişkin gerek kanun hükmü, gerek yargı kararları, gerekse Devlet Personel Başkanlığı’nın yazılı görüşü bulunmaktadır.

Tüm bunlara aykırı şekilde davranmak açık bir hukuk ihlâli olacaktır.

Kaldı ki diğer tüm bakanlıklarda ve kamu kurumlarında görev yapan sözleşmeli personel kadroya alınırken mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personelin mevcut KHK’da kapsam dışı bırakıldığının iddia edilmesi, Anayasamızda güvence altına alınan “Eşitlik” ilkesine açıkça aykırıdır.

Durumun tespiti ve mağduriyetimizin giderilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

………

GÖREV YAPILAN KURUMA VERİLECEK KADRO TALEBİ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ:

…………BAŞKANLIĞI’NA

632 sayılı KHK, 04.06. 2011 tarih ve 27954 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan bu kanun hükmündeki kararname biz mahalli idarelerde çalışan personeli de kapsamaktadır.

Açıklanan nedenlerle 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği hali hazırda sözleşmeli olarak görev yaptığım kadronun karşılığının asaleten tarafıma verilmesini talep ederim.

……….

Oluşan mevcut karmaşayla ilgili olarak Başbakan'dan kesin bir açıklama beklendiği ifade ediliyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.