Yalanbook Oldu

Yalanbook Oldu

Yıllar önce ‘eski arkadaşlarımızı buluruz’ bahanesiyle girdiğimiz Facebook, sahte insanların sahte kaynaklarıyla doldu, taştı. Bakın bu durum bizi ne hale getirdi.

 

“Fa­ce­bo­ok sah­te ih­ti­yaç­la­rın bir ürü­nü ola­rak or­ta­ya çık­tı. Sah­te kay­nak­lar, sah­te in­san­lar üret­ti. Baş­lan­gıç­ta in­san­lar es­ki ar­ka­daş­la­rı­nı bul­ma umu­duy­la gir­di­ler bu mec­ra­ya. Bu­ra­da hem ih­ti­yaç­lar sah­tey­di hem ki­şi, ken­di­si­ni sah­te bir kim­lik ola­rak üret­me­ye baş­la­dı. Ya­şı­nı, mes­le­ği­ni, eği­tim du­ru­mu­nu ol­ma­sı­nı is­te­di­ği gi­bi seç­ti. Do­la­yı­sıy­la, he­nüz ile­ti­şim sü­re­ci­nin baş­lan­gıç nok­ta­sı olan kay­nak sah­te ol­du­…” Bu söz­ler, İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ga­ze­te­ci­lik Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üye­si ve İle­ti­şim Sos­yo­lo­ji­si Ana­bi­lim Da­lı Baş­ka­nı Prof. Dr. Nur­do­ğan Ri­ge­l’­e ai­t… Ri­gel, Fa­ce­bo­ok kul­la­nı­mı­nın yan­lış­lı­ğın­da, yıl­lar­dır öte­le­nen o va­him ger­çe­ği or­ta­ya koy­du.  

GİR­DAP­TA­YIZ
Fa­ce­bo­ok’­un top­lum­da şi­zof­re­nik bir du­rum ya­rat­tı­ğı­nı an­la­tan Ri­gel, özel­lik­le or­ta yaş gru­bu­nun bu du­rum­dan et­ki­len­di­ği­ni vur­gu­la­dı. “Kay­nak sah­te olun­ca, ile­ti de sah­te olu­yo­r” di­yen Ri­gel, bu tür mec­ra­la­rın top­lu­mu psi­ko­lo­jik bü­yük bir gir­da­ba çek­ti­ği­ni ve yal­nız­laş­tır­dı­ğı­nı söy­le­di. İde­al ile­ti­şim du­ru­mu­nun bo­zul­du­ğu­na dik­kat çe­ken Ri­gel, kul­la­nı­lan araç ve tek­no­lo­ji­nin kul­la­nı­cı üze­rin­de olum­suz iti­bar ya­rat­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, “İ­de­al ile­ti­şim du­ru­mu, yüz yü­ze ile­ti­şim­dir. İde­al ile­ti­şim du­ru­mu­nu boz­du­ğu­muz için sah­te ih­ti­yaç­lar ya­ra­tıl­dı ha­ya­tı­mız­da” de­di.

AİLELERE ÖNEMLİ UYARI

Ev­li­lik ve Ai­le Da­nış­man­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Psi­ko­lo­jik Da­nış­man Fer­han Bı­çak­çı­lar da, ev­li­lik­le­ri zo­ra so­kan vi­rüs­ler­den bi­ri­nin sos­yal med­ya ba­ğım­lı­lı­ğı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, "Ev­li­li­ği­niz kö­tü gi­di­yor­sa sos­yal med­ya­dan uzak dur­ma­lı­sı­nız" dedi.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.