Necati Durak ÜNLÜ

Necati Durak ÜNLÜ

“EY İMAN EDENLER, İMAN EDİN!”

Bu yazımda, Peygamber Efendimiz (ASM)’in kutlu doğumunlarını yad etmek üzere ne yazsam diye düşünürken gördümki geçmiş zamanlarda yazılanların üstüne yazabileceğim fazlaca birşey yok. Sevgililer Sevgilisi (ASM) hakkında kim ne yazmış ise Allah (CC) onlardan razı olsun, derecelerini ziyadeleştirsin, şefaatlarına nail eylesin. Bu bağlamda, bir kaç ayeti kerime ve hadisi şerifle birlikte, yazılmış olan bazı yazı ve şiirleride  sizlerle paylaşmak istedim.

 

 

Rabbim (CC) bizlere de Rahmet Peygamberini (ASM) hakkıyle sevmeyi,  O'nun (ASM) ve varislerinin yolunda yürümeyi nasip eylesin.  Amin.

 

 

 

Ey iman edenler, iman edin! “ (Nisa, 136) ”

 

 

 

(Ey Muhammed!) Biz seni, alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik. “ Enbiya Suresi: 21/107 ”

 

 

 

(Ey Rasulüm!) De ki: "Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir.. “ Ali İmran Suresi: 3/31 ”

 

 

 

"Hakikaten Allah, mü’minlere büyük bir lütufta bulundu da: Kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyan, onları (fena huy ve günahlardan) temizleyen ve onlara Kitab’ı, hikmeti (sünneti) öğreten Resul gönderdi. “ Âli İmran Suresi: 164

 

Sizden hiç biriniz, beni kendisine çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadikça (iman-i kamille) iman etmiş olamaz. Müslim, İman 70

 

Câbir radiyalluhu anh anlatıyor: “Bir hurma kütüğü vardı ki Nebiyy-i muhterem sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken onun üzerinde dururdu. Kendisi için minber kurulduğunda, bu kütükten gebe develerin iniltisine benzer sesler çıktığını işittik. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz minberden inip de elini o kütüğün üzerine koyunca bu inilti kesildi.

 

Diğer bir rivayette bu hadis şöyle geçmiştir: Bir çocuğun haykırışı gibi ses çıkardı. Bunun üzerine Nebi aleyhisselam minberden inerek onu teskin için kucaklardı da, kütük adeta teskini gereken bir çocuğun iniltisi gibi inliyordu. Peygamber aleyhisselam:  Bu ağaç parçası, işittiği zikirden dolayı ağladı.” buyurdu.”  Hadis, Buhari tarafından rivayet olunmuştur.

 

Buhari’nin bir rivayetinde aleyhi’s-salatü ve’s-selam Efendimiz: Kevser havuzuna ilk ulaşacağınız ben olacağım ve Allah yolundaki amellerinize şehadet edeceğim. Vallahi ben, şu anda, Cennet’teki havzımı görüyorum. Ve yine şu anda, bana dünya hazinelerinin (yahud arzın) anahtarları verildi. (İslam dininin cihanşümul olacağı tebşir edildi.) Vallahi benden sonra, sizin şirk haline avdet edeceğinizden havf ve endişe etmiyorum. Lakin sizin (dünyevi ihtirasla) nefsaniyyet güderek birbirinizle boğuşmanızdan korkarım. buyurmuştur.   (Hadisler, İmam Nevevi hazretlerinin Riyâzu’s-Sâlihîn kitabında kayıtlıdır.)

 

 

 

 

 

Efendimizden 20 Altın Tavsiye

 

 

 

Bir gün, bir adam Peygamber Efendimiz'in (asm) yanına gelerek, "Size dünya ve ahiretle alakalı soracak sorularım var." der.

Bunun üzerine Peygamberimiz (asm) o kimseye, "Ne istiyorsan sor." buyururlar. Ardından o kişi ile Peygamber Efendimiz (asm) arasında bizim de pek çok dersler çıkarabileceğimiz şu diyalog yaşanır:

İnsanların en zengini olmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
Kanaatkâr olursan insanların en zengini olursun.
İnsanların en hayırlısı olmak istiyorum.
İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Sen de insanlara faydalı ol.
İnsanların en adaletlisi olmak istiyorum.
Kendin için istediğini insanlar için de istersen insanların en adili olursun.
İnsanlar içinde Allah'a en yakın, O'nun en has kullarından olmak istiyorum.
Allah'ı çok zikredip anar ve hatırlarsan o zaman Allah'ın en has kulu olursun.
Muhsinlerden, iyilik edenlerden olmak istiyorum.
Allah'a, O'nu görüyor gibi ibadet et, her ne kadar sen O'nu görmesen de O seni görüyor.

 

İmanımı kemale erdirmek istiyorum.
Güzel ahlaklı olursan imanın kemale erer.
Kıyamet günü nur içinde haşrolmak istiyorum.
Hiç kimseye zulmetme, kıyamet günü nur içinde haşrolursun. Önce kendine ve insanlara merhamet et ki; Allah da sana merhamet etsin.
Günahlarımın azalmasını istiyorum.
İstiğfar ederek günahlarının bağışlanması için Allah'a yalvarırsan günahların azalır.
İnsanların en kerimi olmak istiyorum.
Allah'a kullarını şikayet etmezsen insanların kerimi olursun.
Rızkımın bol olmasını istiyorum.
Temizliğe devam edersen rızkın bol olur.
Allah ve Resulü tarafından sevilmek istiyorum.
O zaman Allah ve Resulü'nün sevdiklerini sev, sevmediklerini de sevme.
Allah'ın bana kızmasından kendimi korumak istiyorum.
Kimseye kızmazsan Allah'ın gazabından ve kızmasından kurtulursun.
Duamın kabul edilmesini istiyorum.
Haramlardan sakınırsan duaların kabul olur.
Allah'ın beni başkalarının yanında rezil etmemesini istiyorum.
Namusunu koruyup iffetli ol ki; insanlar yanında rezil olmayasın.
Allah'ın ayıplarımı, kusurlarımı örtmesini istiyorum.
Kardeşlerinin ayıplarını örtersen Allah da senin ayıplarını örter.
Benim günahlarımı ne siler?
Gözyaşların, hudûun (saygıyla Allah'a kulluğun) ve hastalıklar.
Allah yanında hangi özellikler daha faziletlidir?
Güzel ahlak, tevazu, belalara sabır ve kazaya rıza.
Allah yanında en büyük günah hangisidir?
Kötü ahlak ve Allah'ın emirlerine karşı gösterilen cimrilik.
Rahman Allah'ın rahmetini ne coşturur?
Gizliden gizliye sadaka vermek ve sıla-i rahim (akrabaları ziyaret ve görüp gözetmek).
Cehennem ateşini ne söndürür?
Oruç.

(Ali el-Müttaki, Kenzu'l-Ummal, 16/127-129)

 

.

 

 

 

 "Anam babam sana feda olsun ya Rasulallah."

 

( Sahabe efendilerimizin ortak sözü )

 

 

 

Ben yasadikca Kur'an'in bendesiyim

 

Ben Hz. Muhammed Mustafa'nin yolunun tozuyum.

 

Mevlana Celaleddin-i Rumi

 

 

 

Hristiyanların kendilerine gelen Resûl için dediklerini dememek şartıyla,
Öğ öğebildiğin kadar.. Yücelt yüceltebildiğince O Hakk Kahramanını..

 

 

 

Çağırınca Peygamber, Ağaçlar geldi, eğildi huzurunda;
Dallarıyla, kökleriyle yürüdüler; Çünkü yok ayakları..

 

Sen ey, anlayanlar için, bizzat varoluşunla ne büyük işaret ve mûcize,
Nimetin kadrini bilenler için ne büyük nimetsin, ne büyük Hakk armağanı..

 

 

 

Rabbim! İzin ver çözülsün ebedî salavat bulutları bir kez daha..
Boşansın Resûl üstüne sel sel, sicim sicim “Selam! Selam” yağmurları..

 

İmam BUSURİ

 

 

 

Gönül hûn oldu şevkinden boyandım yâ Resûlallâh
Nasıl bilmem bu nîrâna dayandım yâ Resûlallâh
Ezel bezminde bir dinmez figândım yâ Resûlallâh
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh

Yaman Dede

 

 

 

Pes Muhammeddir bu varlığa sebeb
Sıdk ile ânın rızasına kıl taleb

 

Ey gönüller derdinin dermanı sen
Ey yaradılmışların sultanı sen

 

Ya Habiballah bize imdad kıl 
Son nefes didarın ile şad kıl
Süleyman ÇELEBİ

 

 

 

Sultân-ı rüsûl, şâh-ı mümeccedsin efendim
Bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim
Dîvân-ı İlâhîde ser-âmedsin efendim
Menşûr-ı le’amrüke mü’eyyedsin efendim
Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim
Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim
Şeyh GALİP

 

 

 

Yâ Nebi....
Şu halime bak
Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın,
Benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın.
Mehmet Akif ERSOY

 

 

 

Müjdecim, Kurtarıcım, Efendim, Peygamberim;
Sana uymayan ölçü, hayat olsa teperim!

 

Necip Fazıl KISAKÜREK 

 

 

 

Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
Sezai KARAKOÇ

 

 

 

Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim,
Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim.

 

Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim,
Sensiz bana cennet bile hicrândır Efendim.
Ali Ulvi Kurucu
 

 

 

 

Gel ey sevgili!
Bir gelişle gel, bir gülüşle gel.
Doğ ufkumuza, sar dünyamızı, gir gönlümüze yeniden....
Sana muhtacız...
Sana en fazla muhtacız...
İskender PALA

 

 

 

Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım
Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak
Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım

 

Nurullah GENÇ

 

 

 

Salat ü selam sana ey insanların en şereflisi, en edeblisi, en kibarı ve en zarifi! Çağlar boyu hor görülen, ezilen kadın cinsine paye veren, himaye eden sen'sin; onlara iyi davranmayı erkeklere sen öğütledin, modern çağlardan çok çok evvel, onların hukukunu milletlere sen öğrettin..

 

Mahmud Es'ad COŞAN 

 

 

 

 

 

M. Es'ad COŞAN (Rh.A) /1986

 

….

 

Allah'ın kahraman arslanı Hz. Ali radiyallahu anh ve kerremallahu vecheh'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz s.a.s. buyurmuşlar ki:

 

 

 

"Çocuklarınızı şu üç esas üzere terbiye edip yetiştiriniz:

 

Ben Peygamberinize muhabbet beslemek;

 

Benim Ehl-i Beyt'ime muhabbet beslemek;

 

Kur'an-ı kerim okumak; çünkü hamele-i Kur'an yani Kur'an'a sahip olanlar, onu ezbere bilenler, ahkamına aşina olanlar, başka hiçbir sıgınak ve gölgenin olmadıgı (ve güneşin halkın başına bir mil kadar yaklaştırılacagı) mahşer gününde, enbiya ve asfiya ile (yani peygamberler ve safi, veli, makbul kullar ile) beraber Arş-ı A'la'nın gölgesinde izzet ve ikramda olacaklar."

 

 

 

Demek ki bütün ailemiz fertlerine ve özellikle de çocuklarımıza, Peygamber Efendimizin eşsiz degerini ve büyüklügünü anlatıp, onların gönüllerinde peygamber aşkını, şulelerini tutuşturmak, biz anne ve babalar için, çok önemli ve ilahi bir görev oluyor.

 

 

 

Mevlid kandili ise bu iş için paha biçilmez bir imkan ve fırsattır. O halde evimizi o gece için bayram günü gibi temizleyip bezemeli; en güzel ve pak elbiselerimizi giyinmeli, en cici takkeleri, işlemeli namaz başörtülerini, alımlı ve sevimli tesbihleri, süslü seccadeleri bu vesile ile kız ve erkek çocuklarımıza hediye etmeli; sokagımızı süpürüp düzenlemeli, fakirlere sadakalar vermeli, komşulara ikramlarda bulunmalı, tebrikleşmeli; o gece yatsı namazına çoluk çocuk sevinçle camilere gitmeli; oralardaki programları vaazları can kulagı ile dinlemeli; Kur'an'lar ilahiler okumalı, tesbihler çekmeli, zikirler, ibadetler etmeli, çokca selatü selamlar ile geceyi imar ve ihya eylemeliyiz.

 

 

 

Bütün bunların üstüne bastıra bastıra, önem vererek, zevk ve şevkle, seve sevine yapalım, taki bu gece, çocuklar dan büyüklere, aileden çevreye kadar herkeste unutulmaz tatlı hatıralar, derin köklü imajlar olarak kalsın; yaşanan o kutlu ve mutlu anlar, o nurlu ve sevinçli duygular, gönülde, dimagda yerleşsin; Peygamber Efendimize daha bir şevkle baglanılsın; sünnet-i seniyyesi iyice tanınsın, yaşasın, başlara tac yaşamımıza minhac olsun.

 

 

 

Sevgili aile reisleri! O günü asla sönük geçirmeyin, akşama eve kucaklarınız dolu dolu gelin, evinizi, sofranızı, çiçekler, meyveler ve tatlılarla kandil simitleriyle şenlendiriniz. Çünkü bilirsiniz ki bilhassa çocuklar için sevginin yolu bogazlardan ve mideden geçmektedir. Bilin ki onları sevindirmenin sevabı çok yüksektir. Nitekim sahih-i Müslim de rivayet edilen şu hadis-i şerif, aile için yapılan masrafların üstün degerini belirtmek bakımından ne kadar önemli ve anlamlı bir belgedir.

 

 

 

"Peygamber Efendimiz buyuruyor ki:

 

 

 

Allah yolunda (cihada) harcadıgın bir dinar (yani altın) para; köle azad olması için verdigin bir dinar, yoksula sadaka olarak verdigin bir dinar ve nihayet, Allah için sarf ettigin bir dinar... Burların sevap bakımından en büyük ve en yüksegi ailene sarf ettigin dinardır."

 

 

 

Ben de buradan hepinizin ve tüm diger dostların mevlid kandilini bütün kalbimle kutlar; dualarımı sunar; kısacası Peygamber Efendimizin has ümmetleri arasına katılmanızı, gün gibi gül yüzünü rüyalarda doya doya görmenizi, has bahçesine daha dünyada girmeniz, ahirette de cennet-i ala'da O'nunla ailece komşu olmanızı Cenab-ı Hak'tan niyaz eylerim.

 

 

 

Kaynak:iskenderpasa.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Allahumme salli alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammed bi-adedi kulli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîran kesîra.”

 

 

 

                    el-EMiN Sallallahu Aleyhi Ve Sellem

 

 

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum