Biz Ne Biçim Müslümanlarız? 2

Müslüman geçinir, ihalelere fesat karıştırır. Müslüman geçinir, haram servet sahibi olur, haram yer.

Müslüman geçinir, militan ve harbî kâfirlerle işbirliği yapar.

Müslüman geçinir, bozuk düzene hizmet eder.

Müslüman geçinir, BOP'çuluk eder.

Müslüman geçinir, lüks ve sefahat içinde yaşar.

Sevgili Müslümanlar, sözü fazla uzatmayayım...

Biz Müslümanlar 1950'den bu yana doğru dürüst, planlı programlı, adam gibi, Müslüman gibi çalışmış olsaydık, şimdiye kadar kurtulmuş olurduk.

Zilletten izzete,

Esaretten hürriyete,

Çukurdan zirveye... yükselmiş olurduk.

Bunun için gerekli hürriyet, fırsat, imkân, para vardı. Bunlardan yararlanamadık.

Geri zekâlıların ve hainlerin kurbanı olduk.

Dini imanı para, servet, zenginlik olanlar dâvâmıza hıyanet ettiler.

Milyonlarca Müslüman farkında olmadan sekülerleşti, haberleri yok, haber veren, uyaran yok.

İçimizde köpek sürüsü kadar casus, ajan, provokatör, istihbaratçı var, çoğumuzun haberi yok.

Yatakta uyuyoruz, ayakta uyuyoruz.

O hale gelmişiz ki, Müslüman geçinen nice kimse yüzlerce politikacı, artist, futbolcu, manken, şarkıcı, türkücü, çalgıcıyı isimleri ve soyadlarıyla tanıyor da, Allah'ın 14 sıfatını sayamıyor. Gaflet, cehalet...

Kur'ân diyoruz, Kur'ân'daki emirlere, yasaklara uymuyoruz, öğütleri tutmuyoruz.

Peygamber diyoruz, emir ve yasaklarını tutmuyoruz. Sünnetine uymuyoruz.

İslâm diyoruz, kâfirlere benziyoruz. Kâfirler kertenkele deliğine girseler biz de gireceğiz.

Tasavvuf diyoruz, gerçek tasavvuftan ve tarikattan bin fersah uzaktayız.

Ne zaman aklımızı başımıza toplayacağız?

Allah Kur'ân'da mü'min kullarına zafer vaad ediyor. Biz dosdoğru Müslümanlar olsaydık çoktan muzaffer olur, kurtulurduk.

Bizim vazifemiz, bozuk ve çarpık düzenin veya sistemin yerine iyi, hak, doğru, âdil bir düzen getirmektir.

Bozuk düzenin haram, kirli, necis, pis rantlarına aç köpekler gibi saldıranlar Müslüman değil; münâfık, fâsık, fâcir, uğursuz, şaki kimselerdir.

Onlardan olmayalım, onları beğenmeyelim, onları desteklemeyelim.

Kur'ân'ın, Sünnetin, Şeriatın, fıkhın, hikmetin, tasavvufun gerçek mü'minleri ve Müslimleri olalım.

(İkinci yazı)

GERÇEK MÜ'MİNİN 37 ÖZELLİĞİ

Gerçek, olgun, vasıflı, salih Müslüman melek değildir ama meleğe yakın bir kuldur.

Gerçek Müslümanın bazı özellikleri şunlardır:

1. Her hâl-ü kârda (her durumda ve işte) doğru ve dürüsttür.

2. Kesinlikle haram yemez.

3. Haram olduğu kesinlikle bilinmeyen şüpheli şeylerden de uzak durur.

4. Nefsini (benliğini) kontrol altına almış, dizginlemiştir.

5. Çok zengin bir fabrikatör, holding sahibi olsa da şahsî ve âilevî ihtiyaçlarını çoğaltmaz, mütevâzı ve orta halli bir hayat sürer.

6. Lüksten, aşırı tüketimden, şatafattan, şaşaadan, gurura ve kibre yol açan bir hayat tarzından, tek kelime ile sefahatten uzak durur.

7. Onda Ümmet, Büyük Cemaat şuuru vardır.

8. Onda küçük cemaat, fırka, hizip, grup, klik taassubu (fanatizmi, bağnazlığı), militanlığı, dengesizliği yoktur.

9.Bilgi ve kültür boyutu güçlüdür. Dinini iyi ve doğru şekilde bilir... Genel kültür sahibidir... Çağdaş kültüre vâkıftır.

10. Ahlâk, karakter, fazilet, hikmet sahibidir.

11. Sanat tarihi ve kültürü birikimi vardır.

12. Asla yalan söylemez.

13. Asla aldatmaz.

14. Asla emânetlere (her türlüsüne) hıyânet ve ihânet etmez.

15. Bilge bir Müslüman olduğu için riyaset hırsına sahip değildir. Riyasete talib olmaz, matlub (istenen) olursa, ehliyeti yoksa kabul etmez.

16. Bütün mü'minleri kardeş bilir.

17. Günahkâr, bid'atçi, bozuk bir Müslümanı, o kişi mü'min olduğu müddetçe bütünüyle dışlamaz. Onun bütününe düşmanlık etmez. Sadece ondaki açık günahlara, açık bid'atlere, açık fısk ve fücura karşı olur.

18. Gerçek mü'min ezelde Elest bezminde, Qalu belâ gününde Allah ile yapmış olduğu ahd ü misakı bir an bile hatırından çıkartmaz.

19. Gerçek mü'min Resulullah efendimize itaat ve biat etmiştir, Sünnetine sımsıkı sarılmıştır.

20. Gerçek mü'minde kibir yoktur.

21. Gerçek mü'min kâfirler gibi yedi mideyle değil, bir mideyle yer.

22. Gerçek mü'min meddahlık, yalakalık, yağcılık yapmaz.

23. Gerçek mü'min, yıkıcı olmamak şartıyla icabında tenkit eder, muhalefet yapar.

24. Gerçek mü'min temiz ve şeffaftır.

25. Gerçek mü'minin mal ve serveti açıktır, herkes tarafından bilinir. Bu konuda onun üzerinde en ufak bir şüphe ve şâibe yoktur.

26. Gerçek mü'min fâsık ve fâcir-i mütecâhir (İslâm'ın yasak ettiği günahları açıkça ve küstahça işleyen) biri değildir.

27. Gerçek mü'min gıybet etmez.

28. Gerçek mü'min Kur'ân'ı kendi heva ve re'yi ile yorumlamaz.

29. Gerçek mü'min mezheplidir, fıkha bağlıdır.

30. Gerçek mü'min dinin helâl ve mübah kıldığı bütün ticaretleri, işleri, hizmetleri yapabilir ama asla din, iman, Kur'ân, mukaddesat bezirgânlığı yapmaz.

31. Gerçek mü'min rüşvet almaz ve vermez.

32. Gerçek mü'min Darülislâm'da da, Darülharb'te de, Darülfetret'te de emin, doğru, dürüst, güvenilir bir insandır.

33. Gerçek mü'min, savaş dışında hile ve hud'a yapmaz.

34. Gerçek mü'min, kendi ayıplarına ve günahlarına üzülmekten, başkalarının ayıplarını göremez. O asla tecessüs etmez.

35. Gerçek mü'minin faziletlerine, vasıflı ve iyi bir insan olduğuna, yüksek ahlâk karakterine gayr-i Müslimler bile şehâdet eder.

36. Gerçek mü'min kötülüğü iyilikle def eder.

37. Gerçek mü'min, Ümmet içindeki statüsü neyse; ya fiilen, ya dili ve kalemiyle, yahut kalbiyle emr-i mâruf ve nehy-i münker yapar.

(Üçüncü yazı)

BİR ÖNCEKİ GÜNDEN...

Peygamber Efendimiz (Salat ve selâm olsun O'na) "İki günü birbirine eşit olan kimse zarardadır" buyurmuşlardır.

Bu kısa hadis-i şerifi levha yaptırıp duvara asmak ve her gün okumak gerekir.

Müslümanın her günü, bir önceki günden hangi hususlarda, konularda üstün olmalıdır? Bunları müsaadenizle sayayım:

1. Faydalı bilgi ve kültür bakımından (Peygamberimiz faydasız ilimden Allah'a sığınırım buyurmuşlardır.)

2. Her gün ilmihal (inanç, fıkıh, dünya işleriyle ilgili Şeriat bilgimiz) artmış olmalıdır.

3. Ahlâk ve karakterimiz her gün biraz daha yükselmelidir.

4. Nefs-i emmâremizi her gün biraz daha terbiye etmeli, dizginlemeliyiz.

5. Her yeni günde, bir öncekinden daha fazla hayır hasenat yapmalı, sadaka vermeliyiz.

6. Her gün taklidden tahkike daha yaklaşmalıyız.

7. Her gün daha fazla zikir ve şükr etmeliyiz.

8. Her gün Ümmet şuurumuz fazlalaşmalı, küçük cemaat ve hizip taassubumuz azalmalıdır.

9. Her gün iyiye, doğruya, güzele biraz daha yaklaşmalıyız.

10. Her gün komşularımıza daha iyi davranmalı; bir tebessümle, rastladığımızda hal hatır sormakla onları taltif etmeliyiz.

11. Her gün evcil veya vahşi hayvanlara, bitkilere olan merhametimiz, şefkatimiz, sevgimiz, korumamız artmalıdır.

12. Her gün, bir önceki günden daha fazla hayır işlerinde yarışmalıyız.

13. Her gün biraz daha fazla ölüme hazırlanmalı, büyük yolculuk için azık toplamalıyız.

14. Her gün, bir önceki günden daha fazla, daha iyi, daha şuurlu Müslüman olmaya çalışmalıyız.

Bu konuda daha çok maddeler yazılabilir. Arzu edenler İmamı Gazalî hazretlerinin İhyau Ulûmiddin kitabını her gün okuyarak bilgilerini arttırabilir, ufuklarını genişletebilir.

Önceki ve Sonraki Yazılar