Bülent Arýnç'tan beklenen çýkýþ

Dün Yeni Þafak'ta Mehmet Gündem'in Bülent Arýnç'la yaptýðý röportajý ilgiyle okudum. Arýnç röportajýn bir bölümünde, TBMM baþkaný sýfatýyla huzurevine yaptýðý bir ziyarette bile Ýstiklal Marþý'nýn çalýndýðýný söylüyordu ki bu, çok doðru bir tespitti.
Bunun yanlýþlýðýný ise, marþ çalýnýrken ayaða kalkma zorunluluðu olduðundan huzurevinin bazý çok yaþlý sakinlerinin ayaða kalkmada yaþadýðý zorluðu aktarmak suretiyle gerekçelendiriyordu.
Öyle ya; Ýslam dini, ayakta durmakta zorluk yaþayanlarýn oturarak namaz kýlabilmesine imkan tanýyorken Ýstiklal Marþý okunduðunda ayný "hassasiyet" ne yazýk ki gözetilmiyor.
Röportajý okuduktan sonra sýra Habertürk gazetesine geldi. Gazetede ilginç bir haber ve bu haberde iki ilginç fotoðraf yer alýyordu.
Anýlan haber, "Atatürk'ün Diyarbakýr'ýn fahri hemþehrisi olmasýnýn 83. yýldönümü kutlamalarý"na iliþkindi.
Demek ki Atatürk 1926 yýlýnda Diyarbakýr'ýn fahri hemþehrisi olmuþtu ve yine demek ki Cumhuriyet'in ilanýndan üç yýl sonra hemþehrilik söz konusu olmuþtu..
Peki bu hemþehrilik kutlamasý meselesi, Atatürk'ün öngördüðü muasýr medeniyetin üstüne çýkmak meselesiyle örtüþen bir tutum mudur?
Atatürk herhangi biri midir ki, Diyarbakýr'a özel bir hemþehrilik statüsü kendisine veriliyor?
Bu Cumhuriyet'i kuran Atatürk deðil midir? Kendi kurduðu bir devletin tüm þehirleri, zaten "otomatikman" Atatürk'ün hemþehrisi olmuyor mu?
"Hemþerim, bu ne iþ?" diyen bir tek Allah'ýn kulu yok mudur bu memlekette?
"Benzetmek gibi olmasýn" ama Doðan Yayýn Holding'in kurucusu, Aydýn Doðan olduðuna göre bu holdinge ait örneðin Radikal gazetesi þöyle bir kutlama yaparsa bu kutlama komik olmaz mý?
Örneðin Radikal'de kutlamaya iliþkin þöyle bir baþlýk: "Aydýn Doðan'ýn Radikal gazetesinin sahibi oluþunun 15. yýl dönümü kutlamalarý baþta genel yayýn yönetim katý olmak üzere ekonomi servisi, spor servisi, magazin servisi ve 'Yavru Vatan gazetesinde' coþkuyla kutlandý.."
Haberin altýnda da örneðin þöyle bir ayrýntý: "Törende konuþma yapan Hürriyet Valisi pardon genel yayýn yönetmeni Ertuðrul Özkök'ün yapmýþ olduðu konuþmada 'Türkiye Türklerindir; Hürriyet Aydýn Doðan'ýndýr' þeklindeki veciz ifadesi izleyenleri gözyaþýna gark etti, baktý ki millet gözyaþýndan boðuluyor hemen çark etti"!
Evet Atatürk gibi, bu memleketin her vilayetinin "hemþehrisi" olan bir büyük önderin Diyarbakýr'ýn fahri hemþehrisi olmasýnýn kutlanmasýnýn ve üstelik bunun 83 yýldýr kutlanmasýnýn "prezantabl" olan tarafý nedir?
Marifet, zaten vermiþ olduðu kurtuluþ mücadelesi ile Diyarbakýr'ý Misak-ý Milli sýnýrlarý dahilinde tutma baþarýsýný gösteren Atatürk'ün, Diyarbakýr'ýn hemþehrisi olduðuna vurgu yapmak deðildir.
Marifet, CHP'nin kurucusu olan Atatürk'ün hemþehrisi olduðu, üstelik bunun 83 yýldýr kutlamasýnýn yapýldýðý Diyarbakýr'da miting yapabilme cesareti, basireti ve feraseti gösterebilmesi deðil midir?
Marifet, Baykal'ýn Diyarbakýrlýlara hitaben "Hemþerim ben size ne yaptým da bana % 1 oranýnda oy veriyorsunuz?" diyebilmesi deðil midir?
Evet biliyorum, bu yazýya bazý okurlar kýzacak ve diyecekler ki: "Sen Atatürk'e nasýl olur da hakaret edersin? Sen kimsin? Atatürk yerinden kalksa ilk yapacaðý iþ senin gibi yobazlarý temizlemek olurdu.."
Varsýn desinler.. 1988'de Turgut Özal 10 Kasým törenlerini yas günü olmaktan çýkardýðýnda da birileri Özal'a veryansýn etmiþti.. Ama Atatürk yerinden kalksaydý inanýyorum ki ilk yapacaðý iþ Özal'ý temizlemek deðil, o temiz alnýndan öpmek olurdu!
Sonuçta þabloncu zihniyet elbette kliþe laflarla ömür tüketecek ve olan yine her zamanki gibi Türkiye'ye olacak..
Ýþte Habertürk gazetesindeki fotoðrafta gördük.. Belediye ayrý bir tören düzenliyor, törende "Norke norke" çalýnýyor.
Valilik ayrý bir tören düzenliyor; "10 Yýl Marþý" çalýnýyor..
Oysa söylenmesi gerekeni, "Hemþerim memleket nire?" isimli þarkýsýnda Barýþ Manço söylemiþti; diyordu ki Manço:
"Sanki insanlýk pazara çýkmýþ ekmek aslanýn aðzýnda
Bir sýcak çorba içer misin diyen yok
Dört duvarý ören çatýsýný kapatýp içten kilitlemiþ kapýyý
Bir döþek de sana serelim buyur diyen yok.."


Önceki ve Sonraki Yazılar