Kurtuluş AYBİRDİ

Kurtuluş AYBİRDİ

Kuran'ı Kerim'de Miras, Yalan ve yanlış iftiralara Cevaptır.

 

Bilindiği gibi Kuran içinde Matematiksel veriler bulunan sözel bir metindir. Allah kelamı olması hesabıyla Matematik veriler dahil sıfır hata içeren bir kitap olması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bir çok web sitesinde , özellikle sayısal miras verileri konusunda bir takım hesaplar yapılmakta ve Matematiğin Kuran’ı doğrulamadığı ileri sürülmektedir. Bu iddiaları yapanların hesap tarzını ve vardığı neticeleri okuyunca yanılgı içerisinde olduklarını gördüm.. Kuran’ın Miras bölüşümü öğretisi, mesleği hesap işleri olmayan bir kimsenin dahi kolayca anlayacağı tarzda net ve yalındır. Buna rağmen Kuran da matematiksel hata iddia edenler, bunu nasıl görememektedirler bu durum gerçekten bana ilginç geldi. Şöyle ki:
Kuran’a göre miras paylaşımında paylaşıma esas olan, Mirasçıların bir birlerine karşı olan oransal pay haklarıdır. Örneğin biri bir hisse alırken, diğeri yarım hisseye hak kazanabilir, bunu bu şekilde anlamayan kimseler miras paylarını, mirasın paylara bölüşümü şeklinde anlayarak yanılmaktadırlar. Bu durum yalnız mirasta değil hissedar sayısı ve hisse oranları belli olmayan bütün maddi değer bölüşümle rinde bölüşümün paylaşımı iştirakçilerin bir birlerine karşı pay güçleri oranlarına göre yapılır. Kuran’da da anlatılan bu paylaşım şeklidir, bunu anlamadıktan sonra Kuran’da miras paylaşımıyla ilgili olarak anlatılanı anlamak mümkün değildir,
Bu sisteme göre yapılan kesirli paylaşımlarda pay ve paydanın yapılan hesaplama da fonksiyonlarını bilmeye ihtiyaç vardır. Bunun ne demek olduğunu kısmet olursa hayattan bir örnekle ve çok basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Verdiğim örneği anlayanlar için mirasın miktarı ve mirasçı sayısı ne olursa olsun miras paylaşımı Kuran’a dayalı olarak kolay ve basit bir işlemle yapılabilir olacaktır. Şöyle ki:
ÖRNEĞİN:  E  (Erkek kardeş) ve K (Kız kardeş) aralarında anlaşarak iki ortaklı ve 300.000.- lira sermayeli bir Limitet Şirket kuruyorlar. Sözleşmelerinde 300.000.- lira sermayeyi her hissesi bir lira olmak üzere 300.000.- hisse olarak kararlaştırıyorlar. Böylece:
E isimli ortak   sermayeye 200.000.- lira koyarak 200.000.- hisseye sahip oluyor. Böylece 200.000.-: 300.000.- oranına göre Şirketin 2/3  hissesine sahip olur.
K isimli ortak   sermayeye 100.000.- lira koyarak 100.000.- hisseye sahip oluyor. Böylece 100.000.-: 300.000.- oranına göre Şirketin 1/3  hissesine sahip olur.
Bu durumda Ortak E nin hissesi Ortak K nın hissesinin iki misli olmuş olur.Başka bir ifadeyle Şirketin 2/3 Ortak E nin 1/3 Ortak K nın olmak üzere ticari faaliyete geçiyorlar. Kâr – Zarar bölüşümün de veya şirketin satım ve tasfiyesinde sözleşmede yer alan bu oranlar geçerli oluyor.Bu durumda paylar toplamı paydaya eşit olduğundan 2 ye 1 oranına göre işlem yapmak mümkündür.
Aradan zaman geçiyor Mevcut 300.000.- liralık sermaye şirketin ticari işlemlerine yetmez hale geliyor. Bunun üzerine iki ortak E ve K 150.000.- liralık sermaye artırımına gitmeye şirket sermayesini 450.000.- liraya ve 450.000. hisseye  yükseltmeye  karar veriyorlar. Fakat paraları yetmediğinden dışarıdan şirkete ortak almayı kararlaştırarak A ve B isimli şahıslara şirkete ortak olmayı teklif ediyorlar.  A ve B teklifi kabul ediyorlar. Bunun üzerine:
A isimli şahıs 100.000.- lira sermaye katkısıyla şirketin 100.000.- hissesine sahip oluyor. Bu durumda ortak K gibi şirketin 1/3 üne hissedar oluyor.
B isimli şahıs 50.000.- lira sermaye katkısıyla şirketin 50.000. hissesine sahip oluyor. Bu durumda  A nın  sahip olduğu hissenin yarısı oranında olan 1/6 hisseye sahip oluyor. 
Böylece yeni sermaye hissedarları
E  isimli ortak 200.00.- lirayla şirketin 2/3 ortağı
K  isimli ortak 100.00.- lirayla şirketin 1/3 ortağı
A isimli ortak 100.00.- lirayla şirketin 1/3 ortağı
B  isimli ortak  50.00.- lirayla şirketin 1/6 ortağı
Ticaret bu ya Şirket bu durumdayken Ortaklar şirketi fesh  etmeye karar veriyorlar. Tabii olarak yukarıda ki tablo esas alınarak her ortak parasal hakkını talep ediyor. Yalnız işlemi yaparken şu şekilde hatalı bir mantık yürütüyorlar. Ellerine kalem kağıt alıp yazıyorlar:
Ortak E şirketin 2/3 hissedarı olduğundan alacağı para  450.000-liranın 2/3 hissesine göre 300.000.- lira.
Ortak K şirketin 1/3 hissedarı olduğundan alacağı para  450.000-liranın 1/3 hissesine göre 150.000.- lira.
Ortak A şirketin 1/3 hissedarı olduğundan alacağı para  450.000-liranın 1/3 hissesine göre 150.000.- lira.
Ortak B şirketin 1/6 hissedarı olduğundan alacağı para  450.000-liranın 1/6 hissesine göre 75.000.- lira.
 Dağıtmaları gereken paraları toplayalım  300.000.- + 150.000.- + 150.000.- +75.000.- = 675.000.- lira. Hâlbuki mevcut paranın tamamı 450.000.- lira. Bu durumda  hesap 225.000.- lira açık veriyor.
Payları toplayalım 2/3 +1/3 + 1/3 + 1/6 = 4/6 + 2/6 + 2/6 + 1/6 =  9/6 olmuş olur. İşlem burada doğru fakat hatalı işlem yapan ters mantık yürüttüğünden işlemi hatalı görüyor. Zira 450.000.- lirayı paydanın değeri olan 6 ya endeksliyor. Şöyle işlem yapıyor. 450.000.-÷ 6 =  75.000.- lira elde ediyor. Devam ediyor her hisse 75.000.- lira olduğuna göre ortaklara hisse dağıtmaya kalkıyor. Bakıyor ki pay tutarı 9 adet  75.000.- X 9 = 675.000.- lira. Hâlbuki mevcut paranın tamamı 450.000.- lira. Bu durumda  hesap  yine 225.000.- lira açık veriyor.
O zaman hata nerde. İşlemin doğrusu nasıldır:
Hata paydayı sermayeye endeksleme işlemindedir. Zira paydanın sermayeyle hiçbir alakası yok. Payda sermaye alacaklılarının alacak tutarını düzenleme işleminden başka bu işlemde hiçbir görevi yok. Pay ve Paydayı hangi oranda yükseltsen veya azaltsan hissedarların alacağını belirleyen payda değil pay rakamıdır. Buna göre işlemi yapalım. Ve bakalım hesapta  açık vermeden,  her ortak sermayeye koyduğu  parasını geri alabilecek mi? 
Sermaye 450.000.- lira hisse toplamı 9 olduğundan. 450.000.- ÷ 9 = 50.000.- lira. Demek ki her paya düşen 50.000.- liradır.
Böylece yeni sermaye hissedarları: 2/3 +1/3 + 1/3 + 1/6 = 4/6 + 2/6 + 2/6 + 1/6 =  9/6 işlemine göre 9 payın.
E  isimli ortak   4 paya sahip  4 X 50.000.- 200.000. Lira alır
K  isimli ortak   2 paya sahip  2 X 50.000.- 100.000. Lira alır
A isimli ortak    2 paya sahip  2 X 50.000.- 100.000. Lira alır
B  isimli ortak  1 paya sahip   1 X 50.000.-   50.000. Lira alır
TOPLAM          9   Pay      üzerinden.          450.000.- Lira   olarak açık vermeden herkes parasal alacağını alır.
         İşte Kuran’a göre miras bölüşümün de işlemi bu şekilde değil de. Evvel ki hatalı işlem şeklinde yaptıklarında bir türlü işin içinden çıkamamaktadırlar. Miras bölüşümü işlemi günlük yapılması olağan olabilen bir işlemdir. Peygamberimiz Muhammed zamanında muhakkak  bir çok kere miras paylaşımı işlemi yapılmıştır. Kuran’da miras bölüşümü ile ilgili ayetler İtiraz edenlerin iddia ettiği gibi bölüşüm açık vermiş olsaydı. İslam karşıtı putperestler ve münafıklar.  Peygambere biz bu miras işlemini tutturamıyoruz,  tuttur da görelim diyeceklerdi . Böyle bir olay yok zira yukarıda izah etmeye çalıştığım gibi Kuran’a göre mirası kolayca bölüştürmek mümkündür. Miras ile ilgili Kuran ayetleri de Kuran’ın beşer sözü olmadığının açık göstergesidir. Ayetler beşer sözü olsaydı Miras bölüşümü ile ilgili olarak bir çok insanın anlayamadığı tarzda fakat İslami sosyal denge için gerekli olan ayetler sıralamasına ne lüzum vardı. Beşerin diyeceği yakın akrabalar mirası eşit bölüşsünler gibi sözlerdir. Kuran Allah kelamıdır. Kuran ın miras ayetleri öğretisinde İslami açıdan hakkaniyet ve sosyal dengeyi ayakta tutma özelliği var. 
Kuran’dan mealen:
          - Allah size, çocuklarınız alacağı miras) hakkında, erkeğe kadının payının iki katını tavsiye eder. (Çocuklar) ikiden fazla kadın iseler, (ölenin geriye) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer (çocuk) yalnız bir kadınsa (mirasın) yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, bıraktığı mirasta ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da ana babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa, anasının payı altıda birdir. (Bu hükümler, ölenin) Yapacağı vasiyetten, ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan, hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilmezsiniz. Bunlar, Allah'ın koyduğu haklardır. Şüphesiz Allah bilendir, hikmet sahibidir. 4/11
       - Eğer çocukları yoksa, eşlerinizin yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra bıraktıkları mirasın yarısı sizindir. Çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Sizin de çocuğunuz yoksa, yapacağınız vasiyet ve borçtan sonra bıraktığınızın dörtte biri, onlarındır; çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer miras bırakan erkek veya kadının evladı ve ana babası olmayıp bir erkek veya bir kız kardeşi varsa, her birine altıda bir düşer. Bundan fazla iseler, üçte bire ortaktırlar. (Bu taksim) Zarar verici olmayan vasiyet ve borçtan sonra (uygulanır). Bunlar, Allah'tan (size) vasiyettir. Allah bilendir, halimdir. 4/12
        - Senden fetva istiyorlar. De ki: Allah size ana-babasız ve çocuksuz kişinin mirası hakkında hükmünü şöyle açıklıyor: Ölen kişinin çocuğu yok, bir kız kardeşi varsa, bıraktığı malın yarısı o (kız kardeşi)nindir. Fakat kendisi, (ölen) kız kardeşinin çocuğu yoksa, onun mirasını (tamamen) alır. Eğer (ölenin) iki kız kardeşi varsa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Ve eğer (varisler) erkek kadın birçok kardeşler olursa, erkeğe, iki kadının payı kadar (pay) verilir. Şaşırırsınız diye Allah size (hükmünü) açıklıyor. Allah, her şeyi bilir. 4/176
        - Birinize ölüm yaklaştığı zaman eğer fazla bir mal terk edecekse anasına, babasına ve en yakın akrabalarına uygun bir şekilde vasiyette bulunması farz kılınmıştır. Bu takva sahipleri üzerine tereddüp eden bir borçtur. 2/180
       - Erkekler için baba ile ananın ve en yakınların bıraktıklarından bir pay vardır ve kadınlar için de baba ile ananın ve en yakınların bıraktıklarından bir pay vardır. O bırakılandan az olsun çok olsun farz kılınmış bir nasip vardır. 4/7 
      -Tereke taksim edilirken uzak akrabalar yetimler ve yoksullar da hazır bulunurlarsa ondan onları da rızıklandırınız ve onlara güzel sözlerde söyleyiniz. 4/8
     - Sizden vefat edip de eşlerini terk edenlere eşleri için bir seneye kadar evlerinden çıkmamak üzere bir meta vasiyet etmiş bulunmalıdırlar. Şayet eşler çıkarlarsa onların kendi nefisleri hakkında meşru şekilde yapacakları şeyden dolayı sizin üzerinize bir günah yüklenmez. Ve Allah Teâlâ azizdir, hakimdir. 2/240
        Bu verilere göre mirası hesaplama örnekleri:
        1-   Mal varlığı sahibi olup Dünya’da hiçbir akrabası veya yakını olmayan bir şahsın vasiyet bırakmadan vefat ettiğini var sayalım, bu durumda bıraktığı mal sahipsiz mal olarak, 4 Nisa 8 belirtilen kimselere dağıtılır. Vasiyet yoksa ve Mirasçılar var ise Kuran,da Mirastan hak alma payları belli olanların hakları ödendikten sonra bir fazlalık kalır ise yine bu fazlalık 4 Nisa 8 e göre dağıtılır, burada oran söz konusu olamaz zira bunların arasında zengin olanı, orta halli olanı veya fakir ve borçlu olanı vardır, dağıtımda buna göre durum değerlendirmesi yapılır, fakat sayısal belli paylarda kişinin maddi durumu dikkate alınmaz. 
        2-   Sayısal oranlı bölüşüm: Bu bölüşümde hesap yapma mantığını anlatmak için kolay bir örnek vereceğim. Bu anlaşılırsa bu esasa göre akla gelebilecek bütün mirasçı oluşumlarını mirası paylaştırmak çok kolaydır. Bu bölüşümde hiçbir zaman miras hissedarlar bazında açık veya noksanlık vermez. Mirasçıların bazıları hisselerini oranları dâhilinde paylarını alırken diğer oranlı hak sahipleri paysız kalmazlar. Örneğin. Malvarlığı sahibi olup vefat eden bir kimsenin mirasçı olarak 1 oğlu ve 1 kızı bulunmaktadır. Borçları ödendikten ve vasiyeti yerine getirildikten sonra  27.000.- YTL mirası bulunmaktadır. Bu mirası oğlu ve kızı arasında 4 Nisa 11 göre paylaştıracak olursak  27.000.YTL yi 3 paya bölerek erkek çocuğa 2 pay tutarı 18.000.- YTL tutarında mirastan pay veririz. Kız çocuğuna da bunun yarısı olan 1 pay tutarı 9.000.- YTL tutarında mirastan pay verdiğimizde miras tam olarak bölüştürülmüş olur. Parmak hesabı olan bu çözüm basit bir paylaştırmadır, karşılaşa bileceğimiz diğer bütün Miras oluşumlarında kullanılmak üzere bu bölüşümü Kesir işlemleri şeklinde ifade edelim, ve görülecektir ki ne kimse nin hakkı yenmiş nede kimse hakkettiği mirastan mahrum kalmış olur. Şöyle ki:

 
 

 

Kur'an İslam Dininin Tek Kaynağı ve Tek Rehberidir

 

 

 
  
 

         3-   Erkek çocuğun payı 2 olduğundan bunu 2/1 şeklinde kız çocuğun payı 1 olduğundan bunu da 1/1 şeklinde ifade edebiliriz, bu iki kesri topladığımızda 2/1 + 1/1 = 3/1 = 3 olmuş olur. Dikkat edilirse pay paydanın üç mislidir, böyle olması da gerekir, pay adı üstünde payları temsil eder payda ise paylar belirleme sabitidir, herhangi bir bütünün paylara bölüşümü  değildir, yapılan itirazlarda ( (2/3)+(1/6)+(1/6)+(1/8 )= 27/24 = 1,125 bulunur! (Halbuki 1,0 olması gerekirdi!..) denmektedir, bu ifade ise kökten hatalıdır, başta verdiğim örnekte (Mirasçı Bir Erkek Bir Kız çocuğu örneği) 1,125 bir taraf, pay paydanın 3 mislidir ve hiçbir olumsuzlukta yoktur, böyle bir hata yapmaları paydayı miras sabiti değil de mirasın bölüşümü zannetmeleridir, Paydayı onların ele aldığı 24 rakamına göre ele alalım, bu durumda Erkek Çocuğun Hissesi 2/1 den 48/24, Kız çocuğun ki 24/24 bunları da toplarsak 48/24 + 24/24 = 72/24 bulunmuş olur, kalan miras 27.000.- YTL idi, 27.000.- : 72 = 375.- YTL 24 taban sabitine göre 1 Paya düşen miras olur, bundan da Erkek Çocuk için 375.- x 48 = 18.000.- YTL, Kız Çocuğu için 375.- X 24 = 9.000.- YTL miras hakkı elde edilir, bunları da toplarsak 18.000.- + 9.000.- = 27.000.- YTL görüldüğü gibi pay paydanın tam 3 misli olmasına rağmen, baştaki parmak hesabıyla, kesirsel hesap aynı noktada birleşti, zaten bundan farklı olması da mümkün değil, şimdi karşıt iddiayı yapanlara sormak lazım pay ile payda arasında pay lehine 3misli bulunması payların adaletli dağıtılmasında bir aykırılık oluşturmuyorsa, pay lehine bundan da küçük olarak bulduğunuz 1,125 lik misli nasıl bir bozukluğa yol açmaktadır, neticenin 1,0 olması gerektiği iddianız hatalıdır, bunda yanılmanızın nedeni paydayı mirası bölen bir faktör olarak görmenizdir. Halbuki bu işlemlerde payda değişik payların bir birine göre oranını belirleme aracıdır. Şöyle bir misal versem umarım ne dediğim kolayca anlaşılır. Erkek Çocuğun payı 2 veya 2/1 dir, Kız Çocuğun payı 1 veya 1/1 dir, bu duruma göre iddia ettiğiniz gibi, payda mirasın bölünmesini temsil ediyorsa, kız çocuğu bütün mirası almış olacağından, ondan 2 misli fazla alması gereken Erkek çocuğa hiçbir şey kalmış olmaz. Hal bu ki, Muhasebe tekniği açısından durum hiçte öyle değildir. 
Şimdi yapılan iddiayı bir bütün olarak ele alalım, Şöyle ki:
“Bu ayetlere göre varsayalım ki, bir adam öldü ve geride üç kız evlat, bir ana, bir baba ve eşini bıraktı.. Yukarıdaki ayetlere göre miras paylaşımı şöyle olacaktır:
Üç kız evlada mirasın 2/3'ü, ana ve babanın her birine 1/6, karısına 1/8 kalacaktır.
        Bu durumu, matematiksel olarak hesaplarsak:
(2/3)+(1/6)+(1/6)+(1/8 )= 27/24 = 1,125 bulunur! (Halbuki 1,0 olması gerekirdi!..)
Bu sonuç Kur'an'da verilen oranların hatalı olduğunu göstermektedir. Çünkü mirasın %112,5 u mirasçılara dağıtılamaz. Böyle %100'ün üstünde bir dağıtım yapmak imkansızdır.” demektedirler.”
         Daha önce Göstermeye çalıştığım çözüm şekline göre, yukarıdaki örneğin çözümü: Borçların ödenmesinden ve yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden sonra yine 27.000.- YTL’lik bir miras kaldığını farz edelim, zira bir miras kalmalı ki bölüştürmek mümkün olsun, aksi taktirde olmayan şeyin bölüşümü bir mana ifade etmez, şöyle ki: 

2/3)+(1/6)+(1/6)+(1/8 )= 27/24 = 1,125 veya
(16/24) + (4/24) + (4/24) + (3/24) = 27/24 = 1,125 bu duruma göre miras taksimi,
27.000.- : 27 = 1.000.- YTL , bundan da, 
Kız Evlatlara 16 x 1.000.- = 16.000.- YTL
Babaya         4 x 1.000.- =  4.000.- YTL
Anaya          4 x 1.000.- =  4.000.- YTL
Karısına        3 x 1.000.- =  3.000.- YTL
                T O P L A M = 27.000.- YTL bulunur böylece herkeste hakkını almış olur. 
           Bir diğer örnek verelim, diyerek aşağıdaki örneği vermekteler:
Bir adam ölür ve geride anası, karısı ve iki kız kardeşi kalır. Kuran’ın yukarıda verilen ilgili miras ayetlerine göre; ana’ya mirasın 1/3’ü, karısına mirasın 1/4’ü, iki kardeşe de toplam 2/3’ü kalacaktır:
Hesap yapalım:
(1/3) + (1/4) + (2/3) = 1,25 !..
Burada da , miras paylaşılıyor, paylar toplanınca, mirastan daha büyük %25 daha büyük çıkıyor!..
Allah-varsa eğer- bu kadar hesap bilmez olabilir mi? Bu yanlış paylaşım oranları ile dolu ayeti Allah göndermeyeceğine göre. Muhammed kendisi yazmış olmaktadır.”. Diyerek şöylece de Not düşmektedir:”
“Not: Okul önlerinde, Allah’ın örtünme emri gerekçesi ile, “başörtüsü eylemi” yapan bayanların; inandıkları Allah’tan gelmiş olduğuna inandıkları Kuran’ın bu ayetlerine göre, medeni kanunun miras haklarını kendi aleyhine düzenlemesi için eylem yapmalarını, bir erkek olarak arzu ederim.. (:>>
(Malum, bu ayetlere göre erkekler daha avantajlı da..)” demektedirler.

Sayısalla ilgili iddialarının doğru çözümü şu şekildedir:
(1/3) + (1/4) + (2/3) = (4/12) + (3/12) + (8/12) = 15/12 buraya kadar mutabıkız, fakat bundan sonrasının doğru çözümü onların iddia ettiği şekilde olmayıp, şu şekilde olmalıdır. Farz edelim ki miras bırakan şahsın borçları ve vasiyeti yerine geldikten sonra 30.000.- YTL tutarında miras kalmış olsun, bu duruma göre:
30.000 : 15 = 2.000.- YTL bundan da
Anasına ;            4 X 2.000.- =  8.000.- YTL
Karısına              3 X 2.000.- =  6.000.- YTL
İki kız Kardeşe     8 X 2.000.- = 16.000.- YTL
                              TOPLAM 30.000.- YTL 
          (Not: Verdikleri örnekte Mirasçılar ve pay oranları Kuran’a uygun değildir, konuyu taşırmamak için bunu konu etmiyorum, zira bu hatalarının, Muhasebe tekniği açısından çözüm yolu üzerinde bir etkisi yoktur.) 
          Miras konusundaki kesirli işlemlerde. Payların manası yukarıdaki çözümde açıkça görünmektedir. Bu işlemlerde paydanın paylar toplamından küçük olması, mirasın bu fark oranına göre açık verdiği manasına gelmez, en başta verdiğim iki kardeş örneğinde kesirler toplamı 3/1 idi, buna rağmen bir kişi çıkıp ta miras açık vermektedir diye bilir mi, böyle bir iddiayı parmak hesabı dahi çürütmeye yeterlidir.
Konuyu daha da vurgulamak için 30.000.- YTL'lik miras örneğini, değişik bir çözümle de izah edeyim. Şöyle ki: Paydayı 12 ye eşitleyerek çözüme gitmek kolayca mümkün ise de. Farz edelim ki mirasçılar buna itiraz ederek. Bunlardan Anası ve Kız kardeşleri bezim mirasımıza esas olan 3 paydalı esasa göre işlem yapılarak, 1/3 ve 2/3 oranlarına göre paylarımızı almak isteriz demiş olsalar. O zaman şöylece işlem yaparız:
Paydaları 3’e eşitlemek için, 1/4 ile ilgili olarak 4 paydasına göre pay 1 olursa, 3 paydasına göre 1 kaç olur, bundan da (3 x 1) : 4 = 0,75 bulunur. Bundan da:

(1/3) + (1/4) + (2/3) = (1/3) + (0,75/3) + (2/3) = 3,75/3 bulunur, bulunan 3 tabanlı esasa göre,
30.000 : 3,75= 8.000.- YTL bundan da
Anasına ;                   1,00  X  8.000.- =   8.000.- YTL
Karısına                     0,75  X  8,000.- =   6.000.- YTL
İki kız Kardeşe            2,00  X  8.000.- = 16.000.- YTL
                                        TOPLAM     30.000.- YTL 
         Görüldüğü gibi mirasçıların alacakları miras tutarlarında hiçbir değişiklik meydana gelmedi. Aslında konu basittir fakat yine anlamadım diyen olursa daha da kolay bir yoldan işlemi yapalım.  Miras ile ilgili olarak 4 Nisa 11-12-172 belirtilen pay oranları çeşitli mirasçılara ait olmak üzere 2/3, ½, 1/6, 1/3, ¼, 1/8, dir.  Ayetlerde akrabalıkta yakınlığa göre Mirasa katılan bir kişi, diğer bir kişinin mirastan pay almasını engellemesine rağmen.  Mirasın dağıtım işlemini göstermek için biz bunu dikkate almadan, bütün pay oranlarına sahip kimselerin pay almak üzere mirasa katıldıklarını farz ederek işlem yapalım. Bu şekilde bir tercihte bulunmamın nedeni, oranlar bazında mirasa katılanların çeşitliliğin işlem yolu üzerinde bir tesirinin bulunmadığını göstermek içindir, şöyle ki:
MİRASÇILAR MİRAS PAYI 
A Şahsı ......................... 2/3   Eşittir 0,6667
B Şahsı ........................ ½         “     0,5000
C Şahsı ....................... 1/6        “     0,1667
Ç Şahsı ....................... 1/3        “     0,3333
D Şahsı ........................ ¼         “     0,2500
E Şahsı ........................ 1/8        “    0,1250
                TOPLAM                          2,0417 Mirasçıların payları toplamı,
               Mirasçılara Borçlardan ve Vasiyetten sonra 5.410.505.- YTL miras kaldığını farz edelim, bu duruma göre:
5.410.505.- : 2,0417 = 2.650.000.- paylar kat sayısını buluruz, bundan da:
       MİRASÇILAR % Payı Kat Sayısı MİRASTAN ALACAĞI 
A Şahsı ............ 0,6667 X 2.650.000.- = 1.766.755.- YTL
B Şahsı ............ 0,5000 X 2.650.000.- = 1.325.000.- YTL
C Şahsı ............ 0,1667 X 2.650.000.- =    441.755.- YTL
Ç Şahsı ............ 0,3333 X 2.650.000.- =    883.245.- YTL
D Şahsı ............ 0,2500 X 2.650.000.- =    662.500.- YTL
E Şahsı ...... ..... 0,1250 X 2.650.000.-  =    331.250.- YTL
     MİRASÇILARA DAĞITILAN TOPLAM      5.410.505.- YTL 
     Görüldüğü gibi örnek olsun diye mirasa katılanlar keyfi bir şekilde rast gele mirasçı seçilmelerine rağmen. Hak Ettikleri Miras Payları oranında tam olarak her birisi mirasını almış olmasına rağmen. Mirasta Ne bir Fazlalık Nede Noksanlık meydana geldi.  Mirasta Noksanlık meydana gelmiş olsaydı bu bir çelişki olurdu. Bunun mümkün olmadığını sizlerde çeşitli örneklerle test edebilirsiniz.  Fazlalık durumunda başka bir ifadeyle hiçbir mirasçısı olmayan mal sahibi bir kimse vefat ederse veya Mirasçısı az olup o mirasçıya tanınan pay oranına göre hakkı ödendikten sonra arta kalan bir mal olursa 4 Nisa 8 göre mirasın dağıtımını yapmak mümkündür, bu da olmazsa Malın Beytülmale kalacağı belli bir husustur.
Sonuç olarak konuyu şöyle özetleyebiliriz: Mirasa katılan mirasçıların hisselerini bayağı kesir işlemi şeklinde sırala. Sonra bunlara ortak bir paydayla topla. Bu şekilde bir işlem ile mirasçıların aynı payda üzerinden bir birlerine karşı hak ettikleri miras payları eşit payda ile belirsin. Tüm paydalar toplamına mirası böl. Bulduğun rakamı her mirasçının pay rakamıyla çarp böylece her mirasçı miras hakkını ortaya konsun.

 

Not: Alıntı yazıdır, Yazan ve emek eden kişiden Allah razı olsun…

 

  

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
2 Yorum