Liberalizmle Türkiye Kurtulur mu?

Liberallere göre iyi bir anayasayla, iyi kanunlarla, geniş bir hürriyetle, herkesin isteklerini yerine getirmekle bu memlekette her şey düzelecek, huzur ve güven gelecektir. Keşke öyle olsa...

Türkiye Ortadoğu'nun bir parçasıdır ve bu coğrafyada fitne fesat, nifak şikak, huzursuzluk binlerce yıldan beri vardır, biteceği de yoktur. Zaman zaman biraz sakinleşme, bir dereceye kadar huzur olur, sonra yine bozulma başlar.

Türkiye bir farklılıklar, çeşitlilikler ülkesidir. Başta Türkler ve Kürtler olmak üzere yetmiş küsur etnik kökenli bir halk. SünnîlerAlevîler... Kripto Yahudiler, Kripto Ermeniler...

Bu ülkede sosyal ve millî barış ve uzlaşma yok bir kere.

Bir kısım Alevîlerin iki isteği var: Cemevleri ibadethane statüsüne kavuşsun, okullardaki din dersleri mecburî olmasın...Peki, Sünnîlerin isteklerini soran var mı?Sünnîlerin bir kısmı da İslâm medreselerinin ve tasavvuf tekkelerinin açılmasını, İslâm cemaat teşkilâtı kurulmasını, İslâm vakıflarının bu teşkilâta devr edilmesini istiyor.

Cemevleri ibadethane olurken, Sünnî Müslümanların başörtüsü meselesi halledilmeyecek mi?

Ya devletteki kadrolaşmalar. Çoğunluktaki Sünnîler kadrolaşırken kötü, Alevîler kadrolaşırken iyi...

Türkiye'deki büyük ve köklü krizler liberal zihniyetle halledilmez. Bence bu memlekete bu devlet, bu halk bilgeliğin hakim olduğu otoriter bir rejimle düzelir, hizaya gelir.

15 yaşında haşarı bir kız düşünün. Kanı kaynıyor, her türlü zevki tatmak istiyor. Bu çocuğa yüzde yüz hürriyet ve serbestlik verirseniz sonu kötü olur. Onu bilgece, âdil bir disiplin içinde koruyabilir, yetiştirebilirsiniz.

İnsanların hepsi melek değildir. İnsanlar saîd ve şaki sınıflarına ayrılır. Koyun tabiatlı iyi insanlar vardır, kurt ve sırtlan tabiatlı insanlar vardır.

Bal yaparak hizmet eden iyi bir böcek olan arı bazen sokar, acı verir, hattâ öldürebilir.

Akrep akrepliğinden vaz geçmez. Siz hiçbir akrebin terbiye ile iyi bir akrep haline geldiğini duydunuz, işittiniz mi?

Bu coğrafyada en yürümeyecek şey İngiliz demokrasisidir.

Birleşik Krallıkta, İskoçya'nın bağımsızlığını istemesi ve bir gün bunu elde edeceği çok tabiî karşılanıyor.Bizde böyle bir şey olabilir mi?

Sert kanunlar olmadan Türkiye'yi zabt ve rabt altına sokmak mümkün müdür?

Önemli olan geniş bir hürriyet ve liberal bir rejim değil, adaletin ve güvenliğin sağlanmasıdır. Adalet ve güvenlik olmadan demokrasi de, hürriyet de boştur.

Uluslararası temizlik ve şeffaflık notu, 10 üzerinden 4 olan bir ülkede demokrasi ve hürriyet olsa ne yazar...

Türkiye'nin şöyle bir şansa ihtiyacı var:

1. Sağlam ve doğru ilim ve kültür sahibi.

2. İrfan sahibi.

3. Doğru inanç sahibi.

4. Bilge.

5. Şeffaf ve temiz.

6. Malı mülkü, serveti yok.

7. Ahlâklı ve faziletli.

8. Son derece kanaatkâr ve mütevâzı.

9. Adalet ve insafın mücessem heykeli.

10. Kendisinde zerrece başkanlık, makam ve mevki hırsı yok.

Böyle şahsın yanında, 12 kişilik bir "Bilgeler ve Âqiller Şurası" bulunacak. İşleri onlara danışarak görecek.

Aşağıda sayacağım kişilere ve zümrelere asla tolerans gösterilmeyecek.

1. Hırsızlara, soygunculara, talancılara, hortumculara.

2. Saçı bitmedik yetimlerin haklarını yiyen haram yiyicilere.

3. Rüşvetçilere.

4. Komisyonculara.

5. Alavere dalavere yapanlara.

6. Devlet ve Belediyelerin bütçelerini soyanlara.

7. Bütün mafyalara ve çetelere.

8. Din ve mukaddesat sömürüsü yapan rezil alçaklara.

9. Resmî veya gayr-i resmî ideoloji terörü yapanlara.

10. Derin devlet eşkiyasına.

Cumhuriyet ne demektir? Fazilet üzerine kurulu rejim demektir. Bugün Türkiye faziletsizlik, ahlâksızlık, rezillik, kepazelik, hırsızlık, soygun, kokuşma içinde yüzüyor. Böyle bir ortamda dünyanın en liberal anayasasını hazırlayıp yürürlüğe koysanız ne olacak?

Disiplinsiz bir ordu, bir okul, bir fabrika düşünülebilir mi?

Türkiye'ye disiplin lazımdır? Nasıl bir disiplin? Âdil ve hikmetli bir disiplin.

Osmanlı İmparatorluğuna Birinci ve İkinci Meşrutiyetle, Meclis-i Meb'usanla hürriyet geldi de oldu?

Sultan Abdülhamid'in otoriter ve şefkatli rejimi olmasaydı, Devlet 1880'lerde batar ve dağılırdı.

Türkiye'nin bilgeliğe, adalete, güvene ihtiyacı var.

Bunları sağlayacak, 70 milyon kişinin içinden bir tane çıkacak bilge bir kişiye ihtiyacı var.

Türkiye'nin bir Hazret-i Ömer'e ihtiyacı var. Hani hutbe okumak için minbere çıktığında cemaatten bir Müslüman ayağa kalkmış, "Konuşmaya başlamadan önce sırtındaki yeni elbisenin hesabını ver. Ganimet mallarından senin hesabına düşen kumaş parçası bu elbisenin dikilmesine yeterli değildi..." diye sormuş. Ömer "Doğru söylüyorsun. Oğlum kendisine düşen payı bana verdi de elbiseyi öyle diktirdim" cevabını vermiş.

Önceki ve Sonraki Yazılar