Arafatta ki Vakfe Duasına Biz de İştirak Edelim mi?

Hac mevsimindeyiz.Hacca gidenlerin hac telaşı.Gidemeyenlerin de kurban telaşını yaşıyoruz.Allah her kesin amelini ve niyetini kabul etsin.Kurban bayramından bir gün önceki güne Arefe diyoruz.Bu sene 24 Ekim 2012 Çarşamba (yarın) arefe günü olup,hacıların Arafata çıkmış oldukları zamandır.Kabe’nin örtüsü de bu gün değiştiriliyor.Herkes Arafat’ ta olduğu için, hacılar Kabe örtüsünün değiştirilme işini görememektedirler.Bu günde hacılar Arafatta bulunuyorlar. Vakfe yapıyorlar.Bu ise Hacc rüknünün olmazsa olmazlarındandır.Vakfede yapılan umumi dua ise, günahların affı için,yeniden dünyaya gelmiş gibi ter temiz olmak içindir.Duadan sonra hacıların kucaklaşmasını,birbirlerini tebrik etmelerini görseniz,sanki cennete girdiler de tebrikleşiyorlar zannedersiniz.Ben de, Hacca gidemesek te dualarımızla Arafat vakfesine iştirak etmek düşüncesiyle dilimin döndüğü kadarıyla bu duayı yazdım.Ve sizinle paylaşmak istedim. Arefe günü öğlen namazından hemen sonra, ister topluca, isterseniz fert olarak bulunduğunuz yerde Arafattaki vakfe duasına iştirak etmek düşüncesiyle ayakta bu duayı okursunuz diye paylaşıyorum.Allah kurbanlarınızı ve dualarınızı kabul eylesin.

Elhamdü li llahi Rabbil alemine,Vassaltü vesselamü ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyn.Bütün alemleri yaratan ve ayakta tutan Rabbimize zerreler adedince hamdolsun.Peygamberimize ve bütü peygamberlere, bütün meleklere,Allahın sadık kullarına, deryalardaki su damlaları, çöllerdeki kum taneleri, başlarımızdaki saçlar adedince Selat-ü Selam olsun.Ey Allahım.Kudsi ve kutlu bir ayın ardından Kurbanın arafesi olan şu mübarek günde yüce dergahına geldik. Boynumuzu büküyor, el pençe divan duruyor, affına iltica ediyoruz.İlticamızı, dehaletimizi kabul eyle Allahım. Bizi kapından kovma, bizi huzurundan alma Allahım.Allahım.Biz ancak sana ibadet ederiz.Sana kulluk eder, senden yardım dileriz. Dualarımızı boş çevirme Allahım.Senden başka ilah yoktur. Hamd sana mahsustur.Senin şerikin yoktur.Buyur Allahım.Emrindeyiz.Nimet senin, mülk senin, hepimiz senin kulunuz.Dualarımızı boş çevirme Allahım.

Büyük günahları bağışlayan, büyük kusurları sarıp sarmalayan Yüce Rabbimiz..Senden günahlarımızı bağışlayıp yok saymanı,gizli açık bütün hatalarımızı örtmeni kıyamet günü affının ve gufranının serinliğinden ve affının güzelliğinden bizleri mahrum etmemeni diliyoruz kabul eyle Allahım.Günahlarımızı affedecek, kusurlarımızı bağışlayacak,yaralarımızı sarıp tedavi edecek senden başka ma’bud tanımıyoruz ve bilmiyoruz,senin zayıf, aciz ve muhtaç olan biz kulların; senden başka kimseye kulluk yapmadık, baş eğmedik, boyun bükmedik,sadece seni tanıdık ve bildik, bizleri af ve keremine nail eyle Allahım.Salih kullarını sevindirdiğin gibi, bizleri de lütfunla sevindir, üzerimizde ki nimetlerini tamamla,va’dettiğin cennetine kavuştur,elemden,kederden,gamdan, üzüntülerden, maneviyatımızı bozacak her türlü olumsuz psikolojik durumlardan bizleri muhafaza eyle Allahım.Senden başka ilah yoktur.Diriltende sensin öldürende sensin.Senin her şeye gücün yeter.Hamdimiz sanadır Ahiret gününün sahibi sensin.Allahım, yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz.Bizleri doğru yola,razı olduğun yola, kendilerine nimetlerini verdiklerinin yoluna ilet.Asırlar önce Peygamberin ve Halilin olan İbrahim a.s.Kabeyi inşa ederek,istikbaldeki ruhlara hitaben,senin evine gelmelerini seslenince,işte o sese “lebbeyk Allahumme lebbeyk”diyerek cevap veren ruhlar,bugün senin Kabe’ nin etrafında,Arafat meydanında vakfeye durmuş bulunuyorlar.Dünyanın dört bir yanından hacca giden,dilleri, ırkları, renkleri, kültürleri farklı,ama inanç ve gayeleri aynı olan yüz binlerce Müslüman,şu anda Arafatta vakfeye durmuş bulunuyorlar.Kefen misali ihramlarına girerek,mahşer misali Arafatta toplandılar.El açıp dua ediyorlar, yüce dergahına,ellerin ve umutların boşa çıkmayacağı o kapıya yöneldiler,mallarını, mülklerini, çoluk çocuklarını geride bırakarak sana geldiler.Ellerini boş çevirme,Bizleri de onlardan kabul eyle Allahım.Hacca gidenleri bağışla,onların bağışlanmasınıdilediği kişileri de bağışla.Arafatta bağışlanacaklar ve affedilecekler zümresine bizleri de dahil eyle.

Ya Rabbi. Peygamberimiz buyuruyor ki:“günahların öylesi var ki onları ancak Arafatta vakfeye durmak affettirebilir” buyuruyor.Günahlarımız ve hatalarımız o kadar çok ki,şu dakikada Arafatta yapılan vakfe hurmetine bizleri affeyle Allahım.Affedilmedik hiçbir günahımızı,Şifa bulmayacak hiçbir hastalığımız,Giderilmedik hiçbir sıkıntımızı,tedavi edilmeyecek hiçbir yaramızı bırakma Allahım.Allahım,Dualarımızı bizden kabul buyur.Ya Rabbi.Sevgili Peygamberimiz a.s.v.hayır namına senden neler istemişse, biz de onları istiyoruz.Şer namına nelerden sana sığınmışsa bizde onlardan sana sığınıyoruz.Gazabına uğrayanların yollarından bizleri muhafaza eyle.Bizi sana teslim olanlardan eyle.Neslimizden sana teslim olmuş  ümmetler nasip eyle.Bizler sana iman ettik.Varlığını ve birliğini kabul ettik.Günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden ancak sensin.Tövbelerimizi kabul eyle.Günahlarımızı affeyle. Bizleri cehennem ateşinden koru.Allahım.Bütün gönderdiğin Peygamberlerine, kitaplarına, görmediğimiz meleklerine, gitmediğimiz ahiretine,korktuğumuz cehennemine, umduğumuz cennetine iman ettik.Bizleri şahitlerle beraber haşreyle Allahım.Ya Rabbi,huzuruna sermayesiz geldik,çaresiziz,senin keremine sığınıyor, rahmetinden istifade etmek istiyoruz.Dualarımıza icabet buyur, ümidimizi kırma, naçar olan şu muti kullarının avuçlarını boş çevirme Allahım.Unutur ya da yanılırsak bizleri Muaheze etme.Unutarak işlediğimiz, bilerek ve ya bilmeyerek kazandığımız günahlarımızı affeyle Allahım.Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır vazifeler yükleme.Gücümüzün yetmeyeceği şeylerden bizi sorumlu tutma Allahım.Allahım.Bizleri doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma. Kalplerimizi sırat-ı mustakimde daim eyle.Bir an olsun bizleri nefsimizle,vesveselerimizle,şeytanın şüpheleriyle baş başa bırakma Allahım.Bizi bağışlamazsan, bizi affetmezsen,hüsrana uğrayanlardan oluruz.Allahım, gönlümüze genişlik ver, işlerimizi kolaylaştır, helal rızık nesip eyle, kimseye muhtaç eyleme.Sana Adem Nebi gibi yalvarıyoruz.(Rabbena zelamna enfüsena ve illem teğfir lena ve terhamna lenekünenne menal hasirine)“nefsimize zulmettik, dediğini yapmadık, yasağına yaklaştık, bize merhamet etmezsen, bize mağfiret etmezsen hüsrana uğrayanlardan oluruz.”Sana Yunus Nebi gibi yalvarıyoruz.(Lailahe illa ente sübhaneke inni küntü minazzalimine)“Ancak sen varsın Allahım, senden başka ilah yoktur. Seni tesbih ederim, muhakkakki ben nefsine zulmedenlerdenim,beni zalimlerden eyleme Allahım.”Bizleri peygamberler, Nebiler, Şehidler,veliler, sıddıklar,alimler, abidler,sadıklar hürmetine onlarla haşr-ü cem eyle Allahım.Allahım.Müslümanca yaşamayı,Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle.Bizleri birbirimizi sevip, kardeşçe yaşayabilmeyi nasip eyle.Ecelimiz geldiğinde, ruhumuzu kabzedeceğin ana kadar bizi imandan, ibadetten, kulluktan, zikirden, şükürden, fikirden ayırma.Teneşire konulduğumuzda, tabuta konulup götürülürken,kabrimize indirildiğimizde, üzerimiz kapanıp bütün sevdiklerimiz bizleri terk ettiğinde, bizleri rahmetinden mahrum etme Allahım.Allahım.Bizleri Salih kullarından eyle.Bereketler ihsan eyle.Salih kullarının zümresine ilhak eyle.Razı olduğun kullarından eyle.Sana hamd eden, sana şükreden, seni tesbih eden kullarından eyle. Seni tesbih etmeye mani olacak maniaları bizden uzak eyle.Bizlere dünyada da ahirette de iyilikler ihsan eyle.Sana yöneldik, sana döndük, ellerimizi sana açtık,ellerimizi boş çevirme ya Rabbi.Bizlere bol sabır ver.İbadetlere karışı, günahlara karşı, musibetlere karşı bizlere bol sabır ihsan eyle.Ayaklarımızı senin yolunda sabit kıl. Ayaklarımızı razıolduğun yoldan kaydırma Allahım. Şeytanların yönlendirmelerinden,nefislerimizin vesveselerinden,nefisleşmiş ve şeytanlaşmış insanlarında şerlerinden bizleri muhafaza eyle, bizleri mücrim kullarından eyleme,bizleri zalimler topluluğuna, bozguncular güruhuna karşı muvaffak ve muzaffer eyle ya Rabbi.

Allahım. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır.Tevvab’ sın, tevbeleri kabul edensin.Günahlarımızla bizleri huzuruna alma.Tevbelerimizi kabul etmiş olarak ruhumuzu kabzeyle.Pişmanlık yaşayacağımız hiçbir şeyi bizimle beraber ahretimize gönderme Allahım.Dünyada zemzem suyundan doya doya içmeyi,ahirette de Kevser huvuzundan kana kana içmeyi nasip eyle.İlm-i muhit sahibisin.Cemil ve cemal sıfatlarınla kainatta tecelli edensin.Yüzümüzü ve bedenimizi güzelleştirdiğin gibi, ruhumuzu da, siretimizi de, ahlakımızı da güzelleştir.Güzel yarattığın gibi, güzel kalmayı, güzel yaşamayı, güzel vefat etmeyi de nasip eyle.Ruhlarımızı kabzetmek zamanına kadar,bizleri emanette emin kıl.Ya Rabbi. Yetimleri, öksüzleri, garipleri,kimsesizleri, biçareleri, mahzun etme,

 boynu bükük bırakma Allahım.Onlara yardım elini uzatacak, müşfik, hamiyet sahibi,hayır sahibi kullarını eksik eyleme.Bizleri dünyanın fitnesinden, içindekilerin fitnesinden,insanların fitnelerinden muhafaza eyle.Kabrin azabından, kabrin dehşetinden, kabrin fitnesinden, kabrin sıkıştırmasından muhafaza eyle.Mahşer günü, kabirlerimizden kalktığımızda,insanların akıllarını ve şuurlarını kaybedecek kadar korkacakları o firar gününde bizleri korkmayan kullarından eyle.Rahmetinle muamele eyle. Hesabımızı kolay eyle.Kimi dizine kadar, kimi beline kadar, kimi boğazına kadar terlerken, kimi sürünürken, kimi de koşarak hesap yerine gederken, bizleri uçarak, hesap alanını geçerek cennetine kavuşan kullarından eyle.Allahım.Mahşer gününü firar günü kaçış günü olarak zikrediyorsun.Baba anneden, anne babadan, ebeveyn evlatlarından,arkadaşların bir birlerdinden kaçacağı o firar gününde bizleri kaçmayan kullarından eyle.Hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde bizleri arşın gölgesinde,livau’l hamd sancağı altında bulunmayı ve buluşmayı nasip eyle. Bizlere rahmetinle tecelli eyle, rahmetinle muamele eyle,Peygamber Efendimizin şefaatine nail eyle, bizleri va’d ettiğin cennetine ulaştır Allahım.Ya Rabbi. Annemizi, babamızı, akrabalarımızı, komşularımızı, köyümüzden, komşu köylerimizden, uzak köylerden, bu beldeden, bu şehirden vefat edenlerin kabir azapları varsa def’ eyle.Kabirlerini nur eyle. Cennet bahçesi eyle.Günahlarını affeyle. Onların adına yaptığımız şu dualarımızı kabul eyle.Hasıl olan sevaplardan hissedar ve haberdar eyle.

Bizler de yarın kabre girdiğimizde,kabrimizi cennet bahçesinden bir bahçe eyle.Buraya, bugünkü Arafat duası programımıza iştirak eden,yakından ve uzaktan gelip ellerini açıp sana yalvaran şu kullarının günahlarını affeyle, dualarını kabul eyle.Hayırlı ve bereketli nesiller ihsan eyle.Nesillerini ve sefislerini terbiye etmekte ve ıslah etmekte muvaffak eyle.Dualarımıza iştirak edemeyen kullarının da dualarını kabul eyle ya Rabbi.Ya Rabbi.Kalplerimiz senin elinde.Kalbimizi dininde sabit kıl.Seni sevmeyi, seni sevenleri de sevmeyi kalbimize ver.Razı olduklarından eyle.Razı olmadıklarından da uzak eyle.Sevdiklerini sevdir, sevmediklerini de bizlerden uzak eyle Allahım. Ya Rabbi.Bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün hayırları senden istiyoruz. Bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün şer ve kötülüklerden de sana sığınıyoruz.Bizleri bilinir bilinmez, görünür görünmez,arzi ve semavi musibetlerden muhafaza eyle.

İnsanların desiselerinden mahfuz eyle.Bizlere çoluk çocuklarımıza, sağlık ve sıhhat ihsan eyle.Zihin açıklığı nasip eyle.İstikballerini hayırlı eyle.Kısmetlerini bereketli eyle.Anne babalarını kendilerinden razı eyle.Allahım.“La havle ve la kuvvete illa billah” hazinelerinin tek sahibi sesin,senin dinine, senin kitabına,senin peygamberine, senin muti kullarına düşmanlık besleyen zalim güruhlara fırsat verme,bu haddini bilmez,insafsız,merhametsiz zalimlere salah yolu nasip et…nasip olmayacaksa düşmanlıklarından bizleri emin ve emanet kıl Allahım.Ya İlahel alemin, ve ya Ekremel Ekremin.Senin lutfederek bizlere gönderdiğin kurban ayına ve kurban gününe gelmiş bulunuyoruz. Dünyanın dört bir yanından semaya açılan ve arşa yükselen, günahlarımız, kusurlarımız, hatalarımız için, mazlumlar için, zulme uğrayanlar için,hastalarımı için, derdi olanlar için, borçlu olanlar için, ellerimizi kaldırıyor, cumadır diyen, arefedir diyen, bayramdır diyen, hac zamanıdır diyen, saflaşmış ve gönlü durulaşmış şu insanlarla beraber sana dua ediyoruz,dualarımızı kabul eyle Allahım.Ya Rabbi. Vatanımızı, necip milletimizi,dinimizi, bayrağımızı, düşmanların şerlerinden muhafaza eyle. Dahilde ve hariçte bizlere kast edecek düşmanlarımıza fırsat verme.Islah olmaları kabilse ıslah eyle, mümkün değilse şerlerinden ve kötü amel ve niyetlerinden bizleri muhafaza eyle.Bu milleti bir defa daha kaldırarak dünyaya rahme ve bereket ellerini uzatmalarını nasip eyle.Sen “ve mekerü ve mekerellah” sın, herkesin bir hesabı var,seninde bir hesabın vardır,onların hesaplarını altüst eyle,hesaplarına kendi başlarını gark eyle Allahım.Bu vatan için, bu nesil için, bu din için, toprağa şehit düşmüş şühedalarımızı da şefaat-i uzmana nail eyle.Bizleri de onların şefaatine nail eyle.1999 Ağustos ve Kasım zelzelelerinde,daha öncede memleketimizde olan zelzelelerde,muhtelif zamanlarda memleketimizde meydana gelen deprem musibetlerinde vefat edenlerin günahlarını affeyle,kaybedilen ve yitirilen mallarını haklarında ahiret hayatları adına sadaka hükmünde kabul eyle,dünyada kalan yakınlarına da sabır ve metanet ihsan eyle.

Ya Resulellah.Biraz da bizim vatanımıza gel diyoruz.Ellerimiz açtık seni bekliyoruz.Günahkar şu ümmetini, bu yağız ecdadımızı malazgirtten,çanakkaleden, belgrattan çok iyi bilirsin.Bingaziden, Maraştan, Antepten, bilirsin ya Resulellah.Palandökende elinde satırıyla koşturan ninesiyle bilirsin,duvağını atıp çanakkaleye koşan geliniyle bilirsin,“kafir tarafından işgal edilmiş vatanda yaşamak benim neyime” diyen genç kızıyla ve mert delikanlısıyla bilirsin,Hindistandan getirilip Halifeyi kurtaracağız diye Çanakkaleye gönderilip Almanlara karşı savaşıyorum zannederek. Osmanlı askerine karşı savaşan,cephede okunan ezan seslerine karşı Osmanlı cephesine ilhak olan, savaştan sonra foçaya yerleşip müezzinlik yapmaya devam eden,ezan okumanın bir zamanlar yasak olduğu şu memleketimizde Türkçe bilmediği için Arapça ezan kumaya devam ettiğinden tutuklanarak foçada zindana atılan ve orada ruhunu teslim eden Hintli hafızları da bilirsin ya Resulüllah.Bütün bunları neslimiz ve milletimiz adına zat-ı nübüvvetine, miracda yüce Allaha takdim etiğin tehiyyatlar misali sana takdim ediyoruz ve bununla Medinelilerin davet ettiği gibi seni yurdumuza davet ediyoruz,gözlerimiz yollarda hicranla,bin ümit geleceğin günü bekliyoruz,gayba doğru uzanan ellerimizle Akabedekiler gibi elini sıkmak istiyoruz. Medinenin ensarları gibi sana el uzatacak, başımızı okşayacak,kırık gönüllerimizi tamir edecek, yeislerimizi ümide çevireceğin günü bekliyoruz ya Resulüllah.Allahın huzurunda bizleri göstererek:“bunlar da benim ümmetimdendir ya Rabbi” dermisin?Eğer demezsen, havz-ı kevserin başından kovulanlardan oluruz,o zaman hangi kapıya gideriz ya Resulüllah!”

Ya İlahel alemin! Ve ya ekremel erkemin!Seyidimiz, Pişdarımız, Efendimiz, rehberimiz Hazret-i Muhammed Mustafa (aleyhisselatü vesselam)a dehalet ederek dergah-ı uluhiyetine girmek istiyoruz.Kirli yüzlerimizle doğrudan doğruya sana müracaatı su-i edep saydık. Habib-i edibinin vesayası altına girmek istedik.Gönlümüzü evvela Ona teslim edelim dedik.Ve sonra da Onun gölgesi altında senin huzuruna çıkalım,O da yüzümüze baksın, ellerini sana kaldırsın, desin ki:“Bunlar da bendendir, af ve merhametini bu gönlü kırık ümmetimden esirgeme ey Allahım.” desin.Bizlerden lütfunu esirgeme Allahım.Kışımızı bahar eyle.Gecemizi Nehar eyle.Neslimize can, dirlik ve birlik ihsan eyle.Kaddimize istikamet, dizlerimize derman ihsan eyle Allahım.Ya Rabbi. Senden faydalı ilim, helalinden bol rızık,senden korkan bir kalp,malımıza ve mülkümüze bereket,çoluk ve çocuklarımız için sağlık, sıhhat ve afiyet,hastalarımız için şifa, dertlilerimiz için deva,borçlularımız için de borçlarını ödeyebilmeleri için helalinden kazanç istiyoruz, dualarımız kabul eyle.Allahım.Faydasız ilimden, korkmayan kalpten,doymayan nefisten, kabul olmayan duadan,kötü amellerden,küfürden, şirkten,emirlerine karşı gelmekten,ucubtan, riyadan, gösterişten,gururdan, kibirden, münafıklıktan, münafıklık alametinden ve amelinden, kötü ahlaktan, üzüntüden,acizlikten,tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten,kalp katılığından, gafletten, zilletten, meskenetten,dünya malının fitnesinden, fakirliğin fitnesinden, zulüm etmekten,zulme maruz kalmaktan, günahlardan,çekilmez ve tahammül edilmez belalardan, isyana düşmekten, düşmanları sevindirecek musibet ve sıkıntılardan,verdiğin nimetlerin son bulmasından,sağlık ve afiyetin gitmesinden, sıhhat nimetinin yok olmasından,azabının ansızın gelmesinden,her türlü musibetlerden,gündüzün, gecenin, her anın kötülüklerinden,başkalarına şer olmaktan, aşağılıktan, aşağılanmaktan,miskinlikten, cehaletten, doymak bilmeyen nefisten,kabul edilmeyen duadan, nimetlerin zeval bulmasından, ansızın bastıran azabından, gelip çatan gazabından, semavi ve arzi musibetlerinden, iyileşmeyen hastalıktan,dermanı olmayan dertlerden,kötü arkadaştan, kötü komşudan sana sığınıyoruz.

 Ya Rabbi. Başlarımızda ki saçlar adedince,yağmur taneleri sayısınca, ağaç yaprakları sayısınca,hücrelerimiz sayısınca sana iman ediyor,senin varlığına ve birliğine inanıyoruz.Bizleri inancımızda kıyamete kadar daim ve kaim olmayı nasip eyle.Ya Rabbi. “bana dua edin, dualarınızı kabul edeyim” diyorsun. Dualarımızı kabil eyle.Şu mübarek gün,yarın idrak edeceğimiz Kurban bayramının arefesi günüdür.Dünyanın bir çok ülkelerinden dilleri farklı, renkleri farklı,her şeyleri farklı olan,fakat, inaç ve amelde bir ve ittifak etmiş olan dünyadaki Müslümanlardan milyonlarca hacı,şu anda Arafat meydanında Arafat vakfesine durmuş,ellerini sana açmış, sana dua etmektedirler.Geçmiş ömürlerinin günahlarını ve hacaletlerini sana itiraf ederek affedilmelerini istiyorlar.Sen de arafatta yapılan duaların kabul olacağını söylüyorsun.Va’din haktır.Va’dinden dönmezsin.Onların yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul eyle.Oraya gidemedik, arafatta bulunamadık,ama burada yaptığımız duaları, orada yapılan ve kabul olunan duaların içine ilhak eyle.Gidemeyenler adına, katılamayanlar adına,vefat edenlerimiz adına,hacca gidemeden huzuruna gelenlerin adına dualarımızı,Kabe’de, makam-ı ibrahimde, mültezemde, hatimde,hacerü’l evsedin yanında, rükn-ü yemanide,Arafat’ta, mescid-i nemirede,veda hutbelerinin okunduğu yerlerde,müzdelifede, minada, ten’inmde, ciranede, hudeybiyede,sevr dağında,hira dağında, nurlu hira mekanında,Medinede, ravzada, mescid-i nebevinin yanında ellerini açıp, gözyaşlarını dökerek sana dua eden ve rahmetine iltica eden gözü yaşlı kullarının dualarına dualarımızı ilhak eyle,bizlerden dualarımızı kabul eyle Allahım.Ya Rabbi. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan,dilimizi yalandan, gözümüzü haramdan ve hıyanetten koru.Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan solumuzdan,üstümüzden altımızdan bize yaklaşacak zararlardan, günahlardan, haramlardan ve isyanlardan bizleri koru Allahım.Gönderdiğin Kur’anını okuyabilip amel edebilmeyi, anlayıp hayatımıza uygulayabilmeyi nasip eyle.Dünyadaki bir çok Müslüman ülkelerde,zulüm altında inleyen, ezilen, işkenceler gören,yokluk ve açlık sıkıntıları çeken mazlumlara,mağdurlara, mahrumlara, dindaşlarımıza, soydaşlarımıza, kardeşlerimize imdat eyle.Yardım ve inayetini üzerlerinden eksik etme Allahım.Onları zalimlerin zülmünden kurtulmalarını nasip eyle.O zalimleri de, hidayet nasip olmayacaksa kahhar isminle tecelli eyle.Allahım.Bundan böyle bizlere,hayatımızın kalan bölümünde tövbe istiğfar ettiğimiz,terk etmeye söz verdiğimiz, hata ve günahlara tekrar dönmeden, birbirimizle çekişmeden, kötü söz söylemeden,gönül yıkmadan, kimsenin hakkına hukukuna tecavüz etmeden, nefsani ve şehevani duygulara kapılmadan devam ettirebilmeyi nasip eyle.

Ya Rabbi! Bizleri seni unutanlardan eyleme.Dünyaya dalanlardan eyleme. Neslini ve nefsini unutanlardan eyleme.Ölülerini unutanlardan, ahretini, ibadetini, kulluğunu, ölümünü unutanlardan eyleme.Bizleri razı olduğun kullarından eyle.Razı olduğun amelleri yapabilmeyi nasip eyle.Sevdikleri sevdir, sevmediklerini sevdirme ya Rabbi. Şu mübarek günde dualarımızı boş çevirme ya Rabbi.Ya Rabbi.Peygamberimiz buyuruyor ki:“Duanın en hayırlısı, arefe günü yapılan duadır!”Bizlerde bugün Arafatta yapılan dualara buralardan iştirak etmek için dualarımızı yapıyoruz.Allahım, dualarımızı kabul eyle.Şimdiye kadar okuduğumuz Kur’anları,yapılan zikirleri, çekilen tespihleri,okunan kelime-i tevhitleri, getirelin selat-ü selamları,yapılan tavafları ve safa merveleri,dua ve niyazları, dergah-ı uluhiyetinde en güzel şekliyle makbul eyle.Hasıl olan ecir ve sevabı öncelikle Peygamber Efendimizin ruhuna ithaf ediyor,ulaştır ya Rabbi.Peygamberimizi cümlemizden hoşnut ve razı eyle.Hazreti Adem a.s. dan şu ana kadar gelmiş olan bütün Peygamberin, evliyaların, muhakkikinlerin,müctehidlerin,muhaddislerin, muallimlerin,ulemanın, cümle İslam alimlerinin,dünyadan ahirete irtihal etmiş bil-cümle bütün Müslümanların, mü’min ve mü’minatın ruhlarına hediye eyledik,vasıl eyle, ulaştır ya Rabbi.Makamlarını ali eyle, iki cihanda aziz eyle,mekanlarını cennet eyle, kabirlerini Kur’anın nuruyla pür-nur eyle, günahlarını affeyle,kusur ve hataları setreyle, günahlarını sevaba tebdil eyle,ruhlarını a’lay-ı illiyinde ferahnak eyle,onların adına yaptığımız dualarımızı bizim adımıza da kabul eyle, onları bizlerden razı ve hoşnut eyle,Bizleri hizmette istihdam eyle.Hizme-i imaniye ve Kur’aniye de daim eyle.Bizlere cennetini ve cemalini nasip eyle.Cennetini ve cemalini nasip eylediğin zümreye bizleri de ilhak eyle.Bizlere de son nefesimize kadar ve son nefesimizde de kelime-i şehadet ki buyurun:“Eşhedü en la ilahe illallahü, ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü” diyerek son nefesimizi vermeyi, ruhumuzu adı Azrail de olsa değilmi ki senin bir Meleğin, gelen o meleğe vermeyi nasip eyle.Ömrümüzün kalan kısmında tasasız, gamsız, kedersiz,bereketli, huzurlu, ibadet neşvesi ve kulluk şuuru içerisinde tamamlamamızı nasip eyle.Hacılarımızın Arafat vakfelerini makbul eyle. Dua ve niyazlarımı kabul eyle.Gönlümüzü Kur’an-ın nuru ile münevver eyle.Kesilecek kurbanlarımızı da rızana kavuşmada vesile eyle.Sevaplarından herkesi hissedar ve haberdar eyle.Bu vesileyle Hacca gidemeyenlere de, gidebilmelerini nasip eyle.“Esselatü vesselamü aleyke ya Resulellah,Esselatü vesselamü aleyke ya Habiballah,Esselatü vesselamü aleyke ya seyyidel evveliyne vel ahirin.Ve selamün alel mürselin, ve selametün alel mü’minin, velhamdülillahi rabbil alemin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Önceki ve Sonraki Yazılar