Yurtdışı Türkler için başkanlık kuruluyor

Yurtdışı Türkler için başkanlık kuruluyor

Yurtdışındaki vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek, soydaş ve akraba topluluklarla ilişkileri geliştirmek, ''Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'' kuruluyor.

 

TBMM Dışişleri Komisyonu, ''Yurtdışı Türkler Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı''nı görüştü. Görüşmelerde, tasarının ismi ''Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı'' olarak değeştirilmesi benimsendi.

Komisyonda kabul edilen tasarıya göre, Başkanlık; yurtdışında yaşayan vatandaşlarla ilgili çalışmalar yapacak, sorunlarına çözüm üretecek, soydaş ve akraba topluluklarla sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürütecek.

Başkanlık; AB çerçevesinde yürütülen projeler hariç, kamu kurum ve kuruluşlarınca Türkiye'de eğitim görmesi uygun görülenlerle, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'ye gelen öğrencilerin eğitim süreçlerinin başarılı olması için için her türlü esası belirleyecek, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlayacak.

Başbakanlığa bağlı kurulacak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı; kamu tüzel kişiliğine sahip ve özel bütçeli olacak.

Başkanlıkta 3 Başkan Yardımcısı ve 3 Başkanlık Müşaviri görevlendirilebilecek.

Başkanlık, görevleri ve süresi belirtilmek kaydıyla Başkanın teklifi ve Başbakanın onayıyla özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurabilecek. Başkanlık bünyesinde görev alanıyla ilgili kurulacak ülke ve bölge masaları, Başbakanın oluruyla belirlenecek.

Yurtdışı Türkler Başkanlığı, hizmetlerini takip ve koordine etmek için gerekli görülen yerlerde koordinasyon ofisleri açabilecek. Başkanlık, görevlerini yerine getirirken yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerden hizmet satın alabilecek.

Başkanlığa ayrılan ödeneklerden, bakanca belirlenecek kısım, Başkanlık bütçesine gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılacak. Aktarılan bu tutarın harcanması, muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine ilişkin esasları Maliye Bakanlığı ile Başkanlık ortak belirleyecek.

Öğrenim görmek amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrencilere, Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde verilecek burs, barınma, iaşe, tedavi ve diğer gideler için ilgili kurum bütçelerine Maliye Bakanlığınca ödenek konulacak.

-BAŞKANLIĞIN BİRİMLERİ-

Başkanlığın hizmet birimleri; Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı, Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı, Yabancı Öğrenciler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından oluşacak.

Başkanlığın görev alanına giren konularda belirlenecek politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak üzere; Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu, Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu, Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu kurulacak.

Başkanlığa, 101 kadro ihdas edilecek. Başkanlık personeli, Devlet Memurları Kanununa tabi olacak.

Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun yürürlükten kaldırılacak.

Başkanlığın yurtdışında yapacağı mal ve hizmet alımları, kiralama hizmetleri, Kamu İhale Kanununa tabi olmayacak.

2010 yılı için geçerli olmak üzere, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmaksızın, Başkanlık kadrolarına atama yapılabilecek, satın alma ve kiralama yapılabilecek.

Diğer şartların yanı sıra dil şartını yerine getiren ve 40 yaşını geçmeyenler, Başbakanın veya ilgili bakanın oluruyla ''Yurtdışı Türler Uzmanı'' olabilecek. Atananlar 2 yıl içerisinde Başkanlıkça belirlenen alanlarda tez verecek.

AA

Etiketler :
Perde Arkası